Den autoriserede kontoplan - Kort om kontoplanen

Indledning

Kapitel 2 i budget- og regnskabssystemet indeholder en generel beskrivelse af den autoriserede kontoplans opbygning.
Nedenfor er de centrale elementer i opbygningen gengivet - med fokus på de elementer, som har særlig betydning for forståelsen af kapitel 3 og 4 om den autoriserede kontoplan og konteringsreglerne.

Kontoplanens opbygning:

Kontoplanen er inddelt i 10 hovedkonti: Hovedkonto 0-6 opdeler den kommunale drifts- og anlægsvirksomhed i syv hovedområder, hovedkonto 7 og 8 omfatter de finansielle poster og forskydningerne på balancen, og hovedkonto 9 er balancen.
Hver hovedkonto er opdelt i en række hovedfunktioner, der igen er opdelt i en række funktioner.

Konteringer på de enkelte funktioner opdeles efter dranst, der er et kunstigt skabt begreb, der beskriver typen på udgiften eller indtægten; dvs. om den vedrører drift, anlæg eller status (navnet dranst er dannet af disse tre ord).

På hvert udgifts/indtægts-område (dranst) under den enkelte funktion er der typisk oprettet nogle autoriserede grupperinger, som kommunen skal anvende, hvis udgiften eller indtægten hører under det område.
Til brug for de indtægter og udgifter på en funktions område, som ikke kan placeres under en af de autoriserede grupperinger, kan kommunen selv i et vist omfang oprette grupperinger, hvorunder beløbet konteres.

Vedr. generelle og særlige anlægsgrupperinger:

På hovedkonto 0-6 er der på alle funktioner autoriseret flg. tre generelle anlægsgrupperinger: De generelle anlægsgrupperinger vises som udgangspunkt, men de kan 'slås fra' under 'Medtag i visningen' ved at fjerne markeringen ud for 'Generelle anlægsgrp.'.

På visse funktioner er der dog i stedet autoriseret nogle særlige anlægsgrupperinger, der erstatter de generelle anlægsgrupperinger.
Disse ses i kontoplanen ledsaget af tilføjelsen '(særlige)' til dranst-overskriften.

Budget vs. regnskab:

Visse grupperinger og funktioner er kun autoriseret i regnskabet eller budgettet. Hvor det er tilfældet, fremgår det af tilføjelsen '(kun i regnskabet)' henholdsvis '(kun i budgettet)' efter gruppen af grupperinger eller funktionen.

Vedr. uautoriserede og udtømmende grupperinger:

Kommunen kan i betydeligt omfang selv tilføje uautoriserede grupperinger afhængig af hvilken dranst, grupperingen hører under. Her er en kort opsummering af mulighederne: På nogle funktioner er de autoriserede grupperinger under en bestemt dranst dog udtømmende, og her er det ikke muligt for kommunen selv at oprette uautoriserede grupperinger. De pågældende steder i kontoplanen er ledsaget af et '(udtømmende)' til dranst-overskriften.

Bemærk i øvrigt, at Danmarks Statistik samler alle de uautoriserede grupperinger på gruppering 999 under den pågældende dranst på funktionen.

Vedr. dranst:

Dransten beskriver som omtalt i første afsnit typen på udgiften eller indtægten. De forskellige typer af dranst er dog kun tilgængelig visse steder i kontoplanen: Kun på følgende funktioner er flere forskellige dranst en mulighed:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2023