Den autoriserede kontoplan

Kort introduktion:
 • Klik på teksten i bjælkerne i kontoplanen for at vise eller skjule indholdet.
 • Klik på Ikon, bag hvilket yderligere information gemmer sig ud punkterne i menuen til højre for at læse om mulighederne.
 • Se her flere eksempler på brugen af siden.
 • Læs en kort beskrivelse af kontoplanen på siden 'Kort om kontoplanen'.
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens arealer, ejendomme, fritidsområder og -faciliteter, kirkegårde og naturbeskyttelse samt udgifter og indtægter på miljøområdet.
Herudover indgår kommunens udgifter til sanering og byfornyelse i såvel egne som fremmede ejendomme samt til almene boliger.
Bemærk, at der på alle funktioner på hovedkonto 0-6 er autoriseret tre generelle anlægsgrupperinger: 001 Anlægstilskud, 010 Køb og salg af jord og 015 Køb og salg af bygninger. Dette gælder dog ikke på de funktioner, hvor der er anført særlige anlægsgrupperinger.
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer. Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning specificeres på de enkelte funktioner efter formål.
Under de enkelte funktioner specificeres på udstykningsområder.
For funktionerne 0.22.02 og 0.22.03 er der mulighed for frivillig mellemregning mellem kommunen og jordforsyningen, jf. teksten til funktion 9.68.87.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.22.02-0.22.05. Udgifter vedrørende planloven registreres ikke på funktion 0.22.01, men under hovedkonto 6.
Henvisning til kontoplanændring
Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, og at de kun er autoriseret i regnskabet.
 • 3 Anlæg Henvisning til kontoplanændring(særlige og kun i regnskabet)
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Henvisning til kontoplanændringArealerhvervelserHenvisning til kontoplanændringKøb og salg af jord
   Henvisning til kontoplanændring
   Under denne gruppering registreres de i regnskabsåret foretagne arealerhvervelser ekskl. forrentning. Endvidere registreres her de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af arealerne.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 015 Køb og salg af bygninger
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 080 Salg vedr. fælles formål
   Grupperingen anvendes udelukkende til registrering af salg af arealer.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning til boligformål.
Der skal, når et udstykningsområde er afsluttet, foreligge et særskilt udstykningsregnskab over udgifterne og indtægterne vedrørende den enkelte udstykning med tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede og faktiske beløb. Overskud eller underskud for en udstykning må ikke overføres til andre udstykninger.
Jord, som inddrages i udstykningen og som ikke er opført i kommunens kontoplan, men i ejendomsfortegnelsen, indgår i udstykningsregnskabet med arealets grundværdi.
Værdien af arealer, som tidligere er erhvervet til andre formål, men som inddrages under et udstykningsforetagende medtages i regnskabet for den pågældende udstykning.
Værdien af arealer, der overføres fra en udstykning til et andet kommunalt formål medtages i udstykningsregnskabet. Kommunens udgifter til overordnede byggemodningsudgifter, eksempelvis anlæg af en stamvej, medtages ligeledes i de respektive udstykningsregnskaber.
Kommunalbestyrelsen kan afgøre, om den i udstykningsregnskabet vil lade indgå forrentning af kommunens udlæg til udstykning.
Henvisning til kontoplanændring
Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, og at de kun er autoriseret i regnskabet.
 • 3 Anlæg Henvisning til kontoplanændring(særlige og kun i regnskabet)
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Henvisning til kontoplanændringArealerhvervelserHenvisning til kontoplanændringKøb og salg af jord
   Henvisning til kontoplanændring
   Under denne gruppering registreres de i regnskabsåret foretagne arealerhvervelser ekskl. forrentning. Endvidere registreres her de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af arealerne.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 015 Køb og salg af bygninger
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 080 Salg vedr. fælles formål
   Grupperingen anvendes udelukkende til registrering af salg af arealer.
Der gælder de samme konteringsregler som for funktion 0.22.02.
Under funktionen registreres også udgifter og indtægter vedrørende arealer, der er erhvervet af kommunen, men reserveret til andre offentlige myndigheders brug.
Henvisning til kontoplanændring
Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, og at de kun er autoriseret i regnskabet.
 • 3 Anlæg Henvisning til kontoplanændring(særlige og kun i regnskabet)
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Henvisning til kontoplanændringArealerhvervelserHenvisning til kontoplanændringKøb og salg af jord
   Henvisning til kontoplanændring
   Under denne gruppering registreres de i regnskabsåret foretagne arealerhvervelser ekskl. forrentning. Endvidere registreres her de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af arealerne.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 015 Køb og salg af bygninger
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 080 Salg vedr. fælles formål
   Grupperingen anvendes udelukkende til registrering af salg af arealer.
Under denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med udstykninger med offentlige formål for øje.
Henvisning til kontoplanændring
Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, og at de kun er autoriseret i regnskabet.
 • 3 Anlæg Henvisning til kontoplanændring(særlige og kun i regnskabet)
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Henvisning til kontoplanændringArealerhvervelserHenvisning til kontoplanændringKøb og salg af jord
   Henvisning til kontoplanændring
   Under denne gruppering registreres de i regnskabsåret foretagne arealerhvervelser ekskl. forrentning. Endvidere registreres her de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af arealerne.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 015 Køb og salg af bygninger
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 080 Salg vedr. fælles formål
   Grupperingen anvendes udelukkende til registrering af salg af arealer.
Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.
På anlægskontiene registreres udgifter for det i regnskabsåret indkøbte jord til ubestemt formål og indtægter i forbindelse med salg af sådan jord.
Såfremt jord til ubestemte formål inddrages under et udstykningsforetagende under funktion 0.22.02 eller 0.22.03 indgår værdien af de overførte arealer som udgift i udstykningsregnskabet. Overtages jorden af en forsyningsvirksomhed reguleret af hvile-i-sig-selv-princippet debiteres værdien af de overførte arealer senest i forbindelse med regnskabsafslutningen på statuskontiene 9.35.30, 9.35.31, 9.35.33, 9.35.34 samt 9.35.35 og samtidig krediteres beløbet 9.75.99 Balancekonto.
Såfremt jord til ubestemte formål tages i anvendelse til andre formål end jordforsyning (under 0.22.02 eller 0.22.03) eller forsyningsvirksomhed reguleret af hvile-i-sig-selv-princippet, rettes dette kun i anlægskartoteket, jf. kapitel 8 om indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver, samt eventuelt på status, jf. konteringsreglerne til 9.58.80 Grunde og 9.58.81 Bygninger.
Registreringer ved køb og salg af jord og grunde til forsyningsvirksomheder kan ikke fortages med anvendelse af hoveddart 9.
Henvisning til kontoplanændring
Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, og at de kun er autoriseret i regnskabet.
 • 3 Anlæg Henvisning til kontoplanændring(særlige og kun i regnskabet)
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Henvisning til kontoplanændringArealerhvervelserHenvisning til kontoplanændringKøb og salg af jord
   Henvisning til kontoplanændring
   Under denne gruppering registreres de i regnskabsåret foretagne arealerhvervelser ekskl. forrentning. Endvidere registreres her de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af arealerne.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 015 Køb og salg af bygninger
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 080 Salg vedr. fælles formål
   Grupperingen anvendes udelukkende til registrering af salg af arealer.
Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af ejendomme erhvervet til senere kommunale vejformål registreres på funktionen for den kategori af faste ejendomme, som de pågældende ejendomme henhører under. Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af ejendomme til kommunale vejformål i tilknytning til et aktuelt anlægsarbejde skal dog registreres på funktion 2.28.22.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 0-6.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.25.11-0.25.12, eller som ikke ønskes fordelt.
Her registreres endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med andre faste ejendomme, der ikke entydigt kan henføres til enkelte områder f.eks. offentlige toiletter.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med varetagelse af konkrete kommunale opgaver, registreres på denne funktion samt på funktion 0.25.12 vedrørende disse områder. Dette gælder dog kun i det omfang, disse er at betragte som tjenesteboliger.
Udgifter i forbindelse med ombygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme konteres på anlægsgrupperingen på funktionen.
Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven registreres på denne funktion. Her registreres endvidere udgifter til istandsættelse og leje, jf. boligstøttelovens §§ 70 og 71.
Henvisning til kontoplanændring
Udgifter, indtægter og statsrefusion vedrørende almene boliger registreres dog på funktion 0.25.18.
Bemærk, at den autoriserede anlægsgruppering på denne funktion er en særlig anlægsgruppering, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, og at den kun er autoriseret i regnskabet.
 • 1 Drift
  • 001 Boliger til integration af udlændinge
   Herunder registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge efter integrationslovens § 13.
  • 002 Henvisning til kontoplanændringBoligerHenvisning til kontoplanændringOpholdssteder til midlertidig Henvisning til kontoplanændringboligplaceringHenvisning til kontoplanændringindkvartering af flygtninge
   Herunder registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig Henvisning til kontoplanændringboligplaceringHenvisning til kontoplanændringindkvartering af flygtninge efter integrationslovens § 12, Henvisning til kontoplanændringstk. 5Henvisning til kontoplanændringstk. 1, og kommunens udgifter til flytning mellem to midlertidige opholdssteder.
  • 003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge
   På kontoen registreres udgifter vedrørende boliger, som kommunerne har udgifter til som led i aftaler indgået for at imødegå behov for boligplacering af nye flygtninge i Danmark. Udgifterne omfatter istandsættelse ved fraflytning af boligerne samt lejetab som følge af, at boligerne i perioder står uudlejede. Boligerne skal opfylde betingelserne i boligstøttelovens §§ 70-71, dvs. andre boliger end almene boliger.
  • 092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge
   Herunder registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge.
  • 093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge
   Herunder registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbetaling.
 • 2 Statsrefusion
  • 002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge
   Herunder registreres midlertidig refusion af lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge, jf. Henvisning til kontoplanændringalmenboliglovens § 62, stk. 3Henvisning til kontoplanændringboligstøttelovens §§ 70 og 71.
  • 003 Refusion vedr. driftsgrp. 002 og 093
   Herunder registreres midlertidig refusion af udgifterne i 2016 og 2017 på grp. 002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge fratrukket indtægterne fra grp. 093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 a.
  • 004 Berigtigelser
 • 3 Anlæg (særlige og kun i regnskabet)
  • 016 Køb af bygninger til integration af udlændinge
   Herunder registreres udgifter til køb af ejendomme m.v., som erhverves med henblik på at fremme integrationen af udlændinge.
Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med varetagelse af konkrete kommunale opgaver, registreres på denne funktion samt på funktion 0.25.11 vedrørende disse områder. Dette gælder dog kun i det omfang, disse er at betragte som tjenesteboliger.
På funktionen registreres bl.a. udgifter og indtægter i forbindelse med industrihuse.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan henføres til funktion 0.25.11 og 0.25.12.
Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomme til konkrete kommunale formål registreres på kontiene vedrørende disse områder.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder i forbindelse med garantier, i medfør af byfornyelsesloven, daværende lov nr. 820 af 15. september 1994 om byfornyelse og boligforbedring, daværende lov nr. 260 af 7. april 2003 om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse.
Bortset fra tilskud til personer i medfør af byfornyelsesloven, der registreres på funktion 5.57.77, grp. 002, registreres samtlige udgifter og indtægter som anlæg, indtil endeligt regnskab for den enkelte plan eller beslutning aflægges.
Udgifter og dertil relaterede indtægter herunder refusion fra staten til byfornyelse kan bogføres som enten drift eller anlæg. Det gælder for kontering af en indtægt eller refusion, at den skal følge samme dranstangivelse, som den relaterede udgift.
Låneadgang efter regelsættet i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. finder kun anvendelse for udgifter registreret på dranst 3 Anlæg.
Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.
Nedenfor er ’byfornyelse’ anvendt som fællesbegreb for ’byfornyelse’ og ’sanering’.
På denne funktion registreres udgifter til kommunal anvisningsret i private Henvisning til kontoplanændringboligerHenvisning til kontoplanændringudlejningsejendomme.
 • 1 Drift
  • 001 Anvisning i private Henvisning til kontoplanændringboligerHenvisning til kontoplanændringudlejningsejendomme
   Herunder registreres udgifter til kommunal anvisningsret i Henvisning til kontoplanændringfremmede ejendommeHenvisning til kontoplanændringprivate udlejningsejendomme.
 • 2 Statsrefusion
  • 001 Anvisning i private Henvisning til kontoplanændringboligerHenvisning til kontoplanændringudlejningsejendomme
   Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til anvisningsret i Henvisning til kontoplanændringfremmede ejendommeHenvisning til kontoplanændringprivate udlejningsejendomme.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.
Det skal bemærkes, at lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger skal registreres på 0.25.19 Ældreboliger.
Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.
 • 1 Drift
  • 001 Støtte til opførelse af Henvisning til kontoplanændringalmene boliger Henvisning til kontoplanændringog andelsboliger
   Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af almene boliger. Endvidere registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, jf. almenboligloven samt støttede private andelsboliger m.v.
  • 002 Ungdomsboligbidrag
   Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag i Henvisning til kontoplanændringfremmede ejendommeHenvisning til kontoplanændringalmene ungdomsboliger.
  • 003 Henvisning til kontoplanændringFlygtninges fraflytningHenvisning til kontoplanændringFraflytning og tomgangsleje vedr. flygtninge i almene boliger
   Herunder registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og lejeHenvisning til kontoplanændring, jf. boligstøttelovens §§ 70 og 71 og udgifter afholdt efter almenboliglovens § 62.Henvisning til kontoplanændring af almene boliger, jf. Henvisning til kontoplanændringalmenboliglovens § 62 og boligstøttelovens § 71.Henvisning til kontoplanændringboligstøttelovens §§ 70 og 71 og udgifter afholdt efter almenboliglovens § 62.
  • 004 Henvisning til kontoplanændringLejetab ved fraflytningHenvisning til kontoplanændringFraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger
   Herunder registreres udgifter til lejetab m.v., herunder Henvisning til kontoplanændringmanglende udlejning vedrørendeHenvisning til kontoplanændringfraflytningsudgifter til andre end Henvisning til kontoplanændringflygtninges flytningHenvisning til kontoplanændringflygtninge, jf. boligstøttelovens §§ 70 og 71 og udgifter afholdt efter almenboliglovens § 59. Der modposteres på grp. 092.
  • 006 Beboerindskudslån i almene boliger
   Herunder registreres udgifter til beboerindskud i almene boliger, jf. boligstøttelovens §§ 70 og 71. På funktion 8.32.23 foretages bogføring af selve beboerindskudslånet.
  • 007 Tilskud til andelsboliger
   Herunder registreres kommunens andel af engangstilskuddet til andelsboliger opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. almenboligloven samt støttede private andelsboliger m.v.
  • 008 Tilskud til dækning af flytteudgifter til lejere
   Herunder registreres udgifter til tilskud til hel eller delvis dækning af flytteudgifter til lejere, jf. almenboliglovens § 63 c.
  • 009 Tilskud til husleje i friplejeboliger
   Herunder registreres udgifter til husleje i friplejeboliger, jf. friplejeboliglovens § 16. Udgifterne vedrører kompensation for forøgede nettoboligudgifter til eksisterende beboere i omdannede friplejeboliger.
  • 010 Beboerindskudslån i friplejeboliger
   Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. boligstøttelovens §§ 70 og 71. På funktion 8.32.23 foretages bogføring af selve beboerindskudslånet.
  • 011 Beboerindskud i friplejeboliger
   Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. friplejeboliglovens § 19.
  • 012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper
   Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af skæve boliger, herunder til social vicevært.
  • 013 Statsstøtte til etablering af skæve boliger til særligt udsatte grupper
   Herunder registreres som indtægt statstilskud til etablering af skæve boliger.
  • 014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i skæve boliger til særligt udsatte grupper
   Herunder registreres som indtægt statstilskud til dækning af aflønning af social vicevært.
  • 015 Tilbagebetalinger og tilskud vedr. flygtninges fraflytning Henvisning til kontoplanændringfra almene boliger
   Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidligere udbetalt tilskud vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. boligstøttelovens §§ 70 og 71 og udgifter afholdt efter almenboliglovens § 62.
  • 016 Tilbagebetalinger og tilskud vedr. lejetab ved fraflytning Henvisning til kontoplanændringfra almene boliger
   Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidligere udbetalt tilskud vedrørende lejetab m.v., herunder Henvisning til kontoplanændringmanglende udlejning vedrørendeHenvisning til kontoplanændringfraflytningsudgifter til andre end Henvisning til kontoplanændringflygtninges flytningHenvisning til kontoplanændringflygtninge, Henvisning til kontoplanændringflygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. boligstøttelovens §§ 70 og 71 og udgifter afholdt efter almenboliglovens § 59. Der modposteres på grp. 092.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 017 Støtte til etablering og drift af midlertidige boliger til uddannelsessøgende
   Herunder registreres udgifter og indtægter vedrørende ’tag-over-hovedet-garanti’ til unge under uddannelse, jf. almenboliglovens § 142 c.
  • 092 Lejeindtægter i egne ejendomme ekskl. ældreboliger
   Herunder registreres lejeindtægter i egne ejendomme. Beboernes fulde huslejebetalinger registreres med art 7.1 Egne huslejeindtægter på grp. 092. Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59 og 9.52.59 foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på 9.75.99 Balancekonto. Saldoen skal kunne specificeres efter reglerne i almenboligloven og lejeloven.
 • 2 Statsrefusion
  • 001 Flygtninges fraflytning Henvisning til kontoplanændringog tomgangsleje
   Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter i forbindelse med Henvisning til kontoplanændringflygtninges fraflytningHenvisning til kontoplanændringfraflytning og tomgangsleje vedrørende flygtninge i almene boliger, jf. driftsgruppering 003.
  • 002 Beboerindskudslån i almene boliger
   Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskudslån i almene boliger.
  • 003 Tilskud til husleje i friplejeboliger
   Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til huslejetilskud i friplejeboliger.
  • 004 Beboerindskudslån i friplejeboliger
   Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskudslån i friplejeboliger.
  • 005 Beboerindskud i friplejeboliger
   Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskud i friplejeboliger.
 • 3 Anlæg (særlige)
  • 001 Udgifter til administrationsgebyrer
   Herunder registreres udgifter til administrationsgebyrer i egne ejendomme.
  • 002 Servicearealtilskud
   Herunder registreres indtægter i form af tilskud til servicearealindskud i Henvisning til kontoplanændringalle ejendommeHenvisning til kontoplanændringalmene ældreboliger og friplejeboliger.
  • 003 Etablering af servicearealer
   Herunder registreres udgiften til etablering af servicearealer i Henvisning til kontoplanændringalle ejendommeHenvisning til kontoplanændringalmene ældreboliger og friplejeboliger.
  • 005 Tab på garantier vedr. realkreditlån
   Herunder registreres udgifter til tab på garantier afholdt efter almenboliglovens § 127, f.eks. eventuelt tab på garanti for indekslån.
  • 012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper
   Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til etablering skæve boliger.
Efter almenboligloven kan boliger for ældre og personer med handicap enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser.
Kommunalt ejede ældreboliger
Følgende udgifter registreres på denne funktion:
 • Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på grp. 005 med modpost på grp. 092.
 • Beboernes fulde huslejebetalinger registreres med art 7.1 Egne huslejeindtægter på grp. 092. Det bemærkes, at der på funktion 9.52.59 foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på 9.75.99 Balancekonto. Saldoen skal kunne specificeres efter reglerne i almenboligloven og lejeloven. Endvidere foretages på funktion 9.52.59 en særskilt registrering af likvide midler, der skal henlægges efter § 45 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
 • Ejendommens almindelige driftsudgifter
 • Anlægsudgifter, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet forrentning og administrationsbidrag
Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på følgende måde:
 • Tilskud til lejebetaling herunder boligydelse registreres på funktion 5.57.76, grp. 005.
 • Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.55.77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og indekseres lånene på funktion 9.55.77 med modpost på 9.75.99 Balancekonto.
 • Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.32.24, grp. 002 med modpost på 9.75.99 Balancekonto. Beboernes tilbagebetaling indgår som en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status.
 • Beboerindskud efter almenboligloven registreres på funktion 8.45.47. Det bemærkes, at hvis der ydes lån til beboerindskud, registreres lånet på sædvanlig måde på funktion 8.32.23.
 • Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion 8.55.77
Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger registreres på autoriseret grp. 001 på en af funktionerne 7.55.68-7.55.76 afhængig af lånekreditor.
Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser
Følgende udgifter registreres på denne funktion:
 • Kommunens ydelsesstøtte registreres på grp. 001.
 • Tab ved lejeledighed m.v., jf. almenboliglovens § 54, stk. 4, registreres på grp. 005.
 • Tab ved fraflytninger, jf. almenboliglovens § 54, stk. 4.
 • Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på grp. 006.
Øvrige udgifter og indtægter registreres således:
 • Tilskud til lejebetaling herunder boligydelse registreres på funktion 5.57.76, grp. 005.
 • Kommunens indskud af grundkapital registreres på funktion 8.32.24, grp. 001. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres funktion 8.32.24 for de årlige afdrag.
 • Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.32.23.
Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår i momsrefusionsordningen.
 • 1 Drift
  • 001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger
   På denne gruppering registreres udgifter til kommunens ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger.
  • 005 Lejetab
   På denne gruppering registreres udgifter vedr. tilskud til lejebetaling samt tab ved lejelejlighed m.v., jf. almenboliglovens § 54, stk. 4.
  • 006 Tab på garanti for indekslån
   På denne gruppering registreres udgifter vedr. eventuelt tab på garanti for indekslån.
  • 092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger
   På denne gruppering registreres udgifter vedr. beboernes fulde huslejebetalinger.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skovarealer registreres på funktion 0.38.53.
Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og anlæg af fritidsområder registreres på denne funktion.
 • 1 Drift
  • 200 Ledelse og administration
   På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter.
Lønudgifter til driftspersonale registreres på de enkelte funktioner, mens lønudgifter til det administrative personale registreres på funktion 6.45.51.
Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt, registreres på denne hovedfunktion. Såfremt det primære formål med disse anlæg er skoleidræt, registreres beløbene på funktion 3.22.18.
Hovedfunktionen består af nedenstående funktioner.
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer m.v.
 • 1 Drift
  • 200 Ledelse og administration
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af kirkegårde, krematorier og lignende.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, krematorier og lignende.
Etablering og tilplantning af de enkelte gravsteder registreres som drift, mens udgifter i forbindelse med anlæg af kirkegårde registreres som anlæg.
På funktionen registreres ligeledes kommunale udgifter til begravelser, jf. lov om begravelser og ligbrænding § 5, stk. 2.
 • 1 Drift
  • 200 Ledelse og administration
   På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Her registreres indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats.
Indtægter og udgifter til lokale naturfredningsnævn registreres på funktion 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn.
Udgifter i forbindelse med administration af naturbeskyttelsesområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. naturbeskyttelsesprojekter, fredningserstatninger, § 3-arealer, beskyttelseslinjer, friluftsreklamer, skove, sandflugt m.v., skal registreres på 6.45.54, Administration vedrørende naturbeskyttelse.
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på kommunale og private arealer.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Natura 2000 aktiviteter.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Her registreres fredningserstatninger.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af de kommunale skove.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt, herunder læplantning og kystsikring.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Det gælder for hele hovedfunktionen, at bidrag pålignet private i henhold til vandløbsloven skal registreres under art 7.2 Salg af produkter og ydelser.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.48.71-0.48.72.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag m.v. for vedligeholdelsesarbejder.
 • Henvisning til kontoplanændring
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet.
Udgifter til ekstern konsulentbistand samt udgifter til aflønning af udgående og teknisk personale, bl.a. miljøteknikere registreres på de enkelte funktioner.
Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning m.v., skal registreres på 6.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af jordforureningsloven eller andre bestemmelser.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Her registreres driftsudgifter vedrørende råstoffer.
Funktionen er forbeholdt Bornholms Kommune, der varetager regionale udviklingsopgaver på miljøområdet.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder.
 • 1 Drift
  • 001 Godkendelse og tilsyn, der ikke kan henføres til driftsgrp. 002 eller 003
   Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder, der ikke kan opgøres på henholdsvis brugerbetalingspligtige og ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.
  • 002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder
   Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.
  • 003 Godkendelse og tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder
   Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.
   Her registreres endvidere køb af fremmede tjenesteydelser i forbindelse med godkendelse og tilsyn, samt bidrag til fælleskommunale miljøsamarbejder.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding.
Det bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her.
Kommunale udgifter til Danmarks Miljøportal registreres på funktionen.
Gebyrindtægter vedrørende grundvandskortlægning skal registreres på funktionen.
 • 1 Drift
  • 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse
   Her registreres udgifter til kommunens arbejde med koordinationsforum og indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens §§ 12 og 13.
  • 200 Ledelse og administration
   På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter, som ikke kan registreres andet sted på hovedkonto 0.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke kan registreres andet sted på hovedkonto 0.
 • 1 Drift
  • 001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
   På denne gruppering registreres indtægter og udgifter, som ikke objektivt kan henføres til andre funktioner på hovedkonto 0.
  • 002 Skadedyrsbekæmpelse
   Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.
  • 003 Skorstensfejerarbejde
   Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af det kommunale redningsberedskab.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab, jf. beredskabsloven.
På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med beredskabsområdet. Personale, der ikke fuldt ud er beskæftiget med redningsberedskab registreres på 6.45.51.
 • 1 Drift (udtømmende)
  • 001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet
   På denne gruppering registreres indtægter og udgifter vedrørende det kommunale redningsberedskab, der ikke objektivt kan fordeles på grp. 002-003, herunder analysearbejdet i forbindelse med risikobaseret dimensionering.
  • 002 Forebyggelse
   På denne gruppering registreres indtægter og udgifter, som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på personer, ejendom og miljøet. Herunder registreres bl.a. udgifter vedrørende brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner.
  • 003 Afhjælpende indsats
   På denne gruppering registreres indtægter og udgifter som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet. På funktionen registreres herudover de direkte udgifter til assistancer, bl.a. stationer, mandskab, materiel, uddannelse og enterprisekontrakter.
  • 200 Ledelse og administration
   På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
 • 3 Anlæg
  • 001 Anlægstilskud
  • 010 Køb og salg af jord
  • 015 Køb og salg af bygninger
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheder Henvisning til kontoplanændring, spildevandsanlæg og renovation m.v.Henvisning til kontoplanændringog affaldshåndtering.
Det bemærkes, at de kommunale forsyningsvirksomheder er omfattet af reglerne om momsregistreret virksomhed. I afsnit 2.6. er nærmere redegjort for reglerne vedrørende moms på forsyningsområdet.
Bemærk, at der på alle funktioner på hovedkonto 0-6 er autoriseret tre generelle anlægsgrupperinger: 001 Anlægstilskud, 010 Køb og salg af jord og 015 Køb og salg af bygninger. Dette gælder dog ikke på de funktioner, hvor der er anført særlige anlægsgrupperinger.
Henvisning til kontoplanændringForsyningsvirksomhederneHenvisning til kontoplanændringForsyningsvirksomheder, der er en del af den kommunale forvaltning, adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Henvisning til kontoplanændringDogHenvisning til kontoplanændringDer gælder særlige regler for elforsyningHenvisning til kontoplanændring, gasforsyning samt vand- og spildevandsområdet, herunder Henvisning til kontoplanændringklimainvesteringerHenvisning til kontoplanændringklimatilpasningsprojekter, der er beskrevet nedenfor.
ForsyningsvirksomhederneHenvisning til kontoplanændring, der ikke er udskilt i selvstændige kommunale eller tværkommunale selskaber, er undergivet kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og administreres af kommunerne. Budgetter og regnskaber for Henvisning til kontoplanændringforsyningsvirksomhederneHenvisning til kontoplanændringdisse forsyningsvirksomheder skal derfor indgå i de kommunale budgetter og regnskaber, men hvile-i-sig-selv-princippet medfører, at forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter. Ydelser, som leveres mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne, registreres derfor på følgende måde:
 • Leverancer fra kommunens egne forsyningsvirksomheder registreres under art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
 • Forsyningsvirksomhedernes andele af kommunens almindelige administrationsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 til funktionerne for forsyningsvirksomhederne på hovedkonto 1, hvor beløbene debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0 Tjenesteydelser uden moms.
 • De beregnede renter af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne registreres på forsyningsvirksomhederne på hovedart 6 Finansudgifter eller hovedart 8 Finansindtægter og modposteres på funktionerne under hovedfunktion 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder på hovedkonto 7. For Henvisning til kontoplanændringklimainvesteringerHenvisning til kontoplanændringklimatilpasningsprojekter gælder dog særlige regler, der er beskrevet nedenfor.
I forbindelse med regnskabsafslutningen registreres renterne for mellemværendet mellem kommunen og de enkelte forsyningsområder på funktionerne for forsyningsvirksomhederne.
Kommunens gæld til og tilgodehavende hos de kommunale forsyningsvirksomheder skal forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Der anvendes som hovedregel samme rentesats ved forrentning af gæld og tilgodehavender.
Forrentningen skal som minimum beregnes én gang årligt på grundlag af de mellemværender mellem kommunen og de enkelte kommunale forsyningsvirksomheder, der ved regnskabsårets begyndelse er opført på finansiel status.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at foretage forrentning på grundlag af opgørelser over kommunens mellemværender med forsyningsvirksomhederne i løbet af regnskabsåret, f.eks. månedlige eller kvartalsvise opgørelser.
Såfremt der er tale om et negativt beløb, krediteres det beregnede rentebeløb den relevante funktion for forsyningsvirksomheder på hovedkonto 1.
Endvidere registreres forskellen mellem forsyningsvirksomhedens samlede drifts- og anlægsudgifter og forsyningsvirksomhedens samlede indtægter på kommunens finansielle status.
Såfremt udgifterne overstiger indtægterne, debiteres forskellen den relevante funktion under hovedfunktion 9.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder på hovedkonto 9, og krediteres samtidig 9.75.99 Balancekonto. Er udgifterne omvendt mindre end indtægterne, krediteres forskellen den relevante funktion på ovennævnte hovedfunktion på hovedkonto 9, og debiteres samtidig 9.75.99 Balancekonto.
Det bemærkes, at forsyningsvirksomheder m.v. regnes for eksterne i forhold til kommunens øvrige virksomhed. Interne arter anvendes derfor ikke ved overførsel af ydelser mellem forsyningsvirksomhederne og kommunens forskellige afdelinger.
Elforsyning
 • Henvisning til kontoplanændring
 • Det følger af elforsyningslovens § 4, stk. 1, at en kommune kan deltage i selskaber med begrænset ansvar, som varetager virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 1, der blandt andet omfatter transport. Selskaberne udarbejder selvstændige årsrapporter for dets aktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven.
  Gasforsyning
  I forlængelse af stemmeaftalen ’Fremtidig organisering af gasdistribution’ af juni 2017 blev de tidligere kommunalt ejede gasdistributionsselskaber købt af det statslige selskab, Energinet, og Evida- gasdistributionsselskabet blev dannet. Den 1. januar 2021 har Finansministeriet opkøbt og overtaget Evida. Den danske gasdistributionssektor er derfor samlet hos staten som følge af implementering af stemmeaftalen, jf. den daværende lov nr. 1675 af 26. december 2017 om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Kommunerne har derfor ikke længere en opgave i forhold til gasdistribution.
  Det bemærkes, at bygasforsyning, som leveres i Aalborg, Københavns og Frederiksberg kommuner og dele af Tårnby, Hvidovre og Rødovre kommuner, ikke er omfattet af gasforsyningsloven. De pågældende kommunale bygasselskaber (HOFOR, Frederiksberg Forsyning og Aalborg Forsyning) er selskabsmæssigt udskilt fra deres respektive kommuner. Det betyder, at kommunerne ikke kan have løbende udgifter og indtægter vedrørende bygas, men at kommunen kan have indskudt kapital i bygasselskabet.
 • Henvisning til kontoplanændring
 • Som følge af elforsyningsloven er funktion 1.22.02 Elforsyning ikke omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn beregnes forrentning af mellemværende mellem kommunen og elforsyningen eller overføres andel af kommunens generelle administrationsudgifter.
  Det følger imidlertid af elforsyningslovens § 70, stk. 6, at kommuner og regioner ikke må yde tilskud til kommunal netvirksomhed. Det fremgår derudover af elforsyningslovens § 46, stk. 4, at aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår.
  Det følger samlet heraf, at mellemværendet mellem kommuner og netvirksomheder skal forrentes med en rentesats svarende til markedsrenten. De beregnede renter af kommunens mellemværende med elforsyningen registreres på funktion 1.22.02 på hovedart 6 Finansudgifter eller hovedart 8 Finansindtægter og modposteres på funktion 7.35.32.
  Det følger endvidere af forbuddet mod kommunale tilskud, at netvirksomheden skal belastes med kommunens udgifter i forbindelse med administration vedrørende netvirksomheden, herunder anvendelse af it-systemer, sekretariatsydelser, administration af løn og pensioner og lign.
  Det fremgår derudover af § 35, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet elforsyningsloven, at samtlige kommunens direkte og indirekte omkostninger og indtægter i forbindelse med driften af en netvirksomhed skal opføres i den del af kommunens regnskab, der vedrører netvirksomheden.
  Elforsyningens andele af kommunens administrationsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 til funktion 1.22.02, hvor beløbet debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0 Tjenesteydelser uden moms.
  Leverancer fra kommunens egen elforsyning registreres under art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
  Da elforsyning ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip, skal mellemværendet registreres på 9.35.32, med virkning fra og med regnskab 2000, ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion 1.22.02. Mellemværendet, som er registreret på 9.35.32, påvirkes kun af aftaler om indskud i netvirksomheden eller nedbringelse gældsforhold. Løbende over- eller underdækning registreres på mellemregningskonto på funktion 8.52.59.
  Det bemærkes, at kommunale forsyningsvirksomheder vedrørende netvirksomhed er omfattet af almindelig skattepligt. Skattebetalinger vedrørende den kommunale elforsyning registreres på driftsgruppering 004 på funktion 1.22.02.
  Vand- og spildevandsforsyning
  Henvisning til kontoplanændring
  Som følge af vandsektorloven, er vand- og spildevandsområdet ikke omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip, men reguleret i selve loven. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn beregnes forrentning af mellemværende mellem kommunen og vand- og spildevandsforsyningen eller overføres andel af kommunens generelle administrationsudgifter.
  Efter vandsektorlovens § 15, stk. 1, kan kommuner kun deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform. Henvisning til kontoplanændringEksisterende kommunale fællesskaber efter kommunestyrelseslovens § 60 er dog undtaget fra kravet.Henvisning til kontoplanændringSelskaberne udarbejder selvstændige årsrapporter for dets aktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven.
  Henvisning til kontoplanændring
  I de kommuner, hvor vand- og spildevandsforsyningen er selskabsgjort, skal det mellemværende, der har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funktion 9.35.30 Udlæg og mellemværende vedr. spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion 9.35.34 Udlæg og mellemværende vedr. vandforsyning, afvikles i perioden frem til 1. januar 2020. Det fremgår af bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber, at dette mellemværende skal forrentes med markedsrenten.
  Henvisning til kontoplanændring
  Da vand- og spildevandsforsyningen ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip, skal mellemværendet registreres på 9.35.30 og 9.35.34 med virkning fra og med regnskab 2010, ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion 1.22.04 og 1.35.40-1.35.44.
  Henvisning til kontoplanændringKlimainvesteringerHenvisning til kontoplanændringKlimatilpasningsprojekter
  Henvisning til kontoplanændring
  Kommuner kan indgå aftaler med spildevandsforsyningsselskaber om projekter, der bidrager til håndtering af det spildevand, selskabet har ansvaret for, og hvor kommunen ønsker et højere serviceniveau eller en dyrere løsning, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og omkostningsbekendtgørelsen. Kommunen betaler i så fald meromkostningerne hertil, jf. vandsektorlovens § 15, stk. 2.
  I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og vandløbsloven Henvisning til kontoplanændringkanHenvisning til kontoplanændringhar spildevandsforsyningsselskaber på visse betingelser Henvisning til kontoplanændringkunnet medfinansiere projekter, som gennemføres af bl.a. kommuner, og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for bl.a. klimatilpasning. Henvisning til kontoplanændringMedfinansieringen er sket via faste afdrag til kommunen, der har lagt ud for projekterne.
  Henvisning til kontoplanændring
  Disse medfinansieringsregler er udgået pr. 1. januar 2021, men projekter, der er anmeldt til overgangsordningen, jf. omkostningsbekendtgørelsens § 12, kan på visse betingelser fortsat gennemføres efter medfinansieringsreglerne frem til overgangsordningens udløb.
  Den del af Henvisning til kontoplanændringklimainvesteringerneHenvisning til kontoplanændringklimatilpasningsprojekterne, der vedrører Henvisning til kontoplanændringspildevandsselskabernesHenvisning til kontoplanændringde kommunalt ejede spildevandsforsyningsselskabers andel, følger reglerne for Henvisning til kontoplanændringforsyningsvirksomheder, da området skal hvile i sig selvHenvisning til kontoplanændringspildevandsforsyningsselskabers klimatilpasningsprojekter og er momsregistret virksomhed, ligesom det gælder for forsyningsvirksomhederne.
  Det bemærkes, at Henvisning til kontoplanændringklimainvesteringerHenvisning til kontoplanændringklimatilpasningsprojekter ikke er omfattet af bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, som bl.a. indebærer, at kommunens gæld eller tilgodehavende Henvisning til kontoplanændringskalHenvisning til kontoplanændringhar skullet forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. For Henvisning til kontoplanændringklimainvesteringerHenvisning til kontoplanændringklimatilpasningsprojekter gælder alene, at renteomkostninger kan pålægges spildevandsselskabet, såfremt kommunen har lånefinansieret selskabets andel af Henvisning til kontoplanændringklimainvesteringenHenvisning til kontoplanændringklimatilpasningsprojektet. Ved kontantfinansiering kan der ikke opkræves renteomkostninger fra selskabet.
  Henvisning til kontoplanændring
  Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 1.22.01, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.
  Hvis der til gasforsyningen indkøbes gas fra et kommunalt konverteringsanlæg på hovedkonto 1, registreres dette køb ved anvendelse af art 2.3.
  Indskud til regionale naturgasselskaber registreres på funktion 8.32.21 og aktiveres på funktion 9.32.21. Funktion 9.35.31 Udlæg og mellemværende vedr. gasforsyning belastes ikke af disse indskud.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende elforsyning. Det bemærkes, at registreringerne på funktionen ikke er omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet, jf. det indledende afsnit herom.
  Tilslutningsafgifter krediteres elforsyningens driftskonto under art 7.9 Øvrige indtægter.
  Produktion af el ved forbrænding af affald registreres ikke her, men på funktion 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg.
  Der henvises i øvrigt til det indledende afsnit vedrørende elforsyning.
  • 1 Drift
   • 004 Skattebetalinger
    På denne gruppering registreres skattebetalinger vedrørende den kommunale elforsyning.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 1.22.03, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.
  Tilslutningsafgifter krediteres varmeforsyningens driftskonto under art 7.9 Øvrige indtægter.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Henvisning til kontoplanændring
  Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 1.22.04, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.
  Tilslutningsafgifter krediteres vandforsyningens driftskonto under art 7.9 Øvrige indtægter.
  • 1 Drift
   • 002 Tilskud til vandforsyning
    Her registreres kommunale tilskud til anden offentlig og/eller privat vandforsyning. Udgifterne på denne gruppering overføres ikke til finansiel status.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende andre forsyningsvirksomheder, eksempelvis fællesantenneanlæg. De generelle bemærkninger til hovedfunktionen kan i nogle tilfælde finde anvendelse.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne hovedfunktion registreres Henvisning til kontoplanændringkommunens udgifter og indtægter vedrørende Henvisning til kontoplanændringkommunale spildevandsanlæg.Henvisning til kontoplanændringprojekter om klimatilpasning og spildevandshåndtering.
 • Henvisning til kontoplanændring
 • Ifølge lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. skal der den 1. januar 1993 være udarbejdet en fælles betalingsvedtægt for kommunens spildevandsanlæg.
  Tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg skal altid registreres som anlægsindtægter. Alle øvrige brugerbetalinger skal registreres som driftsindtægter. Tilslutningsbidrag, der pålignes kommunale anlægsopgaver, registreres som eksterne udgifter og indtægter, dvs. ved anvendelse af art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. og 7.9 Øvrige indtægter.
  I regnskabsteknisk henseende behandles spildevandsanlæg stort set på samme måde som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.
  Henvisning til kontoplanændring
  På funktionen registreres fællesudgifter og -indtægter samt beløb, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 1.35.43 og 1.35.44.
  På funktionen registreres således spildevandsanlæggenes samlede andel af administrationsudgifter samt beregnede renter af kommunens mellemværende med spildevandsanlæggene.
  På funktionen registreres også alle brugerbetalinger (bortset fra tømningsordninger).
  Vandafledningsbidrag, særbidrag og vejafvandingsbidrag opkræves med hjemmel i lovens § 2 a.
  Vandafledningsbidraget består af et variabelt kubikmeterafhængigt bidrag og eventuelt et fast årligt bidrag.
  Alle de nævnte bidragstyper konteres på de autoriserede driftsgrupperinger, jf. nedenfor.
  Det bemærkes, at bidrag, der er pålignet kommunen for kommunale ejendomme, veje, private fællesveje m.v., skal registreres som eksterne indtægter på denne funktion, men udgiftsføres på de funktioner, hvor udgifter og indtægter vedrørende de pågældende ejendomme og veje m.v. i øvrigt konteres.
  Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende tømningsordninger registreres på funktion 1.35.44.
  Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.
  • 1 Drift
   • 091 Vejafvandingsbidrag vedr. kommunale veje og private fællesveje
   • 092 Vejafvandingsbidrag vedr. statsveje
   • 093 Vandafledningsbidrag vedr. boliger og erhvervsejendomme
   • 096 Særbidrag
  • 3 Anlæg (særlige)
   • 091 Tilslutningsbidrag vedr. boliger
   • 092 Tilslutningsbidrag vedr. erhvervsejendomme
  På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende spildevandsanlæg, herunder udgifter og indtægter vedrørende hoved- og detailkloakker samt rensningsanlæg.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke m.v., herunder andel af administrationsudgifter og beregnede renter af kommunens udlæg. Bidragene opkræves med hjemmel i lovens § 1, stk. 3. I denne forbindelse bemærkes, at tømningsordninger skal hvile i sig selv.
  Mellemregningsforholdet med kommunen skal opføres særskilt på finansiel status under funktion 9.35.30.
  • 1 Drift
   • 093 Bidrag fra ejere vedr. tømning
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter Henvisning til kontoplanændringvedrørende klimainvesteringer.Henvisning til kontoplanændring, hvis kommunen lægger ud for spildevandsforsyningsselskabers brugerfinansierede projekter vedrørende spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning efter § 13 i den daværende bekendtgørelse nr. 159 af 26 februar 2016 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand eller omkostningsbekendtgørelsens § 7.
  Henvisning til kontoplanændring
  Som udgifter føres spildevandsforsyningsselskabernes andel af investeringerne, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for bl.a. klimatilpasning.
  Den kommunale del af investeringerne registreres på den funktion, som formålet med den kommunale del af investeringerne vedrører, f.eks. veje, vandløb og rekreative arealer.
  Henvisning til kontoplanændring
  Ligeledes registreres kommunale udgifter i form af betaling til spildevandsforsyningsselskabet for f.eks. et højere serviceniveau eller en dyrere løsning efter vandsektorlovens § 15, stk. 2, også på den funktion, som det højere serviceniveau vedrører, f.eks. rekreative arealer.
  Som indtægter registreres betalinger fra spildevandsforsyningsselskaber til kommunen som led i Henvisning til kontoplanændringmedfinansieringen af klimainvesteringerne.Henvisning til kontoplanændringfinansieringen af klimainvesteringerne, i det omfang kommunen har lagt ud for selskabet, f.eks. ved projekter efter de tidligere medfinansieringsregler.
  I regnskabsteknisk henseende behandles Henvisning til kontoplanændringklimainvesteringerHenvisning til kontoplanændringudlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. klimatilpasning og spildevandshåndtering på stort set samme måde som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Principperne for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer fremgår af kapitel 5 i affaldsaktørbekendtgørelsen.
  For så vidt angår husholdninger sondres der i bekendtgørelsen mellem gebyrer vedrørende generelle administrationsomkostninger og de enkelte affaldsordninger.
  For så vidt angår virksomheder blev gebyrfinansieringen af generelle administrationsomkostninger ophævet pr. 1. januar 2019, hvorfor disse opgaver herefter skattefinansieres.
  Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte affaldsordning efter funktionerne 1.38.61-Henvisning til kontoplanændring1.38.66Henvisning til kontoplanændring1.38.67, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen.
  De generelle administrationsomkostninger for husholdninger, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, registreres på funktion 1.38.60 og finansieres ligeledes af gebyrer.
  Da denne hovedfunktion som anført er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet, skal der foretages mellemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte funktioner. Dette indebærer, at funktionerne regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirksomhederne, dvs.:
  • med overførsel af andel af administrationsudgifter
  • med beregnede renter af kommunens udlæg
  • optagelse på status af kommunens udlæg, hvilket i givet fald skal ske på funktion 9.35.35, grp. 001-007
  Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.
  Der er under funktionerne 1.38.60-Henvisning til kontoplanændring1.38.66Henvisning til kontoplanændring1.38.67 oprettet driftsgrupperinger til registrering af gebyrer. Endvidere kan der ske forsortering og genanvendelse ved de enkelte affaldsordninger. Der er derfor under funktionerne 1.38.61-Henvisning til kontoplanændring1.38.66Henvisning til kontoplanændring1.38.67 oprettet driftsgrupperinger til registrering af indtægter fra afsætning og salg af genanvendelige materialer.
  Disse indtægter skal altid udskilles i budget- og regnskabssystemet og registreres på de funktioner, hvor udgifterne er afholdt.
  Indtægter i form af gebyrer opkrævet i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen, skal registreres med art 7.9 Øvrige indtægter. Indtægter i forbindelse med salg af genanvendelige materialer, skal registres med art 7.2 Salg af ydelser og produkter.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens generelle administration af husholdningsaffaldsområdet. Det drejer sig f.eks. om udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, jf. funktionerne 1.38.61-1.38.66.
  Som følge af daværende lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse må kommunerne ikke gebyrfinansiere tilsvarende opgaver for så vidt angår erhvervsaffald. De omkostninger skal i stedet registreres på funktion 6.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse.
  Ved overførsel af administrationsudgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6, er det alene de udgifter, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 1.38.61-1.38.66, der skal registreres på funktionen.
  • 1 Drift
   • 092 Gebyrindtægter for generel administration
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for Henvisning til kontoplanændringdagrenovation og dagrenovationslignende affald (organisk affald fra husholdninger og restaffald)Henvisning til kontoplanændringrestaffald. Her vil typisk være tale om indsamlingsordninger.
  • 1 Drift
   • 092 Gebyrindtægter for Henvisning til kontoplanændringgenanvendelsesordningerHenvisning til kontoplanændringaffaldsordninger
   • 093 Salg af genanvendelige materialer
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration og etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her, også selvom f.eks. indsamling af papir, pap og glas er en del af ordningen. Disse omkostninger skal altså ikke registreres på funktion 1.38.63, medmindre udgifter og indtægter hertil kan opgøres pålideligt.
  • 1 Drift
   • 092 Gebyrindtægter for Henvisning til kontoplanændringgenanvendelsesordningerHenvisning til kontoplanændringaffaldsordninger
   • 093 Salg af genanvendelige materialer
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for Henvisning til kontoplanændringglasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffaldHenvisning til kontoplanændringmad-, papir-, pap-, glas-, metal- og plastaffald samt mad- og drikkekartonaffald.
  Hvis kommunen alene indsamler fraktionerne i forbindelse med storskraldsordninger og genbrugspladser, skal udgifterne hertil registreres på funktion 1.38.62 eller 1.38.65.
  • 1 Drift
   • 092 Gebyrindtægter for Henvisning til kontoplanændringgenanvendelsesordningerHenvisning til kontoplanændringaffaldsordninger
   • 093 Salg af genanvendelige materialer
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for farligt affaldHenvisning til kontoplanændring og tekstilaffald. Det bemærkes, at udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på funktion 0.52.81 Jordforurening. Det skal endvidere bemærkes, at kommuner som alene indsamler farligt affaldHenvisning til kontoplanændring og tekstilaffald via genbrugspladsordning, skal registrere udgifterne hertil på funktion 1.38.65.
  • 1 Drift
   • 092 Gebyrindtægter for Henvisning til kontoplanændringgenanvendelsesordningerHenvisning til kontoplanændringaffaldsordninger
   • 093 Salg af genanvendelige materialer
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald, der afleveres på genbrugspladser, registreres også på denne funktion.
  • 1 Drift
   • 092 Gebyrindtægter for Henvisning til kontoplanændringgenanvendelsesordningerHenvisning til kontoplanændringaffaldsordninger
   • 093 Salg af genanvendelige materialer
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af eventuelle andre ordninger, som ikke er nævnt specifikt under andre funktioner på denne hovedfunktionHenvisning til kontoplanændring, herunder udgifter og indtægter vedrørende konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger.
  Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende rent kommunale behandlingsanlæg, f.eks. deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og sorteringsanlæg.
  • 1 Drift
   • 092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger
   • 093 Salg af genanvendelige materialer
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Henvisning til kontoplanændring
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af eventuel indsamling af erhvervsaffald til markedspriser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48 a.
  • 1 Drift
   • 092 Henvisning til kontoplanændringGebyrindtægterHenvisning til kontoplanændringIndtægter ved indsamling af erhvervsaffald
   • 093 Salg af genanvendelige materialer
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med kollektiv trafik og havne.
  Udgifter vedrørende vejvæsenets administrative og servicebetonede opgaver, der hovedsageligt består af lønninger til teknisk og administrativt personale samt kontorhold, registreres som hovedregel på grp. 200 på nedenstående funktioner, men det er også muligt at registrere udgifterne på hovedkonto 6, hvorfra der årligt omposteres til funktionerne på hovedkonto 2, jf. reglerne neden for.
  I afsnit 2.6 er nærmere redegjort for reglerne vedrørende moms på vejområdet.
  Bemærk, at der på alle funktioner på hovedkonto 0-6 er autoriseret tre generelle anlægsgrupperinger: 001 Anlægstilskud, 010 Køb og salg af jord og 015 Køb og salg af bygninger. Dette gælder dog ikke på de funktioner, hvor der er anført særlige anlægsgrupperinger.
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål samt udgifter vedrørende øvrige fælles funktioner (markpersonale, materialer og maskiner m.v.), der årligt overføres til konti under de øvrige hovedfunktioner. For kommunale anlægsarbejder foretages overførsel til de respektive anlægskonti.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 2, herunder udgifter vedrørende vejplanlægning.
  På denne funktion registreres endvidere udgifter til fælles funktioner (markpersonale, materialer og maskiner m.v.).
  Funktionen kan f.eks. opdeles således:
  • Maskiner og materiel
  • Værkstedsdrift
  • Materialeindkøb og produktion
  • Vejformænd, vejmænd m.v.
  Endelig skal det bemærkes, at etableringsudgifter vedrørende parkeringsfonden registreres på denne funktion. Der foretages en særskilt registrering af udgifterne. I forbindelse med regnskabsafslutningen indtægtsføres et beløb for afholdte etableringsudgifter. Beløbet modposteres på funktion 8.42.44, jf. konteringsreglerne hertil.
  • 1 Drift
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 001 Indtægter fra eller betaling til operatører af ladepunkter på kommunens arealer
    På denne gruppering registreres indtægter og udgifter, som kommunen modtager fra eller betaler til operatører af ladepunkter, i medfør af aftaler om retten til at virke som operatør af ladepunkter, der anlægges eller er anlagt på arealer, som kommunen har til rådighed.
   • 200 Ledelse og administration
    På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder og for private.
  Arbejder, som vejvæsenet udfører for kommunens øvrige områder, kan enten registreres direkte på området eller på funktion 2.22.03 med efterfølgende overførsel til området. Funktionen bør således ’gå i 0’ ved årsregnskabet.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftsbygninger (inkl. værksteder) og -pladser, herunder materielgårde og oplagspladser m.v.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsbilletordninger og parkeringsafgifter.
  Ved kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger forstås beløbet, som bilisterne betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads, jf. vejlovens § 90.
  Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås beløbet, som bilisterne betaler for at have holdt ulovligt eller for ikke at have købt en parkeringsbillet, jf. § 4 i bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol.
  Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4.
  • 1 Drift
   • 006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg
    På grupperingen registreres udgifter og indtægter forbundet med parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg, jf. vejlovens § 90, stk. 1.
   • 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger
    På grupperingen registreres Henvisning til kontoplanændringudgifter og indtægter forbundet med parkeringsbilletordninger, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, jf. vejlovens § 90, stk. 2.
   • 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter
    Opkrævede indtægter fra parkeringsafgifter krediteres denne gruppering med modpost på funktion Henvisning til kontoplanændring8.28.14 Forskydninger i andre tilgodehavender i betalingskontrol eller 8.28.15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt. Endvidere debiteres den statslige andel af parkeringsindtægterne denne gruppering med modpost på 8.48.49 Forskydninger i beløb til opkrævning eller udbetaling for staten.
    Indbetalte parkeringsafgifter krediteres funktion Henvisning til kontoplanændring8.28.14 Forskydninger i andre tilgodehavender i betalingskontrol eller 8.28.15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt med modpost på de likvide aktiver. Afregningen til staten foretages ved at debitere funktion 8.48.49 Forskydninger i beløb til opkrævning eller udbetaling for staten med modpost på de likvide aktiver.
    Det bemærkes, at tab vedrørende indtægter på p-afgifter herunder afskrivning af uerholdelige beløb og tilsvar over for staten skal føres direkte over balancen uden modpostering på funktion 2.22.07.
   • 200 Ledelse og administration
  • 3 Anlæg (særlige)
   • 006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg
    På grupperingen registreres udgifter og indtægter forbundet med parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg, jf. vejlovens § 90, stk. 1.
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er vejmyndighed.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer.
  • 1 Drift
   • 200 Ledelse og administration
    På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inkl. efterfølgende renovering af vejafmærkningen.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.
  Tilskud fra staten i forbindelse med vintervedligeholdelse af veje registreres på funktionen med art 8.6 Statstilskud.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres anlægsudgifter og -indtægter ved anlæg af nye veje og stier med tilhørende broer, tunneler, parkeringsfaciliteter samt vejudstyr og afstribning.
  På funktionen registreres således nye veje, stianlæg m.v. i terræn, der ikke tidligere har været anvendt til vej, sti, m.v. inkl. de nødvendige arbejder på eksisterende veje, stier m.v., der følger i form af rundkørsler, tilkørsler, helleanlæg m.v.
  På kontoen for det enkelte arbejde registreres tillige udgifter og indtægter vedrørende samtlige følgearbejder omfattet af anlægsprojektet.
  Det bemærkes, at udgifter vedrørende vejplanlægning registreres på funktion 2.22.01.
  Kommunen skal i anlægsudgifterne vedrørende kommunale veje medregne eventuelle beløb vedrørende lønudgifter til egne teknikere for medgået tid med tillæg for generalomkostninger. Beløbet krediteres funktion 6.45.51, grp. 095.
  Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.
  Bemærk derudover, at de anførte anlægsgrupperinger kun er autoriseret i regnskabetHenvisning til kontoplanændring, og at de er udtømmende.
  • 3 Anlæg (særligeHenvisning til kontoplanændring,Henvisning til kontoplanændringog kun i regnskabetHenvisning til kontoplanændringog udtømmende)
   • 001 Projektering
    Her registreres lønudgifter til opmålingsmedhjælp, befordringsgodtgørelse og time- og dagpenge, honorarudgifter til fremmed teknisk assistance samt øvrige projekterings- og tilsynsudgifter, der direkte kan henføres til det pågældende anlægsarbejde. Endvidere registreres her udgifter til opmåling og anskaffelse af kort til brug ved projekteringen.
    Såfremt kommunen har valgt dette, registreres lønudgifter til egne teknikere med eventuelt tillæg for generalomkostninger også på denne gruppering.
   • 002 Arealerhvervelser
    Her registreres udgifter og indtægter ved køb og salg af jord og ejendomme i forbindelse med vejanlæg. Endvidere registreres udgifter til landinspektørens matrikulære arbejde i forbindelse med vejanlæg, afgrødetab, erstatning for markskade og lignende.
   • 003 Entrepriser
    Her registreres udgifter ved entrepriser, dvs. alle arbejder og leverancer, for hvilke der foreligger en bindende aftale mellem bygherre og entreprenør. Endvidere registreres udgifter til tillægsarbejder i forbindelse med entrepriserne, herunder regningsarbejder og bygherreleverancer, der er knyttet til entrepriserne.
   • 004 Eget regi
    Her registreres udgifter til arbejder, som udføres ved kommunens egen foranstaltning.
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 005 Andet
    Her registreres de udgifter og indtægter, der er forbundet med et anlægsarbejde, men som ikke skal registreres på de øvrige grupperinger, f.eks. advokatsalærer, stempelafgifter og lignende i forbindelse med entreprisekontrakter. Endvidere registreres her anlægstilskud fra kommuner eller private.
  På denne funktion registreres anlægsudgifter og -indtægter vedrørende standardforbedringer af eller på eksisterende færdselsarealer, f.eks. sideudvidelser, helleanlæg, svingbaner, rundkørsler, etablering af nyt udstyr og udskiftning til bedre standard.
  På kontoen for det enkelte arbejde registreres tillige udgifter og indtægter vedrørende samtlige følgearbejder.
  Det bemærkes, at udgifter vedrørende planlægning af standardforbedringer registreres på funktion 2.28.11.
  Bemærk, at de autoriserede anlægsgrupperinger på denne funktion er særlige anlægsgrupperinger, jf. afsnit 2.4 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.
  Bemærk derudover, at de anførte anlægsgrupperinger kun er autoriseret i regnskabetHenvisning til kontoplanændring, og at de er udtømmende.
  • 3 Anlæg (særligeHenvisning til kontoplanændring,Henvisning til kontoplanændringog kun i regnskabetHenvisning til kontoplanændringog udtømmende)
   • 001 Projektering
    Her registreres lønudgifter til opmålingsmedhjælp, befordringsgodtgørelse og time- og dagpenge, honorarudgifter til fremmed teknisk assistance samt øvrige projekterings- og tilsynsudgifter, der direkte kan henføres til det pågældende anlægsarbejde. Endvidere registreres her udgifter til opmåling og anskaffelse af kort til brug ved projekteringen.
    Såfremt kommunen har valgt dette, registreres lønudgifter til egne teknikere med eventuelt tillæg for generalomkostninger også på denne gruppering.
   • 002 Arealerhvervelser
    Her registreres udgifter og indtægter ved køb og salg af jord og ejendomme i forbindelse med vejanlæg. Endvidere registreres udgifter til landinspektørens matrikulære arbejde i forbindelse med vejanlæg, afgrødetab, erstatning for markskade og lignende.
   • 003 Entrepriser
    Her registreres udgifter ved entrepriser, dvs. alle arbejder og leverancer, for hvilke der foreligger en bindende aftale mellem bygherre og entreprenør. Endvidere registreres udgifter til tillægsarbejder i forbindelse med entrepriserne, herunder regningsarbejder og bygherreleverancer, der er knyttet til entrepriserne.
   • 004 Eget regi
    Her registreres udgifter til arbejder, som udføres ved kommunens egen foranstaltning.
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 005 Andet
    Her registreres de udgifter og indtægter, der er forbundet med et anlægsarbejde, men som ikke skal registreres på de øvrige grupperinger, f.eks. advokatsalærer, stempelafgifter og lignende i forbindelse med entreprisekontrakter. Endvidere registreres her anlægstilskud fra kommuner eller private.
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af kollektiv trafik.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 2.32.31-2.32.35.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres kommunale tilskud til trafikselskaber Henvisning til kontoplanændring, herunder tilskud vedr. individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikselskaber, samt udgifter og indtægter i tilknytning til kommunens bus- og rutebilstationer m.v.
  Øvrig busdrift konteres på funktionen for den kommunale aktivitet, som busdriften udføres for.
  • 1 Drift
   • 001 Tilskud til trafikselskaber
    Her registreres den del af tilskuddet til trafikselskaber for busruter, der udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet til trafikselskabet registres direkte på funktionen.
   • 002 Bus- og rutebilstationer
    Her registreres indtægter og udgifter til drift og vedligehold af kommunens bus- og rutebilstationer m.v.
    Bemærk at konteringer på grp. 002 giver adgang til momsrefusion.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende færgedrift, f.eks. tilskud til trafikbetjening af små øer.
  Endvidere skal der på funktionen registreres indtægter fra staten i form af tilskud til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne samt tilskud til nedsættelse af færgetakster til passagerer og biler m.v. til og fra øer.
  Renter af gæld vedrørende færgeinvesteringer og til ombygning af færgelejer registreres på dranst 4, grp. 002 på en af funktionerne 7.55.68-7.55.76 afhængig af lånekreditor, mens afdragene debiteres med dranst 6 på funktion 8.55.78 ved anvendelse af hovedart 6 Finansudgifter. Hjemtagne lån til færgeinvesteringer, omfattet af loven, registreres ligeledes på funktion 8.55.78 Forskydninger i gæld vedr. færgeinvesteringer, og nedskrives på funktion 9.55.78 Gæld vedr. færgeinvesteringer med modpost på 9.75.99 Balancekonto.
  • 1 Drift
   • 001 Tilskud til trafikselskaber
    Her registreres den del af tilskuddet til trafikselskaber for færgedrift, der udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet til trafikselskaber registreres direkte på funktionen.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lufthavne, herunder kommunale flyvepladser samt tilskud til fælleskommunale lufthavne.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jernbanedrift, herunder tilskud til privatbaner.
  • 1 Drift
   • 001 Tilskud til trafikselskaber
    Her registreres den del af tilskuddet til jernbanedrift, der udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet registres direkte på funktionen.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende havne, kystbeskyttelse m.v. Det bemærkes, at kommunale selvstyrehavne ikke er integreret i det kommunale budget- og regnskabssystem. Hvis kommunen er regnskabsførende for en selvstyrehavne, skal regnskabet føres uden for det autoriserede regnskabssystem.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fiskerihavne og arbejdshavne samt tilskud til kommunale selvstyrehavne.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne, skudehavne og marinaer.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. kystbeskyttelsesloven.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet m.v., ungdomsuddannelser, folkebiblioteker og kulturelle formål som f.eks. museer og biografer m.v.
  Bemærk, at der på alle funktioner på hovedkonto 0-6 er autoriseret tre generelle anlægsgrupperinger: 001 Anlægstilskud, 010 Køb og salg af jord og 015 Køb og salg af bygninger. Dette gælder dog ikke på de funktioner, hvor der er anført særlige anlægsgrupperinger.
  På denne hovedfunktion registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v.
 • Henvisning til kontoplanændring
 • Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.05 Skolefritidsordninger og 3.22.08 Kommunale specialskoler Henvisning til kontoplanændringog interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsesstederHenvisning til kontoplanændring, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem.
  Administrationsudgifter vedrørende kommunens centrale skoleforvaltning, herunder skoledirektør, registreres ikke på hovedkonto 3, men på hovedkonto 6. Udgifter vedrørende den administration, der finder sted på de enkelte skoler m.v., registreres derimod på Henvisning til kontoplanændringomkostningssted på funktion 3.22.01. Har kommunen en ledende skoleinspektør, der varetager inspektøropgaver på en skole, registreres udgifterne hertil Henvisning til kontoplanændringpå omkostningssted på funktion 3.22.01.
  Med hensyn til skolebestyrelser gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg, vederlag og mødediæter, registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af skolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres Henvisning til kontoplanændringpå omkostningssted på funktion 3.22.01.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer m.v. Endvidere konteres udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23 og vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på.
  Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger og skolekonsulenter og andet personale, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen.
  Lønudgifter til Henvisning til kontoplanændringpædagogerHenvisning til kontoplanændringalle ansatte, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i sfo, skal opdeles således, at budgettet og regnskabet for så vel 3.22.01 Folkeskoler og 3.22.05 Skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af ressourceforbruget mellem folkeskolen og sfo. Ved eventuel anvendelse af fordelingsnøgle skal denne kunne dokumenteres.
  Desuden konteres udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst ni undervisningstimer (klokketimer) ugentligt. Udgifter til specialundervisning i regionale tilbud konteres under funktion 3.22.07, mens udgifter og indtægter til specialundervisning, der finder sted i kommunale specialskoler, Henvisning til kontoplanændringherunder interne skoler på opholdsstederHenvisning til kontoplanændringbehandlings- og specialundervisningstilbud samt i børne- og ungehjem, konteres under funktion 3.22.08.
  Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af undervisningstiden, registreres under 3.22.01 Folkeskoler.
  Udgifter til børneteatre registreres på funktion 3.35.62.
  Afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse, såsom vikardækning og transportudgifter, registreres på funktion 3.22.01 Folkeskoler.
 • Henvisning til kontoplanændring
 • Registrering på omkostningssted
  Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.01. Således skal hver institution under funktion 3.22.01 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.
  Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen eller er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.
  Som eksempler på udgifter, der er direkte forbundet med undervisningen kan nævnes lønninger til undervisningspersonale (herunder vikarer), varer, materialer og udstyr, der benyttes som en integreret del af undervisningen såsom bøger, edb, øvrigt undervisningsmateriale og -apparatur, idrætsudstyr m.v. samt elevaktiviteter, herunder udflugter og lejrskoleophold m.v.
  Som eksempler på udgifter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole og hårde hvidevarer m.v.), udstyr til legepladser, kantine, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand, varme samt udgifter til den administration, som foregår på skolen, herunder løn til inspektør og sekretariat m.v.
  Derudover registreres på omkostningssted udgifter til ledende skoleinspektører, der varetager inspektøropgaver på skolen samt udgifter i forbindelse med varetagelsen af skolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om.
  Endvidere registreres på omkostningssted udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygningsvedligeholdelse, udenomsarealer samt udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusion vedrørende det ansatte personale på institutionerne.
  Udgifter vedrørende øvelsesskoler, skolekonsulenter, der ikke indgår i den faste timenormering, pædagogiske centraler og driften af lejrskoler indgår ikke som en del af den autoriserede registrering på omkostningssted. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted.
  Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100.
  • 1 Drift
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 004 Tilskud vedr. skolelån
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler, f.eks. pædagogiske centraler.
  Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt, konteres på funktion 3.22.18. Dette gælder også, selv om de har tilknytning til en bestemt skole.
  For idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt, sker registreringen på hovedkonto 0.
  Udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion 3.22.02, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse Henvisning til kontoplanændringtil omkostningssted på funktion 3.22.01. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte Henvisning til kontoplanændringpå omkostningssted på funktion 3.22.01.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af private psykologiske konsulentydelser m.v. i forbindelse med visitatsionsprocessen, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 2.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven.
  Såfremt lokaler og udenomsarealer anvendt af skolefritidsordninger er adskilt fra folkeskolens fysiske rammer, registreres udgifter hertil på funktion 3.22.05. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod på funktion 3.22.01.
  Lønudgifter til Henvisning til kontoplanændringpædagogerHenvisning til kontoplanændringalle ansatte, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i sfo, skal opdeles således, at budgettet og regnskabet for så vel 3.22.01 Folkeskoler og 3.22.05 Skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af ressourceforbruget mellem folkeskolen og sfo. Ved eventuel anvendelse af fordelingsnøgle skal denne kunne dokumenteres.
  Indtægter og udgifter i forbindelse med pasningstilbud, der gives som et samlet undervisnings- og pasningstilbud på kommunale specialskoler, konteres under funktion 3.22.08, grp. 004.
 • Henvisning til kontoplanændring
 • Regler for registrering på omkostningssted for skolefritidsordninger
  Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.05. Således skal hver institution under funktion 3.22.05 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.
  Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen eller er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.
  Som eksempler på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen kan nævnes lønninger til personale (herunder vikarer), der passer børnene, varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene såsom forplejning og legetøj m.v. samt aktiviteter med børnene (udflugter m.v.).
  Som eksempler på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse kan nævnes inventar såsom borde, stole og hårde hvidevarer m.v., udstyr til legepladser, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme.
  Derudover registreres udgifter i forbindelse med administration på selve institutionen (dvs. den administration, der varetages af det på institutionen ansatte personale) på omkostningssted. Endvidere registreres udgifter til husleje, udenomsarealer og udvendig vedligeholdelse på omkostningssted.
  Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpengerefusion og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted.
  Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.05, men i stedet på fælleskonti på funktion 3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted.
  Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100.
  Vedrørende kategoriseringen af udgifter på omkostningssted eller fælleskonti henvises i øvrigt til beskrivelsen af vejledende kontoplan nedenfor.
  • 1 Drift
   • 002 Søskendetilskud
    Her registreres udgifter til søskendetilskud.
   • 003 Friplads i skolefritidsordninger
    Her registreres udgifter til fripladser i skolefritidsordninger.
   • 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud
    På denne gruppering registreres forældrebetaling vedrørende skolefritidsordninger. Her registreres den totale forældreandel inkl. fripladser og udgifter til søskendetilskud.
    Henvisning til kontoplanændring
    Registreringen skal foretages på fælles omkostningssted.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens § 26.
  • 1 Drift
   • 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler
    Her registreres udgifter til befordring af elever i almindelige folkeskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2.
   • 002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud
    Her registreres udgifter til befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 3.
   • 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler
    Her registreres udgifter til befordring af elever i kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2, og elever Henvisning til kontoplanændringpå dagbehandlingshjemHenvisning til kontoplanændringi behandlings- og specialundervisningstilbud, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 4.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, som varetages af regionerne, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3.
  Kommunernes køb af pladser eller udgifter i øvrigt til lands- eller landsdelsdækkende tilbud, der varetages af regionen, registreres med art 4.8 Betalinger til regioner.
  • 1 Drift
   • 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne.
   • 002 Køb af pladser
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning af elever til tilbud i regionerne.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler. Dette dækker over skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, samt specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i Henvisning til kontoplanændringdagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsesstedHenvisning til kontoplanændringbehandlings- og specialundervisningstilbud eller i børne- og ungehjem.
  Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af undervisningstiden registreres under 3.22.01 Folkeskoler.
  Specialundervisning er efter folkeskolelovens § 3, stk. 2, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialskoler og specialklasser og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst ni undervisningstimer (klokketimer) ugentligt.
  For børn optaget i Henvisning til kontoplanændringdagbehandlingstilbudHenvisning til kontoplanændringbehandlings- og specialundervisningstilbud eller Henvisning til kontoplanændringgodkendt anbringelsesstedHenvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem er det kun udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen Henvisning til kontoplanændringpå de interne skoler, der konteres på 3.22.08, mens opholdsudgifter og øvrige udgifter, der afholdes i henhold til den sociale lovgivning konteres under hovedkonto 5 Social og sundhedsvæsen. Modtager barnet undervisning uden for Henvisning til kontoplanændringopholdsstedetHenvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjemmet, konteres undervisningsudgifterne i overensstemmelse med undervisningsstedet.
  Udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23 for elever optaget på kommunale specialskoler Henvisning til kontoplanændringog behandlings- og specialundervisningstilbud konteres på 3.22.08.
 • Henvisning til kontoplanændring
 • Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.08. Således skal hver institution under funktion 3.22.08 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999. Fællesudgifter registreres i intervallet 0001-0100.
  Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen eller er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.
  Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel kommunale specialskoler som folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.08, men i stedet Henvisning til kontoplanændringpå fælleskonti på funktion 3.22.01. Henvisning til kontoplanændringDet bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted.
  Henvisning til kontoplanændring
  Ved registrering af udgifter efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, anvendes art 4.0 Tjenesteydelser uden moms.
  • 1 Drift
   • 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler Henvisning til kontoplanændringog behandlings- og specialundervisningstilbud
   • 002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune
   • 003 Undervisning i Henvisning til kontoplanændringinterne skoler på opholdsstederHenvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem
    I tilfælde, hvor Henvisning til kontoplanændringden interne skole på et opholdssted ikke benyttesHenvisning til kontoplanændringbarnet modtager undervisning uden for børne- og ungehjemmet, skal undervisningsudgiften konteres i overensstemmelse med undervisningsstedet.
   • 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte
   • 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud
    På denne gruppering registreres bruttoforældrebetalingen vedrørende skolefritidsordninger, der er særlige og udgiftskrævende tilbud, som er integreret med undervisningstilbuddet.
    Her registreres den totale forældrebetaling inkl. udgifter til fripladser og udgifter til søskendetilskud.
    Kommunens udgifter til fripladser og søskendetilskud konteres ikke særskilt for fritidstilbuddet til elever med behov for særlig støtte. Henvisning til kontoplanændringRegistreringen skal foretages på fælles omkostningssted.
    Pasning i ordinær skolefritidsordning på specialskoler skal konteres på funktion 3.22.05.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning.
  Det forudsættes, at alle udgifter til kursusaktiviteter, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen.
  Indtægter og udgifter afholdt af midler fra fonde m.v. registreres på funktionen.
  De autoriserede driftsgrupperinger anvendes til direkte kursusudgifter, som både kan være finansieret af kommunale midler og statslige tilskud.
  • 1 Drift
   • 002 Linjefagskompetence
   • 003 Understøttelse af øget inklusion
   • 004 Klasseledelse
   • 005 Løbende faglig opdatering
   • 006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog
   • 007 Øvrige særlige indsatsområder som f.eks. øget anvendelse af it i undervisningen
   • 008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler og private skoler m.v., jf. friskolelovens §§ 23, 26 og 28.
  Bidrag til staten registreres med art 4.6 Betalinger til staten.
  • 1 Drift
   • 001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler
   • 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler
   • 006 Kommunale tilskud til frie grundskoler
    Kommunens tilskud til frie grundskoler registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.v. samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler.
  • 1 Drift
   • 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler
    Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler. Bidraget registreres på art 4.6 Betalinger til staten.
   • 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler
    Her registreres tilskud fra kommuner til efterskolerne efter kapitel 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler og til kommunalt ejede ungdomskostskoler. Tilskuddet registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.
  Kommunalbestyrelsen sørger for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Dertil er der etableret en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
  Udgifter vedrørende fællesudgifter og administration registreres, jf. konteringsregler for hovedkonto 6, på hovedkonto 6 afhængigt af den enkelte kommunes organisering.
  Udgifter, herunder støtte- og kontaktpersonsordninger og mentorindsatser, registreres på hovedkonto 5 afhængigt af den lovhjemmel, hvormed en indsats er bevilget.
  • 1 Drift
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand til småbørn.
  Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betalinger til regioner.
  • 1 Drift
   • 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for bl.a. opretholdelse af specialpædagogiske tilbud for småbørn i regionerne.
   • 002 Køb af pladser
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning af småbørn til specialpædagogiske tilbud i regionerne.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.
  Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betalinger til regioner.
  • 1 Drift
   • 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for bl.a. opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne.
   • 002 Køb af pladser
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge.
  På funktionen konteres udgifter og indtægter til både idrætsfaciliteter, som ligger i direkte tilknytning til én skole samt idrætsfaciliteter for børn og unge, som ikke entydigt kan henføres til en bestemt skole. Disse idrætsfaciliteter anvendes primært til idrætsundervisning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for skolernes åbningstider. Der kan f.eks. være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfaciliteter, svømmehaller m.v.
  For større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer m.v. som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller af børn og unge uden for skolernes åbningstider, men f.eks. til eliteidræt sker registreringen fortsat på funktion 0.32.31 Stadion og idrætsanlæg.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ungdomsuddannelser.
  På denne funktion registreres bl.a. udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på forberedende grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elevers forløb.
  Det bemærkes, at kommunernes bidrag til staten for elever på FGU registreres på art 4.6 Betalinger til staten.
  Endvidere bemærkes, at det kommunale bidrag til forsørgelse til elever på FGU konteres særskilt på funktion 3.30.43.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.
  • 1 Drift
   • 001 Bidrag til staten for skoleydelse
    Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende skoleydelse til elever på FGU, jf. § 42, stk. 1, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.
    Det bemærkes at kommunernes bidrag til staten for elever på FGU registreres på art 4.6 Betalinger til staten.
   • 002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse
    Her registreres kommunale udgifter ved afregning direkte mellem kommune og FGU-institution for skoleydelse, som følge af forlænget undervisningsforløb eller undervisning på nedsat tid, jf. § 42, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.
   • 003 Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi
    Her registreres lønudgifter til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi, jf. § 18 i lov om forberedende grunduddannelse.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere.
  Det bemærkes, at kommunernes bidrag til staten for produktionsskoleelever registreres på art 4.6 Betalinger til staten.
  Tilskud fra kommuner til skolerne registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.
  Det bemærkes, at funktionen alene skal finde anvendelse for kommunale udgifter og indtægter, som vedrører unge, der før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse eller aktivitet efter daværende lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017 om produktionsskoler, og har valgt at fortsætte uddannelsen eller aktiviteten efter reglerne herom, jf. § 30, stk. 9, i lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.
  • 1 Drift
   • 001 Kommunale bidrag til staten vedr. produktionsskoler
    Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.
   • 002 Grundtilskud til produktionsskoler
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører elevers skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Lønudgifter til egu-elever i praktik i kommunalt regi registreres på grp. 005.
  Udgifter og indtægter vedrørende vejledning og administration m.v. i forbindelse med etablering og gennemførelse af egu-forløb konteres under funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
  Det skal bemærkes, at funktionen alene skal finde anvendelse for kommunale udgifter og indtægter, som vedrører unge, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse efter lov om erhvervsgrunduddannelse, og har valgt at fortsætte uddannelsen efter reglerne herom, jf. § 30, stk. 9, i lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.
  • 1 Drift
   • 001 Skoleydelse
    Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3, der er omfattet af 65 pct. statsrefusion.
   • 002 Undervisning på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb
    Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1, 1. pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 2, der er omfattet af 50 pct. statsrefusion.
   • 003 Supplerende tilskud
    Her registreres udgifter til supplerende tilskud efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1, 2. pkt., der er omfattet af 50 pct. statsrefusion.
   • 004 Forløb på værkstedsskoler
    Her registreres udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende tilskud for forløb på værkstedsskoler efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 3, stk. 3.
   • 005 Elevløn
    Her registreres lønudgifter til egu-elever i praktik i kommunalt regi.
  • 2 Statsrefusion
   • 001 Refusion med 65 pct. af udgifter på driftsgrp. 001
   • 002 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 002 og 003
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., der gives i henhold til Henvisning til kontoplanændringdaværende lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behovHenvisning til kontoplanændringlov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
  Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funktionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pædagoger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver, der ikke konteres under funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser. Herudover er det udgifter til administration på f.eks. uddannelsesinstitutionen og eventuel leje af lokaler samt betaling ved køb af tilbud i regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner.
  Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for disse andre typer af uddannelser m.v.
  Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på driftsgruppering 095 på funktion 5.57.72 Sociale formål.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalt drevne gymnasieskoler. Funktionen kan alene anvendes af Københavns Kommune, da Sankt Annæ Gymnasium er den eneste kommunalt drevne gymnasieskole.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker.
  Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. Udgifter vedrørende skolebiblioteker registreres på 3.22.01 Folkeskoler. Hvor udgifterne ikke meningsfuldt kan opdeles mellem folke- og skolebiblioteker, sker registrering samlet på én funktion.
  Det bemærkes, at lønudgifter til det administrative personale i centrale biblioteksforvaltninger i lighed med skoleforvaltninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.
  • 1 Drift
   • 003 Bøger m.v.
    Herunder registreres alle udgifter til indkøb og indbinding af bøger, tidsskrifter, ugeblade og aviser, der er beregnet til udlån eller til publikums benyttelse på stedet.
    På grupperingen registreres under art 7.9 Øvrige indtægter også indtægter fra låneres erstatning af bøger og tidsskrifter. Salg af bøger registreres under art 7.2 Salg af produkter og ydelser.
   • 008 Andre udlånsmaterialer
    Herunder registreres udgifter til andre udlånsmaterialer end bøger m.v. f.eks. musikbærende materialer, lydbøger, plader og bånd, billedkunst og andre materialer.
    Indtægter fra låneres erstatning registreres under art 7.9 Øvrige indtægter også på denne gruppering. Salg af andre udlånsmaterialer registreres under art 7.2 Salg af produkter og ydelser.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Det skal indledningsvist bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende museer. For ikke-kommunale museer skal alene kommunale tilskud til disse registreres på funktion 3.35.60.
  • 1 Drift
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale biografer samt tilskud til private biografer.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder kommunale tilskud, vedrørende børneteatre, egnsteatre, Henvisning til kontoplanændringsmå storbyteatre, landsdelsscener og Henvisning til kontoplanændringandre teatre omfattet af scenekunstlovens § 5 samt skuespillerskoler.
  Henvisning til kontoplanændring
  Endvidere registreres statstilskud vedrørende de små storbyteatre med anvendelse af art 8.6.
  • 2 Statsrefusion
   • 002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre
    Refusion fra staten registreres med art 8.6 Statstilskud.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsorkestre og musikskoler (også for så vidt disse kun anvendes af folkeskoleelever), tilskud til musikskoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre m.v.
  • 1 Drift
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 002 Refusion vedr. musikskoler
    Tilskud fra staten registreres med art 8.6 Statstilskud.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og -tv m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. kulturhuse, medborgerhuse, spillesteder, forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer.
  • 1 Drift
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter på folkeoplysningsområdet m.v., jf. folkeoplysningsloven og ungdomsskoleloven.
  Udgifter vedrørende sekretariatsbistand for folkeoplysningsudvalget, jf. folkeoplysningslovens § 40, herunder eventuel administration i forbindelse med aflønning af ledere og lærere, jf. folkeoplysningslovens § 12, registreres ikke under denne hovedfunktion, men på hovedkonto 6.
  Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.
  På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. pedelbistand og rengøring af lokaler). Eventuelle gebyrer i henhold til folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, registreres under funktion 3.38.74.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til folkeoplysende voksenundervisning f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, jf. folkeoplysningslovens § 6, stk. 1, nr. 1.
  • 1 Drift
   • 001 Undervisning
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, f.eks. til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf. folkeoplysningslovens § 6, stk. 1, nr. 2.
  Henvisning til kontoplanændring
  Det bemærkes, at udgifterne i forbindelse med kommunale tilbud til børn og unge, der fremsættes i tilfælde, hvor der ikke ad privat vej tilbydes folkeoplysende virksomhed for børn og unge i tilstrækkeligt omfang, jf. folkeoplysningslovens §§ 34-35, ligeledes registreres på denne funktion. Udgifterne vedrørende § 38, stk. 3, til lokaler registreres under funktion 3.38.70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
  • 1 Drift
   • 002 Aktiviteter
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud, jf. folkeoplysningslovens § 6 og kapitel 7. Desuden registreres gebyrindtægterne, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, ligeledes på denne funktion.
  • 1 Drift
   • 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning
    Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører ’Folkeoplysende voksenundervisning’ jf. folkeoplysningslovens § 6 og kapitel 7.
   • 002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
    Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører ’Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde’ jf. folkeoplysningslovens § 6 og kapitel 7.
   • 092 Gebyrindtægter vedr. lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning
    Her registreres gebyrindtægterne efter folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til folkeoplysende voksenundervisning.
   • 093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
    Her registreres gebyrindtægterne efter folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsarrangementer for ældre mennesker og støtte til ferieaktiviteter.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge ungdomsskoleloven.
  Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter, registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funktion 3.38.76.
  • 1 Drift
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningslovens § 45 a.
  Kommunernes betaling for aktiveringsforløb på daghøjskolerne, jf. lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., registreres på funktion 5.68.90.
  Bemærk, at den anførte driftsgruppering kun er autoriseret i regnskabet.
  • 1 Drift (kun i regnskabet)
   • 001 Kontanthjælpsmodtagere
    På denne gruppering udkonteres i forbindelse med regnskabsafslutningen udgifter til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).
  Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, f.eks. social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år.
  Kommunernes betaling for aktiveringsforløb m.v. på de statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. registreres dog under hovedkonto 5.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Bornholm Regionskommunes regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet.
  Her registreres Bornholms Kommunes udgifter til uddannelsesinstitutioner (gymnasier, vuc, social- og sundhedsskoler m.v.) i forbindelse med finansiering af lokale udviklingsprojekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende sigte på institutionerne.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under hovedfunktionen registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. Det gælder f.eks. for multikulturhuse eller andre institutioner, der tjener flere kulturelle formål.
  • 1 Drift
   • 001 Fælles formål vedr. kulturelle formål
    Her registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan fordeles på grp. 002-200, f.eks. husleje, vedligeholdelse, rengøring. Udgifter til f.eks. løn og materialer registreres som udgangspunkt på grp. 002-200.
   • 002 Idræt
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende idrætsfaciliteter, der er integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige konteringsregler normalt registreres på funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge.
   • 003 Folkebiblioteker
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker, der er integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige konteringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.32 Folkebiblioteker.
   • 004 Kulturel virksomhed
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kulturel virksomhed, der er integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige konteringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.35 Kulturel virksomhed.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale sundhedsindsats.
  Bemærk, at der på alle funktioner på hovedkonto 0-6 er autoriseret tre generelle anlægsgrupperinger: 001 Anlægstilskud, 010 Køb og salg af jord og 015 Køb og salg af bygninger. Dette gælder dog ikke på de funktioner, hvor der er anført særlige anlægsgrupperinger.
  Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til sundhedsloven.
  Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.
  Bidragene registreres med art 4.8 Betalinger til regioner.
  Det bemærkes, at efterregulering vedrørende afholdte udgifter, der ligger over det forudsatte niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering eller yderligere opkrævning af kommunal medfinansiering til staten konteres på funktion 7.62.80, grp. 007.
  Det bemærkes endvidere, at udgifter til samtaleterapi og sygebesøg, såfremt der er indgået en aftale om decentralisering i praksisudvalgene, ikke skal konteres på nogle af driftsgrupperingerne på denne funktion, men på en ikke-autoriseret gruppering på 4.62.88.
  • 1 Drift
   • 002 Somatik
   • 004 Stationær psykiatri
   • 005 Ambulant psykiatri
   • 006 Praksissektoren
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus på baggrund af genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 3, i barnets lov.
  Det bemærkes, at træning efter servicelovens § 86 til personer med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110, som ydes i forbindelse med botilbuddet, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52. Ligeledes registreres træning efter servicelovens § 86 til personer med ophold i friplejeboliger, der er certificerede til at levere denne ydelse, registreres på driftsgruppering 013 på funktion 5.30.27.
  • 1 Drift
   • 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
    Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. servicelovens § 86, stk. 1.
    Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 86, stk. 2Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 3, i barnets lov.
    På denne gruppering registreres derudover udgifter til vederlagsfri behandling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a leveret i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres kommuners institutioner.
    Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræning på baggrund af en genoptræningsplan, jf. sundhedslovens § 140. Dog registreres genoptræning på specialiseret niveau efter sundhedslovens § 140 på grp. 002, da denne genoptræning skal foregå på sygehus.
   • 002 Genoptræning på specialiseret niveau
    Her registreres kommunernes udgifter til genoptræning på specialiseret niveau, der foregår på et sygehus, jf. sundhedslovens § 140.
    Udgiften registreres med art 4.8 Betalinger til regioner. I de tilfælde, hvor regionen videresender en regning fra en selvejende institution, skal der dog anvendes art 4.0 Tjenesteydelser uden moms og ejerforholdskode 4, hvis det er relevant.
   • 003 Personbefordring
    Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning, der omfatter såvel genoptræning på basalt, avanceret eller specialiseret niveau som rehabilitering på specialiseret niveau, og vedligeholdelsestræning, jf. sundhedslovens §§ 140 og 263 samt servicelovens § 86Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 3, i barnets lov.
    Det bemærkes, at der anvendes art 4.0 Tjenesteydelser uden moms vedrørende udgifter til personbefordring udført af private leverandører.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens §§ 140 a og 140 b, herunder ridefysioterapi.
  I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2 Overførsler til personer.
  Art 5.2 Overførsler til personer anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan specificeres på den enkelte patient. Ved regninger, der ikke kan specificeres til den enkelte patient anvendes art 4.8 Betalinger til regioner. Herudover gælder for funktionerne de generelle regler for artskontering.
  • 1 Drift
   • 001 Ridefysioterapi
    Ved betaling af regninger direkte fra ridefysioterapeuter tilknyttet en rideklub anvendes art 4.0 Tjenesteydelser uden moms, ejerforholdskode 4, som giver anledning til momsrefusion, jf. momspositivlisten. Ved betaling af regninger fra ridefysioterapeuter tilknyttet en momsregistreret rideskole, skal art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. anvendes.
    Regninger fra ridefysioterapeuter formidlet via regionerne skal ligeledes opdeles efter ovenstående principper. Art 4.8 Betalinger til regioner kan ikke anvendes til disse betalinger.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.
  På funktionen registreres udgifter i henhold til §§ 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte Henvisning til kontoplanændring18. årHenvisning til kontoplanændring22. år (Børne- og ungdomstandplejen).
  Henvisning til kontoplanændring
  Bemærk, at ordningen indfases gradvist på baggrund af fødselsår, således at årgang 2004 som de første bliver i børne- og ungdomstandplejen indtil det fyldte 22. år. Ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025, hvor alle 21-årige vil være omfattet.
  Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til §§ 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).
  Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til §§ 133-134 til tandpleje til personer med sindslidelse og personer, der er psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).
  Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 134 a til akutsmertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer. Det drejer sig om gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, samt borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Socialtandplejen).
  Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 135 til støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber.
  Det bemærkes, at der anvendes art 5.2 Overførsler til personer vedrørende udgifter til betalinger af regninger, udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter. I øvrigt gælder for funktion 4.62.85 de generelle regler for artskontering.
  • 1 Drift
   • 001 Tandpleje for Henvisning til kontoplanændring0-18-årigeHenvisning til kontoplanændring0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker
   • 002 Tandpleje for Henvisning til kontoplanændring0-18-årigeHenvisning til kontoplanændring0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlægerHenvisning til kontoplanændring, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker
   • 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker
   • 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker
   • 005 Støtte til tandproteser
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.
  Endvidere registreres her udgifter til samtaleterapi og sygebesøg, såfremt der er indgået en aftale om decentralisering i praksisudvalgene.
  • 1 Drift
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter sundhedslovens kapitel 36 vedrørende forebyggende Henvisning til kontoplanændringsundhedsordninger forHenvisning til kontoplanændringsundhedsydelser til børn og unge, jf. sundhedslovens §§ 120-126Henvisning til kontoplanændring a.
  På funktionen registreres udgifter til kommunale Henvisning til kontoplanændringsundhedsordninger forHenvisning til kontoplanændringforebyggende sundhedsydelser til børn og unge, herunder sundhedsplejerskeordningen og den kommunale skolesundhedstjenesteHenvisning til kontoplanændring  samt det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.
  Den kommunale sundhedstjeneste omfatter såvel læger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og andet personale i kommunen, der varetager forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i forhold til børn og unge efter sundhedslovens §§ 120-126.
  Henvisning til kontoplanændring
  Det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud omfatter såvel psykologer og andet personale i kommunen, der varetager udredning og behandling i et lettilgængeligt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse efter sundhedslovens §126 a.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 1 Drift
   • 001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse
    Her registreres udgifter til vederlagsfri udredning og behandling i et lettilgængeligt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse, jf. sundhedslovens § 126 a.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder bl.a. udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet), jf. § 18 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed skal registreres med anvendelse af art 4.6 Betalinger til staten.
  Henvisning til kontoplanændring
  Endvidere registreres udgifter til isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af COVID-19.
  • 1 Drift
   • 001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold
    Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens § 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4, og § 79, stk. 2.
   • 002 Køb af sygehusydelser
    Her registreres udgifter til kommunens køb af sygdomsbehandling, der svarer til behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen til personer, der har bopæl i kommune, jf. sundhedslovens § 240.
   • 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter
    Her registreres udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238.
   • 004 Begravelseshjælp
    Her registreres udgifter til begravelseshjælp, jf. sundhedslovens §§ 160 og 257.
    Begravelseshjælp registreres med art 4.6 Betalinger til staten.
   • 005 Befordringsgodtgørelse
    Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 170 og 261.
    Befordringsgodtgørelse, der udbetales direkte til borgeren, registreres med art 5.2 Overførsler til personer.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og beskæftigelsesområdet. Hovedkontoen er målgruppeopdelt på følgende måde:
  • Hovedfunktion 5.22 Henvisning til kontoplanændringCentral refusionsordningHenvisning til kontoplanændringCentrale refusionsordninger
  • Hovedfunktion 5.25 Dagtilbud til børn og unge
  • Hovedfunktion 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
  • Hovedfunktion 5.30 Tilbud til ældre
  • Hovedfunktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov
  • Hovedfunktion 5.46 Tilbud til udlændinge m.fl.
  • Hovedfunktion 5.48-5.68, der vedrører beskæftigelse og overførsler m.v.
  • Hovedfunktion 5.72: Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
  Det bemærkes, at kommunale sundhedsudgifter registreres under hovedkonto 4.
  Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og tilskud til en person eller familie efter de love, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse. Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens § 46 om ikke-personsager er dog undtaget disse regler.
  Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende oplysninger:
  • Registrering af personens cpr-nummer
  • Registrering af ydelse- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud)
  • Registrering af beløb
  • Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud
  Bemærk, at der på alle funktioner på hovedkonto 0-6 er autoriseret tre generelle anlægsgrupperinger: 001 Anlægstilskud, 010 Køb og salg af jord og 015 Køb og salg af bygninger. Dette gælder dog ikke på de funktioner, hvor der er anført særlige anlægsgrupperinger.
  Administrationsudgifter
  Udgifter til den centrale administration under sociale opgaver og beskæftigelse registreres på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og vedrører institutionerne under sociale opgaver og beskæftigelse, registreres derimod på funktionerne under hovedkonto 5.
  Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere institutioner eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6.
  Takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkonto 6.
  Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde den anvendte fordelingsnøgle.
  Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 kan ske ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9 Interne indtægter og udgifter eller ved plus-/minusposteringer. Hovedart 0 Beregnede omkostninger og art 4.0 Tjenesteydelser uden moms for de funktioner, der er opført på positivlisten, må ikke benyttes til overførsel af administrationsomkostninger.
  Udgifter og indtægter vedrørende de konsulentfunktioner, der udgår fra institutionerne, registreres på funktion 5.38.40.
  Udgifter og indtægter vedrørende rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6.
  Udgifter til samråd vedrørende bevilling af abort, adoption, visitationsudvalg m.v. registreres på funktion 6.42.42. Det drejer sig som hovedregel om mødediæter, honorarer og lignende.
  Udgifter til kommunens centrale myndighedsfunktion - herunder i forbindelse med personlig og praktisk hjælp m.v. - registreres på hovedkonto 6. Særligt i forbindelse med personlig og praktisk hjælp m.v. kan der peges på, at myndighedsfunktionen bl.a. omfatter:
  • afgørelser vedrørende visitation, ydelser og omfang i overensstemmelse med de politiske vedtagne kvalitetsstandarder
  • sikring af overensstemmelse mellem afgørelse og leverance, herunder tilsyn og kontrol
  • fastsættelse og offentliggørelse af kvalitetsstandarder
  • fastsættelse og offentliggørelse af priser
  • fastsættelse og offentliggørelse af foranstaltninger vedrørende leverancesikkerhed
  • fastsættelse af krav til indholdet af informationsmateriale
  • godkendelse af leverandører
  Særlige institutioner
  For institutioner, der varetager flere opgaver inden for det sociale, undervisningsmæssige og sundhedsmæssige område, må der som hovedregel foretages en fordeling af udgifter og indtægter på de respektive funktioner.
  For de institutioner, hvor en sådan fordeling vil indebære arbitrære (ikke-objektivt konstaterbare) fordelinger, skal hele institutionen eller de områder, der ikke lader sig fordele objektivt, henføres til den funktion, hvorunder størstedelen af aktiviteterne henhører.
  Selvejende og private institutioner
  Budgetter og regnskaber for selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler, som gælder for kommunale institutioner, jf. dog nedenfor. Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har overenskomsten - for plejehjemmenes vedkommende den kommune, der har hovedoverenskomsten.
  Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under hovedkonto 5 med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8.
  Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået en overenskomst med. Dette indebærer, at der kan ydes momsrefusion af afholdte anlægsudgifter.
  I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig ind i bygninger ejet af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af anlægsudgifterne. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre.
  For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betragtes som huslejeudgift.
  Aconto-udbetalinger til selvstændigt regnskabsførende, sociale institutioner registreres på den funktion, som den pågældende institution kan henføres til, ved anvendelse af art 5.9. Når regnskabet foreligger, og institutionens udgifter og indtægter optages i kommunens regnskab, minusdebiteres kommunens aconto-udbetalinger under anvendelse af art 5.9.
  På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende efter kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inkl. købsmoms.
  Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på grundlag af udgifter inkl. købsmoms.
  Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved institutionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de relevante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til funktion 7.65.87.
  Betalinger mellem kommuner i øvrigt
  I tilfælde, hvor en Henvisning til kontoplanændringopholdskommuneHenvisning til kontoplanændringhandlekommune har afholdt udgifter til eksempelvis kontanthjælp og har krav på at få disse udgifter refunderet hos den tidligere Henvisning til kontoplanændringopholdskommuneHenvisning til kontoplanændringhandlekommune, hjemtager Henvisning til kontoplanændringopholdskommunenHenvisning til kontoplanændringhandlekommunen statsrefusionen -eksempelvis 20 pct. - og opkræver de resterende 80 pct. hos den tidligere Henvisning til kontoplanændringopholdskommuneHenvisning til kontoplanændringhandlekommune.
  Denne indtægt registreres ved anvendelse af art 7.7. Den tidligere Henvisning til kontoplanændringopholdskommuneHenvisning til kontoplanændringhandlekommune registrerer udgiften netto på funktionen for kontanthjælp ved anvendelse af art 4.7. Refusion i forbindelse med den centrale refusionsordning, jf. servicelovens § 176Henvisning til kontoplanændring og § 198 i barnets lov, hjemtages af den kommune, der endeligt afholder udgiften.
  Refusion vedrørende flygtninge m.v.
  Refusion af udgifter til kontante ydelser til visse grupper af flygtninge registreres under funktion 5.57.74, dranst 2, grp. 005-007.
  Refusion af udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 vedrørende flygtninge er samlet på funktion 5.25.10, dranst 2, Henvisning til kontoplanændringgrp. 006Henvisning til kontoplanændringgrp. 007 og 008.
  For øvrige funktioner, hvor der ydes refusion vedrørende udgifter til flygtninge, er der oprettet autoriserede grupperinger under de pågældende funktioner.
  Refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge m.v. registreres på kontiene for refusion for flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene.
  Under denne hovedfunktion registreres indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. servicelovens § 176Henvisning til kontoplanændring og § 198 i barnets lov.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter fra refusionsordningen vedr. Housing First-indsatser m.v., jf. servicelovens § 176 a vedr. støtte efter servicelovens § 85 a og midlertidige ophold på botilbud efter servicelovens § 107, registreres ligeledes under denne hovedfunktion.
  Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. servicelovens Henvisning til kontoplanændring§§ 176 og 176 aHenvisning til kontoplanændring§ 176Henvisning til kontoplanændring og § 198 i barnets lov.
  Henvisning til kontoplanændring
  Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, kan refusionen enten fordeles forholdsmæssigt mellem de relevante grupperinger eller på den af nedenfor nævnte autoriserede grupperinger, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.
  • 2 Statsrefusion
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25
   • 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20
   • 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21
   • 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23
   • 005 Refusion vedr. funktion 5.28.24
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner
    På denne gruppering registreres indtægter fra refusion efter barnets lov til børn og unge, hvor refusionen vedrører enkeltpersoner, jf. § 198, stk. 1, i barnets lov.
   • 007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand
    På denne gruppering registreres indtægter fra refusion efter barnets lov til børn og unge, hvor refusionen vedrører børn og unge i samme husstand, jf. § 198, stk. 2, i barnets lov.
   • 008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige
    På denne gruppering registreres indtægter fra refusion efter servicelovens § 176 for personer i alderen 18-66 år.
    Henvisning til kontoplanændring
    Endvidere registreres her refusion af udgifter til hjælp og støtte efter §§ 114 og 120 i barnets lov, medmindre kommunen har anmodet om refusion for udgifterne efter § 198 i barnets lov.
   • 009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover
    På denne gruppering registreres indtægter fra refusion efter servicelovens § 176 til personer på 67 år og derover, jf. servicelovens § 176, stk. 3.
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 010 Refusion vedr. funktion 5.38.40
   • 011 Refusion vedr. funktion 5.38.42
   • 012 Refusion vedr. funktion 5.38.45
   • 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50
   • 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52
   • 015 Refusion vedr. funktion 5.38.53
   • 016 Refusion vedr. funktion 5.38.58
   • 017 Refusion vedr. funktion 5.38.59
   • 018 Refusion vedr. driftsgrp. Henvisning til kontoplanændring002, 009-010 og 015-016 på funktion 5.57.72
   • 020 Refusion vedr. funktion 5.28.22
   • 091 Berigtigelser
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 100 Refusion vedr. funktion 5.30.26
   • 101 Refusion vedr. funktion 5.30.27
   • 103 Refusion vedr. funktion 5.30.29
   • 104 Refusion vedr. funktion 5.30.31
   • 105 Refusion vedr. funktion 5.30.36
   • 106 Refusion vedr. funktion 5.38.38
   • 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39
   • 108 Refusion vedr. funktion 5.38.41
   • 109 Refusion vedr. funktion 5.38.51
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 110 Refusion vedr. funktion 5.28.26
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 111 Refusion vedr. funktion 4.62.82 af udgifter efter servicelovens § 86
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Henvisning til kontoplanændring
  Denne funktion omfatter indtægter fra refusionsordningen vedr. Housing First-indsatser m.v., jf. servicelovens § 176 a vedr. støtte efter servicelovens § 85 a og midlertidige ophold på botilbud efter servicelovens § 107.
  • 2 Statsrefusion
   • 002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser
    På denne gruppering registreres indtægter fra refusion efter servicelovens § 176 a af udgifter til støtte efter servicelovens § 85 a vedr. Housing First-indsatser.
   • 003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud
    På denne gruppering registreres indtægter fra refusion efter servicelovens § 176 a af udgifter til ophold på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsloven og udgifter og indtægter til særlige dagtilbud og klubtilbud efter servicelovens kapitel 7 og Henvisning til kontoplanændring8Henvisning til kontoplanændringkapitel 8 i barnets lov. Herudover konteres ulovbestemte udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder.
  Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem forskellige typer af institutioner, herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion 5.25.10. Fællesudgifter og -indtægter mellem samme type af institutioner registreres på funktionen for denne institutionstype.
  Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5.
 • Henvisning til kontoplanændring
 • Regler for registrering på omkostningssted vedr. daginstitutioner og fritidshjem
  Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktionerne 5.25.13, 5.25.14 og 5.25.15. Således skal hver institution under funktion 5.25.13, 5.25.14 og 5.25.15 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.
  Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen eller er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.
  Som eksempler på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen, kan nævnes lønninger til personale (herunder vikarer), der passer børnene, varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene såsom forplejning, bleer og legetøj m.v. samt aktiviteter med børnene, herunder udflugter og koloniophold m.v.
  Som eksempler på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse kan nævnes inventar såsom borde, stole og hårde hvidevarer m.v., barnevogne, udstyr til legepladser, apparaturer i form af musikanlæg m.v., rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme. Det gælder desuden for udgifter i forbindelse med administration på selve institutionen, dvs. den administration, der varetages af det på institutionen ansatte personale, køkkenpersonale og forældrebestyrelser. Dette gælder herudover for udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer.
  Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusion vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted.
  Derimod registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne kolonier på fælleskonti, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse på omkostningsstederne. Hvor kommunen lejer sig ind på en koloni, registreres udgifterne direkte på omkostningssted.
  Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (driftsgruppering 092) og tilskud til friplads ikke skal registreres på omkostningssted, men på fælleskonti på den pågældende funktion.
  Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100.
  På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud.
  Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter.
  Sprogstimulering efter dagtilbudsloven af børn, der er optaget i dagtilbud, konteres på de respektive funktioner.
  Der er autoriseret en gruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendetilskud for alle dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud under ét, herunder søskendetilskud til børn i privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk. 1, nr. 1, 63, nr. 1. og 76, stk. 2. Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pasningstilbud i andre kommuner end bopælskommunen. Det bemærkes dog, at udgifterne til søskendetilskud for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på funktion 3.22.05, og udgifter til søskendetilskud i forbindelse med særlige dagtilbud og klubtilbud efter servicelovens §§ 32 og 36 Henvisning til kontoplanændringog §§ 83 og 84 i barnets lov registreres på funktion 5.28.25.
  Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning efter dagtilbudslovens § 80 samt tilskud til forældre, der modtager tilskud efter dagtilbudslovens § 86 ved pasning af egne børn. Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af disse udgifter.
  Der er desuden autoriseret en gruppering til registrering af kombinationstilbud efter reglerne i dagtilbudslovens § 85 a. På denne funktion registreres det tilskud, der ydes til fleksibel pasning. Tilskud, der ydes til en plads i et dagtilbud som led i et kombinationstilbud, registreres under det relevante dagtilbud, hvilket gælder funktion 5.25.11 for en plads i dagplejen og funktion 5.25.14 for en plads i en daginstitution.
  Udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige typer af tilbud, dvs. dagpleje og institutioner, registreres på funktion 5.25.10.
  Regler for mellemkommunale betalinger
  På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktion 5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge. Mellemkommunale betalinger registreres med arterne 4.7 Betalinger til kommuner og 7.7 Betalinger fra kommuner.
  Kommunernes tilskud til børn i tilbud efter dagtilbudsloven i en anden kommune end bopælskommunen, herunder søskendetilskud og fripladstilskud registreres på denne funktion med art 4.7 Betalinger til kommuner.
  Der er autoriseret to grupperinger under ’2 Statsrefusion’ til registrering af refusion af udgifter vedrørende flygtninge m.v. konteret på funktionerne 5.25.10-5.25.19, jf. dagtilbudslovens § 99, stk. 2, nr. 1 og 2.
  • 1 Drift
   • 001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen
    Her registreres udgifter og indtægter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget.
    Grupperingen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 4, og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 2 og 4.
   • 002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter til sprogstimulering efter dagtilbudsloven af både et- og tosprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 7.
   • 017 Søskendetilskud
    På denne gruppering registreres udgifter til søskendetilskud for dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, herunder søskendetilskud til børn i privatinstitutioner.
   • 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
    På denne gruppering registreres udgifter til tilskud til forældre, der vælger privat pasning efter dagtilbudslovens § 80.
   • 019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn
    På denne gruppering registreres udgifter til tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86.
   • 020 Tilskud til kombinationstilbud
    På denne gruppering registreres udgifter til tilskud til kombinationstilbud efter dagtilbudslovens § 85 a.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 007 Refusion med 100 pct. af udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til uledsagede flygtningebørn
    Her registreres statsrefusion med 100 pct. efter dagtilbudslovens § 99, stk. 2, nr. 2.
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
    Her registreres statsrefusion med 100 pct. efter dagtilbudslovens § 99, stk. 2, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den kommunale dagpleje, tilsyn med dagplejen samt indkøb af udstyr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje, jf. dagtilbudslovens § 21, stk. 2. Tilskud til privat dagpleje, jf. dagtilbudslovens § 21, stk. 3, konteres på funktion 5.25.19.
  • 1 Drift
   • 001 Løn til dagplejere
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende løn til dagplejere, forældrebetaling inkl. tilskud (dvs. søskendetilskud og fripladstilskud) samt til friplads.
    Udgiften til søskendetilskud registreres på 5.25.10. Forældrebetaling og tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for børn i privat dagpleje registreres på funktion 5.25.19.
   • 002 Friplads
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4.
   • 003 Dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold
    På denne gruppering registreres kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, Henvisning til kontoplanændringeller efter §§ 46, 47 eller 67 i barnets lov, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.
   • 004 Friplads i sprogstimuleringstilbud
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5, til sprogstimuleringstilbud i form af en plads i kommunal dagpleje 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 8. Tilskuddet udgør 100 pct., så tilbuddet er gratis for forældrene.
   • 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling, som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.
   • 200 Ledelse og administration
    På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende og udliciterede tværgående institutioner, dvs. institutioner, som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4 og § 66, stk. 2-4: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud.
  Udgifter og indtægter til institutioner, der alene består af henholdsvis daginstitutioner, fritidshjem og klubber, registreres på henholdsvis funktion 5.25.14, 5.25.15 og 5.25.16.
  For forældrearrangerede frokost- og madordninger i tværgående institutioner, jf. dagtilbudslovens §§ 17 og 51, som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion. Herunder skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres på grp. 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og madordning.
  • 1 Drift
   • 002 Friplads
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2, § 51, stk. 6, § 63, stk. 1, nr. 2-4, og § 76, stk. 1.
   • 003 Dækning af forældrebetalingen i tværgående institutioner, der indgår som led i et døgnophold
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående institutioner efter dagtilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, Henvisning til kontoplanændringeller efter §§ 46, 47 eller 67 i barnets lov, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten.
    Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.
   • 004 Tilskud til sprogstimuleringstilbud i tværgående institutioner
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5, til børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 8. Tilskuddet udgør 100 pct., så tilbuddet er gratis for forældrene.
   • 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i dagtilbud i tværgående institutioner
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 32, 32 a og 41, stk. 8. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.
   • 093 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i fritidshjem og klub i tværgående institutioner
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 og § 74, stk. 5. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.
   • 200 Ledelse og administration
    På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende og udliciterede institutioner, som alene omfatter tilbud for børn indtil skolealderen, jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4.
  Udgifter og indtægter til institutioner, der også omfatter fritidshjem eller klubber og fritidstilbud registreres på funktion 5.25.13.
  Kommunens udgifter til søskendetilskud registreres på funktion 5.25.10.
  For forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 17, som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion. Herunder skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres på grp. 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og madordning.
  • 1 Drift
   • 002 Friplads
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2.
   • 003 Dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, Henvisning til kontoplanændringeller efter §§ 46, 47 eller 67 i barnets lov, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.
   • 004 Tilskud til sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5, til børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 8. Tilskuddet udgør 100 pct., så tilskuddet er gratis for forældrene.
   • 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 32, 32 a og 41, stk. 8. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.
   • 200 Ledelse og administration
    På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende og udliciterede institutioner, som alene omfatter fritidshjem, jf. dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4.
  Udgifter og indtægter til institutioner, der også omfatter daginstitutioner eller klubber, registreres på funktion 5.25.13.
  For forældrebetalte madordninger i fritidshjem, jf. dagtilbudslovens § 51, som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion. Herunder skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres på grp. 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrebetalte madordning.
  • 1 Drift
   • 002 Friplads
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, stk. 1, nr. 2-4.
   • 003 Dækning af forældrebetalingen i fritidshjem, der indgår som led i et døgnophold
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, Henvisning til kontoplanændringeller efter §§ 46, 47 eller 67 i barnets lov, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.
   • 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens § 57 og § 61, stk. 5. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.
   • 200 Ledelse og administration
    På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende og udliciterede institutioner, som alene omfatter klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud, jf. dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4.
  Udgifter og indtægter til institutioner, der også omfatter daginstitutioner eller fritidshjem, registreres på funktion 5.25.13.
  • 1 Drift
   • 002 Friplads
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 76, stk. 1, i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud.
   • 003 Dækning af forældrebetalingen i klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, Henvisning til kontoplanændring§§ 46, 47 eller 67 i barnets lov eller efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.
   • 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v.
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 71 og 74, stk. 5. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.
   • 200 Ledelse og administration
    På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres indtægter og udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lignende tilbud til børnefamilier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudslovenHenvisning til kontoplanændring eller servicelovenHenvisning til kontoplanændring, serviceloven eller barnets lov. Der er f.eks. tale om legestuer, hvor kommunen stiller et lokale til rådighed i et afgrænset tidsrum, hvor forældre med børn kan mødes.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102 og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter dagtilbudslovens §§ 21, stk. 3, 52, stk. 5, og 66, stk. 5, samt til privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Tilskuddet registreres under art 5.9.
  • 1 Drift
   • 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger
    Her registreres det obligatoriske tilskud til puljeordninger oprettet i perioden 27. juni 1992 til 31. december 1993 i tilknytning til virksomheder beliggende i andre kommuner, jf. dagtilbudslovens § 101. Det bemærkes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne gruppering.
   • 002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution
    Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, jf. dagtilbudslovens § 36.
   • 003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution
    Her registreres kommunens administrationstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, jf. dagtilbudslovens § 38.
   • 004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution
    Her registreres kommunens bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution, jf. dagtilbudslovens § 37.
   • 005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner
    På denne gruppering registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen til plads i privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2.
   • 007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger
    Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i en puljeordning, jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102.
   • 008 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i dagtilbud etableret som privat dagpleje
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling for børn optaget i privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, som fastsat efter dagtilbudslovens § 34. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.
   • 009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger
    Her registreres forældrebetaling for børn optaget i dagtilbud i puljeordninger efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.
   • 010 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger
    Her registreres kommunens udgifter vedrørende fripladstilskud til børn, der er optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i puljeordninger, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, § 63, stk. 1, nr. 2-4, og § 76, stk. 1.
   • 011 Tilskud til i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje
    Her registreres kommunens udgifter til tilskud til børn optaget i sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i privat dagpleje, jf. dagtilbudslovens § 21, stk. 3, § 11, stk. 8, og § 43, stk. 1, nr. 5.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende særlige dagtilbud og klubber til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelseHenvisning til kontoplanændring efter serviceloven eller efter barnets lov.
  Henvisning til kontoplanændring
  Det bemærkes, at afgørelser om særlig støtte, der er etableret efter serviceloven før barnets lov træder i kraft 1. januar 2024, jf. § 213 i barnets lov, fortsat er gældende, indtil der træffes afgørelse om ophør eller ændring af indsatsen efter barnets lov, eller den unge fylder 18 år.
  Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af en anbringelse, f.eks. på et opholdssted eller døgninstitution, skal konteres under døgnopholdet.
  Udgifter vedrørende foranstaltninger, der ikke er en integreret del af et tilbud, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på relevante funktioner, f.eks. 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 vedrørende hjælpemidler m.v.
  Funktionen omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
  Alle Henvisning til kontoplanændringudgifter og indtægter forbundet med afgørelser truffet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal konteres på 5.28.26.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdsstederHenvisning til kontoplanændring samt opholdssteder for børn og unge, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 og 6 Henvisning til kontoplanændring, og børne- og ungehjem, jf. § 43, stk. 1, nr. 5 og 6, i barnets lov.
  Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, servicelovens §§ 32 og 36 Henvisning til kontoplanændringeller §§ 83 og 84 i barnets lov og Henvisning til kontoplanændringundervisningstilbudHenvisning til kontoplanændringtilbud efter folkeskoleloven til børn og unge, der er anbragt i opholdssteder Henvisning til kontoplanændringeller på børne- og ungehjem m.v. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion. De registreres på de relevante funktioner under hovedfunktionerne 5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge og 3.22 Folkeskolen m.v. samt funktion 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.
  Udgifter vedrørende botilbud til ophold for personer på 18-22 år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 107 og 108 registreres ikke her, men på henholdsvis funktion 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold og 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold.
  Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i opholdssteder m.v. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. servicelovens § 55, stk. 2, Henvisning til kontoplanændringeller et støtteophold, som ydes under døgnophold på børne- og ungehjem og indgår som en del af døgnopholdet, jf. § 45, stk. 3, i barnets lov, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.28.20.
  Udgifter til samvær, herunder støttet eller overvåget samvær, i forbindelse med anbringelsen konteres som en del af døgnopholdet under den relevante anbringelsestype. Dog registreres økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til dækning af udgifter i forbindelse med samværet, jf. servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 3, Henvisning til kontoplanændringeller § 35, stk. 4, nr. 5, i barnets lov, på funktion 5.28.21, grp. 011.
  Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, når der er tale om mødre over 18 år, men sammen med de øvrige udgifter til midlertidige ophold i botilbud til voksne efter servicelovens § 107 på funktionerne 5.38.52.
  Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter uden for folkeskoleloven, fritidsaktiviteter m.v. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2 Overførsler til personer.
  Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde.
  • 1 Drift
   • 003 Opholdssteder for børn og unge Henvisning til kontoplanændringsamt børne- og ungehjem
    Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i opholdssteder efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75Henvisning til kontoplanændring, eller anbringelse i børne- og ungehjem, jf. § 43, stk. 1, nr. 6, jf. §§ 46, 47, 67 og 143 i barnets lov, som er etableret og drives som private opholdssteder, jf. § 43, stk. 3, i barnets lov.
    Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1Henvisning til kontoplanændring, eller i børne- og ungehjem, jf. § 114, stk. 1, nr. 1, i barnets lov.
    Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, Henvisning til kontoplanændringeller i børne- og ungehjem, jf. § 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, og kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. servicelovens § 76, stk. 8Henvisning til kontoplanændring, eller § 118 i barnets lov.
   • 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling
    Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 8, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 43, stk. 1, nr. 7, i barnets lov, jf. §§ 46, 47 og 143.
    Endvidere registreres her udgifter til døgnophold på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1Henvisning til kontoplanændring, eller § 114, stk. 1, nr. 1, i barnets lov.
    Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, Henvisning til kontoplanændringeller § 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. servicelovens § 76, stk. 8Henvisning til kontoplanændring, eller § 118 i barnets lov.
    Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskoler efter servicelovens § 52 aHenvisning til kontoplanændring eller § 118 i barnets lov, registreres på grp. 011 på funktion 5.28.21.
   • 005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder
    Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 43, stk. 1, nr. 5, i barnets lov, jf. §§ 46, 47 og 143.
    Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1Henvisning til kontoplanændring, eller § 114, stk. 1, nr. 1, i barnets lov.
    Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, Henvisning til kontoplanændringeller § 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. servicelovens § 76, stk. 8Henvisning til kontoplanændring, eller § 118 i barnets lov.
   • 007 Advokatbistand
    Her registreres alle udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 10 år i forbindelse med behandlingen af sager om Henvisning til kontoplanændringtvangsanbringelseHenvisning til kontoplanændringanbringelse uden samtykke m.v. af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser m.v., jf. servicelovens § 72Henvisning til kontoplanændring eller § 140 i barnets lov.
   • 092 Betaling for ophold
    Her registreres forældres Henvisning til kontoplanændringog frem til og med 30. juni 2019 barnets eller den unges betaling for døgnopholdet på et anbringelsessted, jf. servicelovens § 159Henvisning til kontoplanændring eller § 187 i barnets lov, samt betaling fra unge, der er fyldt 18 år, for døgnophold på et anbringelsessted samt for udslusningsophold på opholdssteder som led i Henvisning til kontoplanændringungestøtte, jf. § 188 i barnets lov, eller efterværn, jf. servicelovens § 160.
  • 2 Statsrefusion
   • 003 Berigtigelser af refusion vedr. advokatbistand
   • 004 Refusion vedr. advokatbistand
    På denne gruppering registreres refusion vedr. advokatbistand, jf. servicelovens § 72, jf. servicelovens § 177, stk. 1, nr. 3Henvisning til kontoplanændring eller § 140 i barnets lov, jf. § 199, stk. 1, nr. 3.
   • 007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til uledsagede flygtningebørn m.v., jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2Henvisning til kontoplanændring, og § 203, stk. 3, nr. 2, i barnets lov.
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1Henvisning til kontoplanændring og § 203, stk. 3, nr. 1, i barnets lov.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Henvisning til kontoplanændringrådgivning samt forebyggende Henvisning til kontoplanændringindsatser eller foranstaltninger Henvisning til kontoplanændringog støttende indsatser for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. servicelovens § 11, § 50 b, § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4, og § 76, stk. 5 og 6Henvisning til kontoplanændring eller efter §§ 28-32 og 35 samt § 114, stk. 1, nr. 2 og 4, og § 115 i barnets lov.
  Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter servicelovens § 44, jf. servicelovens §§ 83, 84, stk. 1, og 86, stk. 2, Henvisning til kontoplanændringeller efter § 90 i barnets lov, konteres ligeledes på denne funktion.
  Udgifter vedrørende foranstaltningerHenvisning til kontoplanændring eller støttende indsatser, som er en integreret del af en anbringelse, f.eks. på et Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem, herunder i form af et opholdssted eller Henvisning til kontoplanændringen døgninstitution, skal konteres under døgnopholdet. Udgifter til forebyggende Henvisning til kontoplanændringindsatser eller foranstaltningerHenvisning til kontoplanændring eller støttende indsatser, der ikke er en integreret del af et døgntilbud, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på denne funktion.
  Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i tilbud efter dagtilbudsloven, og efter servicelovens §§ 32 og 36 Henvisning til kontoplanændringeller §§ 83 og 84 i barnets lov, samt Henvisning til kontoplanændringundervisningstilbudHenvisning til kontoplanændringtilbud efter folkeskoleloven, ikke registreres på denne funktion, men under hovedfunktionerne 5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge og 3.22 Folkeskolen m.v. samt funktion 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.
  Ophold i dagtilbud m.v. efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 1, Henvisning til kontoplanændringeller § 32, stk. 1, nr. 1, i barnets lov finansieres efter dagtilbudslovens regler, herunder også eventuelle tilskud til nedsættelse af forældrenes betaling, og konteres på de relevante funktioner (5.25.11-5.25.19).
  Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde.
  • 1 Drift
   • 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
    Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2, og § 44, jf. § 83Henvisning til kontoplanændring - eller § 32, stk. 1, nr. 2, samt § 90, nr. 1, i barnets lov.
   • 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
    Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3Henvisning til kontoplanændring - eller § 32, stk. 1, nr. 5, i barnets lov.
   • 004 Døgnophold Henvisning til kontoplanændringeller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien
    Her registreres udgifter til døgnophold Henvisning til kontoplanændringeller familieanbringelse i form af døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i Henvisning til kontoplanændringi børne- og ungehjem, herunder i døgninstitutioner eller på andre godkendte opholdssteder, i plejefamilier eller i botilbud, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 4Henvisning til kontoplanændring, eller § 32, stk. 1, nr. 6, i barnets lov.
   • 005 Aflastningsordninger Henvisning til kontoplanændringeller støtteophold
    Her registreres udgifter til aflastningsordninger Henvisning til kontoplanændringefter serviceloven eller støtteophold efter barnets lov i plejefamilier, på godkendte Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem, herunder opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5Henvisning til kontoplanændring, eller § 32, stk. 1, nr. 7, i barnets lov.
    Det bemærkes, at vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger Henvisning til kontoplanændringeller støtteophold skal registreres på grp. 006.
    Det bemærkes endvidere, at udgifter til et aflastningsopholdHenvisning til kontoplanændring eller støtteophold, som ydes under et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. servicelovens § 55, stk. 2, Henvisning til kontoplanændringeller § 45, stk. 3, i barnets lov, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 5.28.20 og 5.28.23.
    Udgifter til aflastning Henvisning til kontoplanændringeller støtteophold givet som følgeudgift til anbringelse skal registreres på den relevante gruppering på funktion 5.28.22. Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1Henvisning til kontoplanændring, eller jf. § 90, nr. 1, i barnets lov.
   • 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger Henvisning til kontoplanændringeller støtteophold
    Her registreres udgifter til vederlag til plejefamilier, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5, Henvisning til kontoplanændringog § 32, stk. 1, nr. 7, i barnets lov, samt aflastning med vederlag efter servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 90, nr. 1, i barnets lov.
   • 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge
    Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson, personlig rådgiver eller mentor) for børn og unge, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6, Henvisning til kontoplanændringog § 32, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, samt for 18-22-årige, jf. servicelovens § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2Henvisning til kontoplanændring, eller § 114, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i barnets lov.
    Desuden registreres her udgifter til fast kontaktperson efter servicelovens § 76, stk. 5 og 6, Henvisning til kontoplanændringeller efter § 115 i barnets lov, og til koordinator til unge, der er idømt en sanktion, efter servicelovens § 54 aHenvisning til kontoplanændring eller efter § 127 i barnets lov.
    Endvidere registreres her udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter servicelovens § 68 b, stk. 4Henvisning til kontoplanændring, eller til en støtteperson eller venskabsfamilie efter §§ 53 og 54 i barnets lov. Henvisning til kontoplanændringDesuden registreres her udgifter efter servicelovens § 76, stk. 5 og 6 samt § 54 a.
   • 008 Fast kontaktperson for hele familien
    Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6Henvisning til kontoplanændring, eller § 32, stk. 1, nr. 3, i barnets lov.
   • 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver
    Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 8Henvisning til kontoplanændring, eller § 32, stk. 1, nr. 4, i barnets lov.
   • 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
    Her registreres udgifter til anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9Henvisning til kontoplanændring, eller § 32, stk. 1, nr. 8, i barnets lov.
    Desuden registreres her udgifter vedrørende anden form for støtte til unge over 18 år, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 4Henvisning til kontoplanændring, eller § 114, stk. 1, nr. 4, i barnets lov.
    Endvidere registreres her også udgifter til vedligeholdelsestræning, jf. servicelovens § 44, jf. § 86, stk. 2Henvisning til kontoplanændring, eller § 90, nr. 3, i barnets lov, jf. servicelovens § 86, stk. 2.
   • 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte
    Her registreres, jf. servicelovens § 52 aHenvisning til kontoplanændring eller § 35 i barnets lov, udgifter til forældremyndighedens indehaver. Det omfatter:
    Henvisning til kontoplanændring
    1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter servicelovens § 52, stk. 3, eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter servicelovens § 52, stk. 3, eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
    Henvisning til kontoplanændring
    1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter servicelovens § 52, stk. 3, efter § 32, stk. 1, i barnets lov, eller forbedringsforløb efter § 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
    Henvisning til kontoplanændring
    2) Udgifter i forbindelse med en anbringelse efter §§ 46 eller 47 i barnets lov eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
    Henvisning til kontoplanændring
    3) Udgifter, der erstatter en ellers mere indgribende og omfattende indsats efter § 32, stk. 1, i barnets lov, en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter servicelovens § 52, stk. 3, eller en anbringelse efter §§ 46 eller 47 i barnets lov eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
    Henvisning til kontoplanændring2)Henvisning til kontoplanændring4) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.
    Henvisning til kontoplanændring3)Henvisning til kontoplanændring5) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.
   • 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet
    Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet, jf. servicelovens § 54Henvisning til kontoplanændring eller § 75 i barnets lov.
   • 014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom
    Her registreres udgifter, såvel den objektiv finansierede som den takstfinansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller unges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. servicelovens § 50 bHenvisning til kontoplanændring eller § 125 i barnets lov.
   • 016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.
    På denne gruppering registreres udgifter til gratis familieorienteret rådgivning, rådgivning til Henvisning til kontoplanændringvordendeHenvisning til kontoplanændringkommende forældre og herunder rådgivning som åbent, anonymt tilbud, samt gratis rådgivning, undersøgelse og behandling, samt familievejlederordning til familier med børn med nedsat funktionsevne og adfærdsvanskeligheder, jf. servicelovens § 11, stk. 2, 7 og 8Henvisning til kontoplanændring - eller §§ 28, 29, 31 og 81, stk. 4, i barnets lov.
   • 017 Forebyggende indsatser m.v.
    På denne gruppering registreres udgifter til forebyggende indsatser og økonomisk støtte i forbindelse med konsulentbistand, udgifter til prævention samt økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, jf. servicelovens § 11, stk. 3, 4 og 6Henvisning til kontoplanændring, eller § 30 og § 35, stk. 1, i barnets lov.
   • 019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
    På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 45Henvisning til kontoplanændring eller § 89 i barnets lov.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til uledsagede flygtningebørn m.v., jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 203, stk. 3, nr. 2, i barnets lov.
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 203, stk. 3, nr. 1, i barnets lov.
   • 009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. i de første 3 år, jf. servicelovens § 181, stk. 2Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 203, stk. 2, i barnets lov.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende anbringelser i plejefamilier, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1-4Henvisning til kontoplanændring, eller § 43, stk. 1, nr. 1-4, i barnets lov.
  Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, efter servicelovens §§ 32 og 36 Henvisning til kontoplanændringeller §§ 83 og 84 i barnets lov og Henvisning til kontoplanændringundervisningstilbudHenvisning til kontoplanændringtilbud efter folkeskoleloven til børn og unge, der er anbragt i plejefamilier m.v. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men under hovedfunktionerne 5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge og 3.22 Folkeskolen m.v. samt funktion 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.
  Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i plejefamilier m.v. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. servicelovens § 55, stk. 2, Henvisning til kontoplanændringeller § 45, stk. 3, i barnets lov, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.28.22. Udgifter vedrørende foranstaltninger, der ikke er en integreret del af opholdet i plejefamilien, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger, herunder f.eks. på funktion 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 om personlige hjælpemidler m.v.
  Udgifter til samvær, herunder støttet eller overvåget samvær, i forbindelse med anbringelsen konteres som en del af døgnopholdet under den relevante plejefamilietype. Dog registreres økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til dækning af udgifter i forbindelse med samværet, jf. servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 3, Henvisning til kontoplanændringeller § 35 i barnets lov, på funktion 5.28.21, grp. 011.
  Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter uden for folkeskoleloven, fritidsaktiviteter m.v. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2 Overførsler til personer. I det omfang aflønninger af plejefamilier, der er ansat af kommunen og derfor modtager løn frem for vederlag, ikke registreres med hovedart 1 Lønninger, skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms.
  Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevante grupperinger på funktionen.
  Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde.
  • 1 Drift
   • 001 Plejefamilier ekskl. vederlag
    Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, Henvisning til kontoplanændringjf.Henvisning til kontoplanændringnår afgørelsen er truffet efter de daværende regler i § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75Henvisning til kontoplanændring, jf. herunder om plejefamilier, der er godkendt som konkret egnede.
    Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i plejefamilierHenvisning til kontoplanændring, der er godkendt som konkret egnede for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 114, stk. 1, nr. 1, eller § 120 i barnets lov. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 118 i barnets lov, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. servicelovens § 76, stk. 8Henvisning til kontoplanændring, eller § 118 i barnets lov. Det bemærkes, at vederlag til plejefamilier skal konteres på grp. 002.
    Lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af serviceloven og flere andre love har medført, at der blev indført nye plejefamilietyper den 1. juli 2019. Der henvises til grp. 009-014. Den 1. januar 2021 var daværende generelt godkendte almindelige og kommunale plejefamilier efter Henvisning til kontoplanændringde daværende regler i servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, omkategoriseret til almene, forstærkede eller specialiserede plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3.
    For plejefamilier, der før 1. juli 2019 var godkendt som konkret egnede til nærmere angivne børn eller unge af den anbringende kommune, finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil anbringelsen af det nærmere angivne barn eller de nærmere angivne børn eller unge ophører, jf. § 5 i lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af serviceloven og flere andre love. Udgifter til konkret godkendte plejefamilier skal forsat konteres på denne gruppering.
   • 002 Vederlag til plejefamilier
    Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse med børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilierHenvisning til kontoplanændring efterHenvisning til kontoplanændring, der er godkendt som konkret egnede efter de daværende regler i servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75. Endvidere registreres her udgifter til vederlag ved ophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 114, stk. 1, nr. 1, eller § 120 i barnets lov. Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3Henvisning til kontoplanændring, eller § 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. § servicelovens 76, stk. 8Henvisning til kontoplanændring, eller § 118 i barnets lov.
   • 003 Kommunale plejefamilier ekskl. vederlag
    Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjemmet i kommunale plejefamilier Henvisning til kontoplanændringgodkendt som konkret egnede efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2Henvisning til kontoplanændring, jf. herunder om konkret godkendte kommunale plejefamilier eller efter § 114, stk. 1, nr. 1, i barnets lov, eller efter § 120.
    Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, Henvisning til kontoplanændringeller § 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. servicelovens § 76, stk. 8Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 118 i barnets lov. Det bemærkes, at vederlag til kommunale plejefamilier skal konteres på grp. 004.
    Lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af serviceloven og flere andre love har medført, at der blev indført nye plejefamilietyper fra den 1. juli 2019. Der henvises til grp. 009-014. Den 1. januar 2021 var daværende generelt godkendte almindelige og kommunale plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, omkategoriseret til almene, forstærkede eller specialiserede plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3.
    For kommunale plejefamilier, der før 1. juli 2019 var godkendt som konkret egnede til nærmere angivne børn eller unge af den anbringende kommune, finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil anbringelsen af det nærmere angivne barn eller de nærmere angivne børn eller unge ophører, jf. § 5 i lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af serviceloven og flere andre love. Udgifter til konkret godkendte plejefamilier skal forsat konteres på denne gruppering.
   • 004 Vederlag til kommunale plejefamilier
    Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbringelser uden for hjemmet i kommunale plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75.
    Endvidere registreres her udgifter til vederlag for ophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2Henvisning til kontoplanændring, eller efter § 114, stk. 1, nr. 1, og § 120 i barnets lov. Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, Henvisning til kontoplanændringeller efter § 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. servicelovens § 76, stk. 8Henvisning til kontoplanændring, eller § 118 i barnets lov.
    For kommunale plejefamilier, der før 1. juli 2019 var godkendt som konkret egnede til nærmere angivne børn eller unge af den anbringende kommune, finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil anbringelsen af det nærmere angivne barn eller de nærmere angivne børn eller unge ophører, jf. § 5 i lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af serviceloven og flere andre love. Udgifter til vederlag til disse konkret godkendte kommunale plejefamilier skal fortsat konteres på denne gruppering.
   • 005 Netværksplejefamilier
    Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i netværksplejefamilier efter Henvisning til kontoplanændring§ 66, stk. 1, nr. 4, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75Henvisning til kontoplanændring§ 43, stk. 1, nr. 4, jf. §§ 46, 47 og 67 i barnets lov.
    Henvisning til kontoplanændring
    Anbringelser i netværksplejefamilier, der er iværksat efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 4, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75, registreres ligeledes her.
    Endvidere registreres her udgifter til udslusning eller døgnophold i netværksplejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 76, stk. 3, nr. 1 og nr. 3, og § 76 a, stk. 2Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 1 og 3, og § 120 i barnets lov.
    Henvisning til kontoplanændring
    Udslusning eller døgnophold, der er iværksat efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1 og nr. 3, og § 76 a, stk. 2, registreres ligeledes her.
    Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier registreres på grp. 008.
   • 007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver
    Her registreres udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af generelt godkendte plejefamilier.
    Udgiften til det takstfinansierede tilsyn med og godkendelse af tilbud konteres på de relevante funktioner på hovedkonto 5.
   • 008 Tabt arbejdsfortjeneste
    Her registreres udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte relateret til pleje af det anbragte barn, jf. Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 66 b, stk. 4Henvisning til kontoplanændring§ 59 i barnets lov.
    Henvisning til kontoplanændring
    Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier, der er iværksat efter servicelovens § 66 b, stk. 4, registreres ligeledes her.
    Det bemærkes, at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 Henvisning til kontoplanændringeller efter § 87 i barnets lov konteres på funktion 5.57.72, grp. 015.
   • 009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag
    Her registreres Henvisning til kontoplanændringfra 1. juli 2019 udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjemmet i almene plejefamilier efter Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75Henvisning til kontoplanændring§ 43, stk. 1, nr. 1, jf. §§ 46, 47 og 67 i barnets lov.
    Henvisning til kontoplanændring
    Anbringelser i almene plejefamilier, der er iværksat efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75, registreres ligeledes her.
    Det bemærkes, at afgørelser om anbringelse truffet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal konteres på den rette driftsgruppering under funktion 5.28.26.
    Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i almene plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 1, eller § 120 i barnets lov.
    Henvisning til kontoplanændring
    Døgnophold, der er iværksat efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, registreres ligeledes her.
    Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i almene plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsesstedHenvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 4, i barnets lov, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted efter barnets lov § 118.
    Henvisning til kontoplanændring
    Udslusningsophold, der er iværksat efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, der er iværksat efter servicelovens jf. § 76, stk. 8, registreres ligeledes her.
    Det bemærkes, at vederlag til almene plejefamilier skal konteres på grp. 010.
   • 010 Vederlag til almene plejefamilier
    Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbringelser uden for hjemmet i almene plejefamilier efter Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75Henvisning til kontoplanændring§ 43, stk. 1, nr. 1, jf. §§ 46, 47 og 67 i barnets lov.
    Henvisning til kontoplanændring
    Udgifter til vederlag i forbindelse med anbringelser i almene plejefamilier, der er iværksat efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75, registreres ligeledes her.
    Endvidere registreres her udgifter til vederlag for ophold i almene plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 1, eller § 120 i barnets lov, samt udgifter til vederlag for døgnophold i almene plejefamilier, der er iværksat efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2.
    Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, eller efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 118 i barnets lov eller efter servicelovens § 76, stk. 8.
   • 011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag
    Her registreres Henvisning til kontoplanændringfra 1. juli 2019 udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjemmet i forstærkede plejefamilier Henvisning til kontoplanændringefter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75Henvisning til kontoplanændringefter § 43, stk. 1, nr. 2, jf. §§ 46, 47 og 67 i barnets lov.
    Henvisning til kontoplanændring
    Anbringelser i almene plejefamilier, der er iværksat efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75, registreres ligeledes her.
    Det bemærkes, at afgørelser om anbringelse truffet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal konteres på den rette driftsgruppering under funktion 5.28.26.
    Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i forstærkede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 1, eller § 120 i barnets lov.
    Henvisning til kontoplanændring
    Udgifter til døgnophold, der er iværksat efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, registreres ligeledes her.
    Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i forstærkede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov eller servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 118 i barnets lov eller efter servicelovens § 76, stk. 8. Det bemærkes, at vederlag til forstærkede plejefamilier skal konteres på grp. 012.
   • 012 Vederlag til forstærkede plejefamilier
    Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbringelser uden for hjemmet i forstærkede plejefamilier Henvisning til kontoplanændringefter § 43, stk. 1, nr. 2, jf. §§ 46, 47 og 67 i barnets lov, samt udgifter til vederlag til forstærkede plejefamilier for anbringelser, der er iværksat efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75.
    Endvidere registreres her udgifter til vederlag for ophold i forstærkede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 1, eller § 120 i barnets lov eller servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2.
    Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i forstærkede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov eller efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. Henvisning til kontoplanændring.§ 118 i barnets lov eller efter servicelovens § 76, stk. 8.
   • 013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag
    Her registreres fra Henvisning til kontoplanændringfra 1. juli 2019 udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjemmet i almene plejefamilier efter Henvisning til kontoplanændring§ 43, stk. 1, nr. 3, jf. §§ 46, 47 og 67 i barnets lov, eller udgifter til anbringelser, der er etableret efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 3, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75.
    Det bemærkes, at afgørelser om anbringelse truffet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal konteres på den rette driftsgruppering under funktion 5.28.26.
    Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i Henvisning til kontoplanændringkommunaleHenvisning til kontoplanændringspecialiserede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk.1, nr. 1, eller § 120 i barnets lov, samt udgifter til døgnophold, der er etableret efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2.
    Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i Henvisning til kontoplanændringkommunaleHenvisning til kontoplanændringspecialiserede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, og til udslusningsophold, der er etableret efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 118 i barnets lov eller ophold, der er etableret efter servicelovens § 76, stk. 8. Det bemærkes, at vederlag til kommunale plejefamilier skal konteres på grp. 014.
   • 014 Vederlag til specialiserede plejefamilier
    Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbringelser uden for hjemmet i specialiserede plejefamilier Henvisning til kontoplanændringefter § 43, stk. 1, nr. 3, jf. §§ 46, 47 og 67 i barnets lov, eller udgifter til anbringelser, der er etableret efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 3, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75.
    Endvidere registreres her udgifter til vederlag for ophold i specialiserede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 1, eller § 120 i barnets lov, eller til ophold, der er etableret efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2.
    Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i specialiserede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, eller er etableret efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 118 i barnets lov, eller er etableret efter servicelovens § 76, stk. 8.
   • 092 Betaling for ophold i plejefamilier
    Her registreres forældres Henvisning til kontoplanændringog frem til og med 30. juni 2019 barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 187 i barnets lov eller efter servicelovens § 159, samt den unges betaling for døgnophold eller udslusningsophold i plejefamilier som led i Henvisning til kontoplanændringungestøtte, jf. § 188 i barnets lov, eller efterværn, jf. servicelovens § 160.
  • 2 Statsrefusion
   • 007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til uledsagede flygtningebørn m.v., jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2Henvisning til kontoplanændring, eller § 203, stk. 3, nr. 2, i barnets lov.
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1Henvisning til kontoplanændring, eller § 203, stk. 3, nr. 1, i barnets lov.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Henvisning til kontoplanændringefter §§ 46, 47 eller 67 i barnets lov, på et anbringelsessted efter § 43, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, jf. § 43, stk. 3, eller hvor anbringelsen er etableret efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75.
  Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 1, i barnets lov, eller hvor døgnopholdet er etableret efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1.
  Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i from af døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 188 i barnets lov eller servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3.
  Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 61 i barnets lov eller hvor opholdet er etableret efter servicelovens § 63 a.
  Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5.
  Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion 5.28.24.
  Udgifter vedrørende foranstaltningerHenvisning til kontoplanændring eller støttende indsatser, som er en integreret del af Henvisning til kontoplanændringet børne- og ungehjem i form af en døgninstitution, skal konteres under denne funktion. Udgifter vedrørende andre foranstaltningerHenvisning til kontoplanændring eller støttende indsatser, der ikke er en integreret del af døgnopholdet, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på relevante funktioner f.eks. 5.28.21 om Henvisning til kontoplanændringstøttende indsatser eller forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 om personlige hjælpemidler.
  Udgifter til samvær, herunder støttet eller overvåget samvær, i forbindelse med anbringelsen konteres som en del af døgnopholdet under den relevante anbringelsestype. Dog registreres økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til dækning af udgifter i forbindelse med samværet, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 35 i barnets lov eller servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 3, på funktion 5.28.21, grp. 011.
  Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven efter servicelovens §§ 32 og 36 Henvisning til kontoplanændringeller efter §§ 83 og 84 i barnets lov og Henvisning til kontoplanændringundervisningstilbudHenvisning til kontoplanændringtilbud efter folkeskoleloven til børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men under hovedfunktionerne 5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge og 3.22 Folkeskolen m.v. samt funktion 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.
  Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18-22 år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 107 og 108 ikke registreres her, men på henholdsvis funktion 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold og funktion 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold.
  Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, når der er tale om mødre over 18 år, men sammen med de øvrige udgifter til midlertidige ophold i botilbud til voksne efter servicelovens § 107 på funktion 5.38.52.
  Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 45, stk. 3, i barnets lov eller efter servicelovens § 55, stk. 2, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.28.23.
  Lommepenge m.v. og arbejdsvederlag - samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter uden for folkeskolen, fritidsaktiviteter m.v. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2 Overførsler til personer.
  Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde.
  • 1 Drift
   • 001 Henvisning til kontoplanændringDøgninstitutionerHenvisning til kontoplanændringBørne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
    Her registreres udgifterne til anbringelseHenvisning til kontoplanændring og efterværnHenvisning til kontoplanændring, efterværn og ungestøtteHenvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
    På grupperingen registreres udgifter til anbringelse, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 43, stk. 1, nr. 6, i barnets lov, jf. §§ 46, 47, 67 og 143, samt udgifter til anbringelser i børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for samme målgruppe, der er etableret efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 og udgifter til døgnophold i Henvisning til kontoplanændringopholdsstederHenvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 1, i barnets lov, eller hvor døgnopholdet er etableret efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1.
    Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold på opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, og Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. servicelovens § 76, stk. 8Henvisning til kontoplanændringog § 118 i barnets lov.
   • 002 Henvisning til kontoplanændringDøgninstitutionerHenvisning til kontoplanændringBørne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer
    Her registreres udgifterne til anbringelseHenvisning til kontoplanændring og efterværnHenvisning til kontoplanændring, efterværn og ungestøtteHenvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer. På grupperingen registreres udgifter til anbringelse, Henvisning til kontoplanændringjf. § 43, stk. 1, nr. 6, i barnets lov, jf. §§ 46, 47, 67 og 143, samt udgifter til anbringelser jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75, og udgifter til døgnophold i Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 1, i barnets lov og servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1.
    Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, eller hvor udslusningsopholdet er etableret efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3, og kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 114 i barnets lov eller servicelovens § 76, stk. 8.
   • 092 Betaling for ophold i Henvisning til kontoplanændringdaginstitutionerHenvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af døgninstitutioner
    Her registreres forældres Henvisning til kontoplanændringog frem til og med den 30. juni 2019 barnets eller den unges betaling for døgnophold i Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af døgninstitution, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 187 i barnets lov eller servicelovens § 159, samt betaling fra unge, der er fyldt 18 år, for døgn- eller udslusningsophold i Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af døgninstitution, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 188 i barnets lov eller servicelovens § 160.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til uledsagede flygtningebørn m.v., jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2Henvisning til kontoplanændring eller efter § 203, stk. 3, nr. 2, i barnets lov.
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1Henvisning til kontoplanændring eller efter § 203, stk. 3, nr. 1, i barnets lov.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst.
  På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 195 i barnets lov eller servicelovens § 174, stk. 5.
  Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde.
  • 1 Drift
   • 092 Betaling for ophold i sikrede døgninstitutioner
    Her registreres forældres Henvisning til kontoplanændringog frem til og med den 30. juni 2019 barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i Henvisning til kontoplanændringsikret døgninstitution, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 187 i barnets lov eller servicelovens § 159, samt betaling fra unge, der er fyldt 18 år, for døgn- eller udslusningsophold i døgninstitution som led i Henvisning til kontoplanændringungestøtte, jf. § 188 i barnets lov, eller efterværn, jf. servicelovens § 160.
  • 2 Statsrefusion
   • 007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til uledsagede flygtningebørn m.v., jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2Henvisning til kontoplanændring eller efter § 203, stk. 3, nr. 2, i barnets lov.
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1Henvisning til kontoplanændring eller efter § 203, stk. 3, nr. 1, i barnets lov.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Henvisning til kontoplanændringefter §§ 83 og 84 i barnets lov, eller hvor tilbuddet er etableret efter servicelovens § 32, stk. 3, og § 36.
  På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige Henvisning til kontoplanændringdaginstitutionerHenvisning til kontoplanændringdagtilbud og klubber samt vedrørende særlige Henvisning til kontoplanændringdaginstitutionsafdelingerHenvisning til kontoplanændringdagtilbudsafdelinger i tilknytning til almindelige Henvisning til kontoplanændringdaginstitutionerHenvisning til kontoplanændringdagtilbud, som drives i henhold til Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 32, stk. 3, og § 36Henvisning til kontoplanændring§§ 83 og 84 i barnets lov.
  Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold Henvisning til kontoplanændringetableret efter § 45 i barnets lov eller efter servicelovens § 55, også registreres her.
  Henvisning til kontoplanændring
  Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende funktion 5.28.25 registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 1 Drift
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 092 Forældrebetaling
    Her registreres indtægten fra forældrebetaling for ophold i særlige dag- og klubtilbud.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til uledsagede flygtningebørn m.v., jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2Henvisning til kontoplanændring eller efter § 203, stk. 3, nr. 2, i barnets lov.
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1Henvisning til kontoplanændring eller efter § 203, stk. 3, nr. 1, i barnets lov.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnets eller kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
  Udgifter og indtægter i forbindelse med afgørelser om støtte og foranstaltninger efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet konteres på den relevante driftsgruppering.
  Regler for opgørelse af udgifter og indtægter følger reglerne for den type foranstaltning, der iværksættes, som f.eks. anbringelse på Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af en døgninstitution funktion 5.28.23.
  Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af anbringelsen på Henvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem i form af et opholdssted eller i en plejefamilie, skal konteres under denne funktion. Udgifter vedrørende andre foranstaltninger, der ikke er en integreret del af døgnopholdet, og som ydes efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter Henvisning til kontoplanændringbarnets lov eller servicelovens bestemmelser, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på relevante funktioner f.eks. 5.28.21 om Henvisning til kontoplanændringstøttende indsatser eller forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 om personlige hjælpemidler.
  Det bemærkes, at udgifter til klubtilbud efter Henvisning til kontoplanændring§ 84 i barnets lov, servicelovens § 36 Henvisning til kontoplanændringeller dagtilbudsloven og Henvisning til kontoplanændringundervisningstilbudHenvisning til kontoplanændringtilbud efter folkeskoleloven til børn og unge, der er anbragt på Henvisning til kontoplanændringdøgninstitutionerHenvisning til kontoplanændringbørne- og ungehjem for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på hovedfunktion 3.22 Folkeskolen m.v. og funktion 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubberHenvisning til kontoplanændringsamt og på de relevante funktioner under hovedfunktion 5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.
  Lommepenge m.v. og arbejdsvederlag - samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter uden for folkeskolen, fritidsaktiviteter m.v. til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2 Overførsler til personer.
  Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde.
  • 1 Drift
   • 001 Anbringelser uden for hjemmet
    Her registreres udgifter til anbringelse, når afgørelsen er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
    Udgifter til anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, når afgørelsen er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter § 15 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet registreres dog på grp. 002.
    Udgifter til anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, når afgørelsen er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet registreres dog på grp. 003.
   • 002 Anbringelser på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger
    Her registreres udgifter til anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, når afgørelsen er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter § 15 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
   • 003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger
    Her registreres udgifter til anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, når afgørelsen er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
   • 004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse
    Her registreres udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse uden for hjemmet over for børn og unge, når afgørelsen om straksreaktionen eller forbedringsforløbet er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter §§ 12-13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
   • 005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen
    Her registreres alle udgifter i forbindelse med supplerende foranstaltninger under et forbedringsforløb over for børn og unge efter Henvisning til kontoplanændring§ 32 i barnets lov eller servicelovens § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, når afgørelsen er truffet af kommunalbestyrelsen efter § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
   • 092 Betaling for anbringelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet
    Her registreres indtægter fra forældrenes Henvisning til kontoplanændringog frem til og med 30. juni 2019 barnets eller den unges betaling for anbringelse uden for hjemmet efter servicelovens § 159, når afgørelsen om anbringelse er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 2 Statsrefusion
   • 007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til uledsagede flygtningebørn m.v., jf. § 54 b, stk. 3, nr. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. § 54 b, stk. 3, nr. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud, der i overvejende grad gives til ældre.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter servicelovens §§ 83, jf. § 91 samt 94. Derudover registreres udgifter og indtægter vedrørende rehabiliteringsforløb, jf. servicelovens § 83 a.
  Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen. Udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg registreres på funktion 5.38.38.
  Udgifter efter servicelovens § 83 til personer i plejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, dvs. boliger som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 og som ikke er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 93, registreres på funktion 5.30.27.
  Udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52.
  Udgifter til personlig hjælp og pleje m.v. vedrørende børn, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 90 i barnets lov, eller hvor hjælpen er etableret efter servicelovens § 44, registreres på funktion 5.28.21.
  Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.26) og personer med handicap m.v. (funktion 5.38.38) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal visiterede timer.
  Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal dog registrantbogføres. For kommuner, der i administrationen af hjemmehjælpsområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap m.v., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at være personer med handicap.
  Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunktionen i relation til den personlige og praktiske hjælp m.v., ikke skal registreres på funktion 5.30.26 eller 5.38.38, men på hovedkonto 6.
  • 1 Drift
   • 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre
    Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til madserviceordninger efter servicelovens §§ 83, jf. § 91, og 94, til ældre, som er omfattet af frit valg af leverandør. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes her.
    Udgifter til rehabiliteringsforløb af ældre efter servicelovens § 83 a registreres også på grupperingen.
   • 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre
    Her registreres udgifter til private leverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp og madserviceordninger, efter § 83, jf. § 91, og rehabiliteringsforløb, jf. servicelovens § 83 a, til ældre.
   • 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør
    Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandører, jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens §§ 79, 83 og 84).
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
    Som udgangspunkt er det ikke et krav, at der i den løbende regnskabsføring skal foretages en fordeling af udgifter og indtægter på ældre og personer med handicap m.v., jf. funktion 5.38.38, grp. 200.
    Det er tilstrækkeligt, at fordelingen foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal visiterede timer. Som ældre kan betragtes personer på 67 år og derover, mens personer under kan anses for at være personer med handicap.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør, jf. servicelovens §§ 83, jf. 93. Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til personer i plejeboliger m.v., som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 (primært ældre).
  Det bemærkes, at udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. Udgifter til personlig hjælp og pleje m.v. vedrørende børn, jf. Henvisning til kontoplanændring§ 90 i barnets lov, jf. servicelovens § 83, eller hvor hjælpen er etableret efter servicelovens § 44, registreres på funktion 5.28.21.
  På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger. Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældreboliger. Det statslige tilskud samt anlægsudgiften til etablering af servicearealer registreres under dranst 3 på funktion 0.25.18.
  Der er endvidere registreret tre grupperinger til registrering af udgifter til friplejeboligleverandørernes leverancer efter servicelovens §§ 83, 85, 86, 87, 97, 98 og 102, jf. friplejeboliglovens § 32.
  Der er autoriseret en gruppering til registrering af betaling for serviceydelser efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.
  Endvidere er der for beboere i plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens § 192 autoriseret to grupperinger til registrering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. §§ 16-19 i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. § 20, stk. 1, i samme bekendtgørelse.
  • 1 Drift
   • 009 Plejehjem og beskyttede boliger
    På denne gruppering registreres udgifter vedrørende boligdelen af plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens § 192. Grupperingen skal således kun anvendes af de kommuner, der fortsat har sådanne plejehjem og/eller beskyttede boliger.
    Indtægter vedrørende husleje, el og varme, jf. bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, registreres på grp. 094 og 096.
    Udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af personlig og praktisk hjælp og madservice, hjemmesygepleje, afløsning eller aflastning, m.v. til beboere i plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis grp. 011 under denne funktion, på funktion 5.30.28 og grp. 003 under funktion 5.30.29.
    Genoptræning og vedligeholdelsestræning registreres på funktion 4.62.82, grp. 001.
   • 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte
    Her registreres udgifter til kommunale leverandører vedrørende personlig og praktisk hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madserviceordninger, jf. § 83, til personer, som ikke er omfattet af frit valg af leverandør, jf. § 93, samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til disse personer.
    Det er personer, som er beboere i plejehjem m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af almenboligloven, samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder, som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes her.
    Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madsservice undtaget frit valg af leverandør efter servicelovens § 83 registreres på grp. 015.
    Udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser efter servicelovens § 83 registreres på grp. 012 eller 014 afhængig af, om der kan pålægges egenbetaling efter servicelovens § 161 eller ej.
    Det bemærkes, at udgifter til hjælp, som kommunen yder efter § 83 til personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på henholdsvis funktion 5.30.26, grp. 001 (ældre) og funktion 5.38.38, grp. 001 (personer med handicap mv).
    Udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 5.38.51 og 5.38.52.
    Udgifter til personlig hjælp og pleje m.v. efter Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 44Henvisning til kontoplanændring§ 90 i barnets lov, jf. servicelovens § 83, eller hvor hjælpen er etableret efter § 44, jf. servicelovens § 83, til børn og unge, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 55Henvisning til kontoplanændring§ 45 i barnets lov, registreres sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante funktioner 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23 og 5.28.24.
   • 012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger
    Her registreres udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87, jf. friplejeboliglovens § 32. Ydelser, som kan pålægges egenbetaling i henhold til servicelovens § 161 registreres dog på grp. 014.
    Det bemærkes, at udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser i henhold til servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 registreres på grp. 013.
   • 013 Leverance af socialpædagogisk bistand, genoptræning og ledsagelse m.v. i friplejeboliger
    Her registreres udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af ydelserne socialpædagogisk bistand, jf. servicelovens § 85, genoptræning, jf. servicelovens § 86, ledsagelse, jf. servicelovens § 97Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, særlige kontaktpersoner for personer, der er døvblinde, jf. servicelovens § 98 og behandlingsmæssige tilbud, jf. servicelovens § 102, jf. friplejeboliglovens § 32.
   • 014 Ydelser som kan pålægges egenbetaling
    Her registreres udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af ydelserne efter servicelovens § 83 herunder mad, vask, linned m.v., jf. friplejeboliglovens § 32. Ydelser, der registreres her, kan pålægges egenbetaling i henhold til servicelovens § 161.
   • 015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madsservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte
    Her registreres udgifter til private leverandører vedrørende personlig og praktisk hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madserviceordninger, jf. § 83, til personer, som ikke er omfattet af frit valg af leverandør, jf. § 93, samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til disse personer. Udgifter til kommunale leverandører registreres på grp. 011.
    Udgifter efter servicelovens § 83 til personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger skal konteres på grp. 012.
   • 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser
    Her registreres udgifter i plejeboligbebyggelser til tværgående arbejdsopgaver og service, som ydes til beboerne ud over den personlige pleje, praktiske hjælp, madservice samt hjemmesygepleje. Det kan f.eks. dreje sig om plejeboligbebyggelsens udgifter til servicemedarbejdere (vicevært og rengøring af fællesarealer) og sammenkomster og udflugter for beboerne.
    Det bemærkes, at udgifter til ydelser efter servicelovens § 83 til beboerne i plejeboligbebyggelser registreres på grp. 011.
    Det bemærkes endvidere, at udgifter til hjemmesygepleje til beboerne i plejeboligbebyggelser registreres på funktion 5.30.28.
   • 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør
    Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp, madservice samt øvrige serviceydelser til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger, friplejeboliger og tilsvarende boligenheder, der er undtaget frit valg af leverandør, jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens §§ 79, 83 og 84).
    Det bemærkes, at betaling for husleje, el og varme for beboere i plejehjem og beskyttede boliger, jf. servicelovens § 192, registreres på grp. 094 og 096.
   • 094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger
    Her registreres beboeres betaling for husleje, jf. §§ 16-19 i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.
   • 096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger
    Her registreres beboernes betaling for el og varme, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 002 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens §§ 138 og 139, herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje.
  Det bemærkes, at hjemmesygepleje efter lægehenvisning ydes til alle borgere med ophold i kommunen.
  Udgifter til hjemmesygepleje i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbudslignende tilbud, omfattet af socialtilsynslovens § 4, stk. 1, nr. 3, når tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52.
  • 1 Drift
   • 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje
   • 002 Private leverandører af hjemmesygepleje
   • 200 Ledelse og administration
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.
  Det bemærkes, at udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 registreres på grp. 001 under funktion 4.62.82.
  • 1 Drift
   • 001 Forebyggende hjemmebesøg
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende hjemmebesøg, jf. servicelovens § 79 a.
   • 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister m.v., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. servicelovens § 79.
   • 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 84, stk. 1.
    Udgifter til aflastning til børn, jf. Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 44Henvisning til kontoplanændring§ 90 i barnets lov, jf. servicelovens § 84, stk. 1, registreres derimod på funktion 5.28.21.
    Udgifter og indtægter til midlertidigt ophold til personer, der i en periode har særligt behov for omsorg og pleje uden for hjemmet i en almen plejebolig eller i en plejehjemsplads, jf. servicelovens § 84, stk. 2, registreres ligeledes her.
   • 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
    Her registreres deltagernes betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, jf. servicelovens § 79 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens §§ 79, 83 og 84).
   • 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forb. med afløsning, aflastning og midlertidigt ophold
    Her registreres beboeres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice under deres aflastningsophold i plejeboliger og lignende samt betaling for personlig og praktisk hjælp i forbindelse med afløsning og aflastning i eget hjem, jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens §§ 79, 83 og 84).
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter servicelovens §§ 112, 113, 116 og 117. Endvidere registreres her udgifter til apv-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.
  Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler m.v. til personer med handicap m.v. registreres på funktion 5.38.41.
  Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap m.v. (funktion 5.38.41) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik. Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal dog registrantbogføres.
  For kommuner, der i administrationen af hjælpemiddelområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap m.v., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at være personer med handicap. Udgifter vedrørende biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 handicapområdet. Udgiften til genbrugshjælpemidler fordeles i regnskabet til det område, hvor hjælpemidlet bruges på tidspunktet for udarbejdelsen af årsregnskabsafslutningen.
  Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet artskonteres efter beskaffenhed. Kontering af regninger fra private leverandører af hjælpemidler følger af ejerskabet. Såfremt hjælpemidlet er borgerens ejendom, anvendes således art 5.2 Overførsler til personer til kontering af udgiften. Såfremt, der er tale om et af kommunen indkøbt hjælpemiddel til udlån, anvendes art 2.9 Øvrige varekøb. Samme regel gælder også for boligindretning.
  Det bemærkes, at hjælpemidler efter servicelovens § 112 altid vil være kommunens ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller udleveret som naturalhjælp.
  Indkøb af hjælpemidler efter § 112 skal derfor ikke konteres på art 5.2 Overførsler til personer, og der vil som følge heraf være mulighed for fuld momsrefusion i forbindelse med indkøbet.
  Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommunens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre brugerbetalinger på det sociale område.
  Henvisning til kontoplanændringI de tilfælde, hvor kommunen forestårHenvisning til kontoplanændringUdgiften til indkøb af hjælpemidler Henvisning til kontoplanændringtil f.eks.Henvisning til kontoplanændring, herunder også når opgaven varetages af hjælpemiddeldepoter, registreres Henvisning til kontoplanændringudgiftenHenvisning til kontoplanændringgrp. 012Henvisning til kontoplanændringgrp. 002-007 afhængig af hjælpemidlets karakter.
  Henvisning til kontoplanændring
  Når et hjælpemiddel overføres til de øvrige grupperinger på funktion 5.30.31 fra kommunens egen hjælpemiddelcentral, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af plus-/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9 Interne indtægter og udgifter.
  Henvisning til kontoplanændring
  Driftsgruppering 012 vedrører alene driften af hjælpemiddeldepoter ekskl. indkøb af hjælpemidler. Fordelingen af udgiften til indkøb af hjælpemidler fordeles mellem funktionerne 5.30.31 og 5.38.41 på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik.
  Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.30.31 debiteres udlånet funktionen ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens andel debiteres funktion 9.32.25 til kredit for 9.75.99 Balancekonto. Ved indbetaling af afdrag krediteres funktion 5.30.31. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 til debet for 9.75.99 Balancekonto.
  Det bemærkes, at det er ’paragraffen’, der er styrende for, hvor udgifter til hjælpemidler skal konteres. Hvis hjælpemidlet er nødvendigt som en del af genoptræningen efter servicelovens § 86 eller sundhedslovens § 140, konteres udgiften på funktion 4.62.82, mens udgiften konteres på funktion 5.30.31, hvis hjælpemidlet er bevilget efter servicelovens kapitel 21.
  • 1 Drift
   • 002 Optiske synshjælpemidler
    Her registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til ældre med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, jf. servicelovens § 112.
   • 003 Arm- og benproteser
    Her registreres udgifter til arm- og benproteser til ældre, jf. servicelovens § 112.
   • 005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj
    Her registreres udgifter til ældre til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj, jf. servicelovens § 112.
    Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter.
   • 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler
    Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til ældre, jf. servicelovens § 112.
    Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser.
   • 007 Andre hjælpemidler
    Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til ældre i henhold til servicelovens § 112. Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. Herudover skal udgifter til apv-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem registreres på denne gruppering.
   • 009 Forbrugsgoder
    Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til ældre, jf. servicelovens § 113.
   • 010 Hjælp til boligindretning
    Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til ældre med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.
    Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig til ældre med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.
    Endelig registreres her tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning, jf. servicelovens § 116.
   • 011 Støtte til individuel befordring
    Her registreres udgifter til ældre, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens § 117.
   • 012 Hjælpemiddeldepoter
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Henvisning til kontoplanændringhjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med etablering og drift af hjælpemiddeldepoter. Henvisning til kontoplanændringIndkøb af hjælpemidler registreres på grp. 002-007.
    Henvisning til kontoplanændring
    Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen som en intern afregning, dvs. ved plus-/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9 Interne indtægter og udgifter.
    Senest i forbindelse med årsregnskabsafslutningen skal udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddeldepoter være fordelt på grp. 012 under henholdsvis funktion 5.30.31 og funktion 5.38.41. Dette sker på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 12, i barnets lov.
  • 1 Drift
   • 001 Plejevederlag til nærtstående
    Her registreres udgifter til kommunens udgifter til plejevederlag til pårørende til alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, jf. servicelovens § 119Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 12, i barnets lov.
   • 003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende
    Her registreres kommunens udgifter til hjælp til sygeartikler og lignende, jf. servicelovens § 122Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 12, i barnets lov.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Det omfatter voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse.
  Det bemærkes, at der for at adskille begreberne psykisk funktionsevne fra personer med sindslidelse er angivet en præcisering af psykisk funktionsevne for ydelser, hvor begge målgrupper er anvendt. Dette er gjort ved, at der enten står nedsat psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) eller nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. efter servicelovens §§ 83 og 94 samt rehabiliteringsforløb, jf. servicelovens § 83 a. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen. Udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp m.v. til ældre omfattet af frit valg registreres på funktion 5.30.26.
  Udgifter efter servicelovens § 83 til personer i plejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, dvs. boliger som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 og som ikke er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 93, registreres på funktion 5.30.27.
  Udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. Udgifter til personlig hjælp og pleje m.v. vedrørende børn, jf. Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 44Henvisning til kontoplanændring§ 90 i barnets lov, jf. servicelovens § 83, registreres på funktion 5.28.21.
  Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.26) og personer med handicap m.v. (funktion 5.38.38) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal visiterede timer. Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal dog registrantbogføres. For kommuner, der i administrationen af hjemmehjælpsområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap m.v., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at tilhøre gruppen med handicap.
  Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunktionen i relation til den personlige og praktiske hjælp m.v., ikke skal registreres på funktion 5.30.26 eller 5.38.38, men på hovedkonto 6.
  • 1 Drift
   • 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.
    Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til madserviceordninger efter servicelovens § 83, jf. § 91, og § 94, til personer med handicap m.v., som er omfattet af frit valg af leverandør. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes her.
    Udgifter til rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v. efter servicelovens § 83 a registreres også på grupperingen.
   • 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.
    Her registreres udgifter til private leverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp og madserviceordninger, efter servicelovens § 83, jf. servicelovens § 91 til personer med handicap m.v., samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
   • 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør
    Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandører, jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens §§ 79, 83 og 84).
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
    Som udgangspunkt er det ikke et krav, at der i den løbende regnskabsføring skal foretages en fordeling af udgifter og indtægter på personer med handicap m.v. og ældre, jf. funktion 5.30.26, grp. 200. Det er tilstrækkeligt, at fordelingen foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal visiterede timer. Som ældre kan betragtes personer på 67 år og derover, mens personer under kan anses for at være personer med handicap.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, Henvisning til kontoplanændringherunder til overvågning om natten for unge, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens §§ 95-96.
  Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 82 a-c, 85 og 102.
  Det bemærkes, at indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer i plejeboliger, plejehjem eller beskyttede boliger efter de samme bestemmelser registreres på funktion 5.30.27.
  Ligeledes bemærkes det, at udgifter efter servicelovens §§ 85 og 102 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. På denne funktion registreres således alene udgifter til servicelovens §§ 82 a-c, 85 og 102 til personer i egen bolig uden tilknyttet serviceareal, dvs. personer, der er omfattet af personkredsen for frit valg efter servicelovens § 91.
  Endelig registreres der udgifter til kommunens ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 11, i barnets lov.
  • 1 Drift
   • 001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Henvisning til kontoplanændring, efter servicelovens § 95, stk. 1-3
    Her registreres udgifter i form af kontant tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 83 og 84, jf. § 95, stk. 1Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 1-2, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov.
    Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, jf. servicelovens § 95, stk. 2, herunder hjælp, der udbetales til en nærtstående, som passer den pågældende, jf. servicelovens § 95, stk. 3.
    Henvisning til kontoplanændring
    Udgifter i form af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge i alderen fra og med 18 til og med 23 år, jf. servicelovens § 95, stk. 4, registreres på grp. 014.
   • 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne
    Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 96.
   • 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer
    Her registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85.
   • 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne
    Her registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat funktionsevne, jf. servicelovens § 85.
   • 005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)
    Her registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med sindslidelse, jf. servicelovens § 85.
   • 006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer
    Her registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.
   • 007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne
    Her registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.
   • 008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)
    Her registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med sindslidelse, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.
   • 010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
    Her registreres udgifter til kommunens ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 11, i barnets lov.
   • 011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte
    Her registreres udgifter til tilbud efter servicelovens § 82 a om gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har nedsat funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.
   • 012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
    Her registreres udgifter til tilbud efter servicelovens § 82 b om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har nedsat funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.
   • 013 Sociale akuttilbud
    Her registreres udgifter til sociale akuttilbud efter servicelovens § 82 c om støtte, omsorg og rådgivning i sociale akuttilbud til personer med psykiske lidelser.
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 014 Kontant tilskud til overvågning og støtte
    Her registreres udgifter til kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til at yde overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten til Henvisning til kontoplanændringunge i alderen fra og med 18 til og med 23 årHenvisning til kontoplanændringpersoner, som modtager hjælp efter servicelovens § 95, Henvisning til kontoplanændringstk. 3, jf. servicelovens § 95, stk. 4.
    Henvisning til kontoplanændring
    Endvidere registreres udgifter til kontant tilskud til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten til unge, der ved det fyldte 24. år efter en lægelig vurdering lider af en livstruende sygdom.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
   • 009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år
    På denne gruppering registreres refusion af udgifter med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år, jf. servicelovens § 181, stk. 2.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter til tilbud om generel rådgivning, hvis formål er at forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder, jf. servicelovens § 10, samt udgifter til tilbud om rådgivning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 12.
  Udgifter til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 konteres på 4.62.82. Rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6.
  Udgifter til rådgivning, der gives efter Henvisning til kontoplanændringservicelovens § 11Henvisning til kontoplanændring§ 30 eller § 81, stk. 4, i barnets lov, registreres på funktion 5.28.21, grp. 016 og 017.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 1 Drift
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat funktionsevne efter servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 4-9, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov. Endvidere registreres her udgifter til apv-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.
  Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler m.v. til ældre registreres på funktion 5.30.31.
  Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap m.v. (funktion 5.38.41) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik. Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal dog registrantbogføres.
  For kommuner, der i administrationen af hjælpemiddelområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap m.v., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at tilhøre gruppen med handicap. Udgifter vedrørende biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 handicapområdet. Udgiften til genbrugshjælpemidler fordeles i regnskabet til det område, hvor hjælpemidlet bruges på tidspunktet for udarbejdelsen af årsregnskabsafslutningen.
  Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. at købet artskonteres efter beskaffenhed. Kontering af regninger fra private leverandører af hjælpemidler følger af ejerskabet. Såfremt hjælpemidlet er borgerens ejendom, anvendes således art 5.2 Overførsler til personer til kontering af udgiften. Såfremt, der er tale om et af kommunen indkøbt hjælpemiddel til udlån, anvendes art 2.9 Øvrige varekøb. Samme regel gælder også for boligindretning.
  Det bemærkes, at hjælpemidler efter servicelovens § 112 altid vil være kommunens ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller udleveret som naturalhjælp.
  Indkøb af hjælpemidler efter servicelovens § 112 skal derfor ikke konteres på art 5.2 Overførsler til personer, og der vil som følge heraf være mulighed for fuld momsrefusion i forbindelse med indkøbet.
  Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler altid skal registreres under anvendelse af art 5.2 Overførsler til personer.
  Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommunens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre brugerbetalinger på det sociale område.
  Henvisning til kontoplanændringI de tilfælde, hvor kommunen forestårHenvisning til kontoplanændringUdgiften til indkøb af hjælpemidler Henvisning til kontoplanændringtil f.eks.Henvisning til kontoplanændring, herunder også når opgaven varetages af hjælpemiddeldepoter, registreres Henvisning til kontoplanændringudgiftenHenvisning til kontoplanændringgrp. 012Henvisning til kontoplanændringgrp. 002-007 afhængig af hjælpemidlets karakter.
  Henvisning til kontoplanændring
  Når et hjælpemiddel overføres til de øvrige grupperinger på funktion 5.38.41 fra kommunens egen hjælpemiddelcentral, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af plus-/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9 Interne indtægter og udgifter.
  Henvisning til kontoplanændring
  Driftsgruppering 012 vedrører alene driften af hjælpemiddeldepoter ekskl. indkøb af hjælpemidler. Fordelingen af udgiften til indkøb af hjælpemidler fordeles mellem funktionerne 5.30.31 og 5.38.41 på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik.
  Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.38.41 debiteres udlånet funktionen ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens andel debiteres funktion 9.32.25 til kredit for 9.75.99 Balancekonto. Ved indbetaling af afdrag krediteres funktion 5.38.41. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 til debet for 9.75.99 Balancekonto.
  Det bemærkes, at det er ’paragraffen’, der er styrende for, hvor udgifter til hjælpemidler skal konteres. Hvis hjælpemidlet er nødvendigt som en del af genoptræningen efter servicelovens § 86 eller sundhedslovens § 140, konteres udgiften på funktion 4.62.82, mens udgiften konteres på funktion 5.38.41, hvis hjælpemidlet er bevilget efter servicelovens kapitel 21.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 1 Drift
   • 001 Støtte til køb af bil m.v.
    Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 114Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 7, i barnets lov.
    Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, støtte til nødvendig indretning m.v., tilskud til køreundervisning m.v., samt støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, jf. servicelovens § 114, stk. 3, og bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, jf. servicelovens § 114Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 7, i barnets lov.
    Endvidere registreres her tilbagebetalinger af støtte til køb af bil m.v. efter servicelovens § 114Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 7, i barnets lov.
   • 002 Optiske synshjælpemidler
    Her registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med handicap m.v. med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, jf. servicelovens § 112Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 4, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov.
   • 003 Arm- og benproteser
    Her registreres udgifter til arm- og benproteser til personer med handicap m.v., jf. servicelovens § 112Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 4, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov.
   • 005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj
    Her registreres udgifter til personer med handicap m.v. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj, jf. servicelovens § 112Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 4, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov.
    Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter.
   • 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler
    Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til personer med handicap m.v., jf. servicelovens § 112Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 4, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov.
    Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser.
   • 007 Andre hjælpemidler
    Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til personer med handicap m.v. i henhold til servicelovens § 112Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 4, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov. Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. Herudover skal udgifter til apv-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem registreres på denne gruppering.
   • 009 Forbrugsgoder
    Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til personer med handicap m.v., jf. servicelovens § 113Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 5, i barnets lov.
   • 010 Hjælp til boligindretning
    Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer med handicap m.v. med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 8, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov. Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig til personer med handicap m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 8, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov.
    Endelig registreres her tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning ved anvendelse af art 7.9 Øvrige indtægter, jf. servicelovens § 116Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a, efter § 90, nr. 8, i barnets lov, eller efter § 90, nr. 10, i barnets lov.
   • 011 Støtte til individuel befordring
    Her registreres udgifter til personer med handicap m.v., som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens § 117Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter § 90, nr. 9, i barnets lov.
   • 012 Hjælpemiddeldepoter
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Henvisning til kontoplanændringhjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med etablering og drift af hjælpemiddeldepoter. Henvisning til kontoplanændringIndkøb af hjælpemidler registreres på grp. 002-007.
    Henvisning til kontoplanændring
    Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen som en intern afregning, dvs. ved plus-/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9 Interne indtægter og udgifter.
    Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen skal udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddeldepoter være fordelt på grp. 012 under henholdsvis funktion 5.30.31 og funktion 5.38.41. Fordelingen foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Henvisning til kontoplanændringbotilbudHenvisning til kontoplanændringboformer til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.
  På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg m.v., psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter, jf. servicelovens § 109, stk. 8, Henvisning til kontoplanændringpsykologhjælp til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter, jf. servicelovens § 109, stk. 9, samt til indledende og koordinerende rådgivning, jf. servicelovens § 109, stk. 7.
  Derudover registreres tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med Henvisning til kontoplanændringbotilbuddetHenvisning til kontoplanændringboformen.
  Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, registreres under art 5.2 Overførsler til personer.
  Henvisning til kontoplanændring
  Herudover registreres udgifter vedrørende de specialiserede støttemetoder fra Housing First-tilgangen, jf. servicelovens § 85 a.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 1 Drift
   • 001 Herberger og forsorgshjem m.v.
    Her registreres indtægter og udgifter til Henvisning til kontoplanændringbotilbud, jf.Henvisning til kontoplanændringboformer efter servicelovens § 110.
   • 002 Kvindekrisecentre
    Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. servicelovens § 109.
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 003 Housing First-indsatser
    Her registreres udgifter vedrørende de specialiserede støttemetoder fra Housing First-tilgangen, jf. servicelovens § 85 a.
    Refusion af udgifterne registreres på funktion 5.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.
   • 092 Beboeres betaling
    Her registreres beboernes betaling for kost, logi m.v., jf. servicelovens § 163, stk. 2-3.
  • 2 Statsrefusion
   • 003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct.
    Her registreres refusionsberigtigelser vedrørende Henvisning til kontoplanændringbotilbudHenvisning til kontoplanændringboformer for personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 110, og kvindekrisecentre, jf. servicelovens § 109.
   • 004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og Henvisning til kontoplanændringbotilbudHenvisning til kontoplanændringboformer til personer med særlige sociale problemer
    På denne gruppering registreres refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 177, nr. 5.
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141. Det bemærkes, at den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger, registreres på hovedkonto 4.
  • 1 Drift
   • 001 Dagbehandlingstilbud
    Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med dagbehandlingstilbud for personer med alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141.
   • 002 Døgnbehandlingstilbud
    Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141.
   • 003 Ambulant behandling
    Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med ambulant behandling for personer med alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover, jf. servicelovens §§ 101 og 101 a, og lægelig stofmisbrugsbehandling, jf. sundhedslovens § 142, i ambulant og dagbehandlingsregi.
  Udgifterne til behandling af personer med stofmisbrug omfatter også udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. servicelovens § 107, stk. 2, nr. 2.
  Udgifter forbundet med stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år registreres ikke her men på den funktion, der vedrører den foranstaltning i forbindelse med hvilken, behandlingen foregår (funktion 5.28.20-5.28.24).
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 1 Drift
   • 001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi
    Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover, jf. servicelovens § 101, og lægelig stofmisbrugsbehandling, jf. sundhedslovens § 142, i ambulant og dagbehandlingsregi.
    Dagbehandling og ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø.
   • 002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi
    Her registreres udgifter til døgnbehandling af personer med stofmisbrug, jf. servicelovens § 101, og lægelig stofmisbrugsbehandling, jf. sundhedslovens § 142, i døgnbehandlingsregi.
    Døgnbehandling er en intensiv behandling, som foregår væk fra personens sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på behandlingsstedet. Udgifter til behandling i form af overgangsboliger, som indgår som en del af et døgnbehandlingstilbud, registreres ligeledes her.
    Udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg m.v. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med døgnbehandlingstilbuddet, registreres ligeledes her. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med døgnbehandlingen.
    Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, registreres under art 5.2 Overførsler til personer.
   • 003 Anonymt ambulant behandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover
    Her registreres udgifter til anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer på 18 år eller derover, jf. servicelovens § 101 a. Den anonyme, ambulante behandling består af et afgrænset forløb af kortere varighed med gruppebaseret behandling. Endvidere gives der mulighed for en individuel, afsluttende samtale.
   • 092 Egenbetaling
    Her registreres indtægter i form af egenbetaling for ophold i boformer efter servicelovens § 163, stk. 2-3.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108, herunder hører Kofoedsminde - såvel dens åbne som den sikrede afdeling.
  På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg m.v. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.
  Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, registreres under art 5.2 Overførsler til personer.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af socialtilsynslovens § 4, stk. 1, nr. 3, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85.
  På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg m.v. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.
  Udgifter og indtægter vedrørende almene ældreboliger registreres på funktion 0.25.19 Ældreboliger.
  • 1 Drift
   • 001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer.
   • 002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
   • 003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud til personer med sindslidelse.
   • 093 Beboeres betaling for service
    Her registreres beboernes betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, transport m.v.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 107.
  På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg m.v. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.
  Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, registreres under art 5.2 Overførsler til personer.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 1 Drift
   • 001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer
    Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer.
   • 002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med betydeligt nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.
   • 003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse
    Her registreres udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).
   • 092 Beboeres betaling
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger til døvblinde, personer ramt af hjemløshed og til personer med sindslidelse, stof- eller alkoholmisbrug efter servicelovens §§ 97-99Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a.
  Det bemærkes, at udgifter til henholdsvis ledsageordning efter servicelovens § 97 og udgifter til kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98 med ophold i friplejeboliger, der er certificerede til at levere disse ydelser, registreres på funktion 5.30.27, grp. 013.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 1 Drift
   • 002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse), jf. servicelovens § 99.
   • 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 97Henvisning til kontoplanændring, herunder når afgørelsen er truffet efter servicelovens § 117 a.
   • 004 Kontaktpersonordning for døvblinde
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning til personer, som er døvblinde, jf. servicelovens § 98.
   • 005 Kontakt- og støtteperson for personer med stof- eller alkoholmisbrug samt personer ramt af hjemløshed
    Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens § 99.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
   • 009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. i de første 3 år, jf. servicelovens § 181, stk. 2.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 238 a.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 103, stk. 1 og 2.
  Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, jf. § 105, stk. 2, i samme lov og § 2 i bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud, registreres på art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Henvisning til kontoplanændringBefordringsudgifter skal registreres på grp. 001-003.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 1 Drift
   • 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer
    Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med særlige sociale problemer.
   • 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne
    Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
   • 003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)
    Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med sindslidelse.
   • 005 Arbejdsvederlag
    Her registreres udgifter til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 105 og § 1 i bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud med anvendelse af art 5.2 Overførsler til personer.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelser eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 104.
  Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, jf. servicelovens § 105, stk. 2, § 5 i bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud, registreres på art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Henvisning til kontoplanændringBefordringsudgifter skal registreres på grp. 001-003.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  • 1 Drift
   • 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer
    Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med særlige sociale problemer.
   • 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne
    Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
   • 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)
    Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse.
   • 005 Arbejdsvederlag
    Her registreres udgifter til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 105 og § 1 i bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud med anvendelse af art 5.2 Overførsler til personer.
   • 200 Ledelse og administration
    Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
  • 2 Statsrefusion
   • 008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold
    På denne gruppering registreres refusion med 100 pct. til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1.
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud og ydelser til udlændinge m.fl.
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.
  På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af danskuddannelsesloven.
  På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.
  Ved kommunal produktion eller produktion i private eller selvejende institutioner med driftsoverenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved betalinger til private eller selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Ved betalinger til private eller selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
  Det bemærkes, at der under ’2 Statsrefusion’ er autoriseret tre grupperinger til kontering af statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til danskuddannelsesloven. Disse grupperinger følger inddelingen under ’1 Drift’.
  Integrationsprogram er pr. 1. juli 2019 blevet erstattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
  • 1 Drift
   • 001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a Henvisning til kontoplanændringog repatrieringslovens § 6 a
    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
    Henvisning til kontoplanændring
    Her registreres endvidere udgifter til kurser m.v. efter repatrieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge omfattet af integrationslovens § 17 a, stk. 3, 3. pkt., der modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
   • 002 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b
    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
   • 003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere med 50 pct. refusion
    Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.
    Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 5.46.61 under grp. 011.
   • 004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven
    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 d, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
   • 005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a Henvisning til kontoplanændringog repatrieringslovens § 6 a
    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 4, om tilbud til udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
    Henvisning til kontoplanændring
    Her registreres endvidere udgifter til kurser m.v. efter repatrieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge omfattet af integrationslovens § 17 a, stk. 3, 3. pkt., der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
   • 006 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b
    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 4, om tilbud til udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
   • 007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende med 50 pct. refusion
    Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 4, om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v., der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram.
    Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 5.46.61 under grp. 011.
   • 008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter integrationsloven
    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 d, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
   • 009 Opkvalificering og introduktion Henvisning til kontoplanændringved ansættelse
    Her registreres udgifter til opkvalificering og introduktion til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden løntilskud, jf. integrationslovens § 24 a. Udgifter til hjælpemidler m.v. efter § 24 a, stk. 2, registreres dog på grp. 020.
   • 010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere
    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
   • 011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede
    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
   • 012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb
    Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, som deltager i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 d dvs. udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, internationale studerende og au pairs m.v.
   • 013 Danskuddannelse for øvrige kursister
    Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
    Her registreres eksempelvis udgifter til danskuddannelse for grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, og udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær danskuddannelse på grund af sygdom eller barsel m.v., jf. danskuddannelseslovens § 2 e, stk. 3, samt § 2 f, stk. 3.
    Henvisning til kontoplanændring
    Endvidere registreres indtægter fra depositum for danskuddannelse til S-kursister, der ikke skal tilbagebetales til kursisten, jf. danskuddannelseslovens § 14, stk. 4 og 5.
   • 014 Tolke
    Her registreres tolkeudgifter i forbindelse med den generelle vejledningsforpligtelse vedrørende personer omfattet af integrationsloven.
    Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusionsberettigende foranstaltning konteres derimod sammen med den pågældende foranstaltning.
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 015 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen
    Her registreres kommunernes udgifter i forbindelse med transport og flytning fra asylcenter m.v. til kommunen for flygtninge, der er visiteret til kommunen, jf. integrationslovens § 12, stk. 5, herunder transportudgifter i forbindelse med modtagelse af kvoteflygtninge.
   • 018 Beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb
    Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationslovens § 24 f, jf. § 23 a og § 23 b, der vedrører indvandrere, som deltager i et introduktionsforløb.
    Det bemærkes, at udgifter til løntilskud efter § 23 c efter 1. januar 2016 afholdes på funktion 5.46.61 under grp. 011.
   • 019 Vejlederfunktion efter integrationsloven
    Her registreres udgifter til vejlederfunktion til indvandrere efter integrationslovens § 24 g.
   • 020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb
    Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den pågældendes deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven, jf. integrationslovens § 23 f, eller forløb efter integrationslovens § 24 a, stk. 1.
   • Henvisning til kontoplanændring
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen
    Her registreres kommunernes udgifter i forbindelse med transport og flytning fra asylcenter m.v. til kommunen for flygtninge, der er visiteret til kommunen, jf. integrationslovens § 12, stk. 5, herunder transportudgifter i forbindelse med modtagelse af kvoteflygtninge.
   • 091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse
    Her registreres indtægter fra deltagerbetaling for danskuddannelse fra udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl., jf. danskuddannelseslovens § 14, stk. 2.
   • 092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.
    Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v. med opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. integrationslovens § 45, Henvisning til kontoplanændringstk. 7Henvisning til kontoplanændringstk. 8.
   • 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
    Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. integrationslovens § 45, Henvisning til kontoplanændringstk. 3Henvisning til kontoplanændringstk. 4.
   • 100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse
    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treårige introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er en forudsætning at udlændingen fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, Henvisning til kontoplanændringstk. 8Henvisning til kontoplanændringstk. 9, nr. 2.
   • 101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk
    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treårige introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, Henvisning til kontoplanændringstk. 8Henvisning til kontoplanændringstk. 9, nr. 3.
    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, Henvisning til kontoplanændringstk. 8Henvisning til kontoplanændringstk. 9, nr. 4.
   • 102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse
    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst seks måneder, jf. integrationslovens § 45, Henvisning til kontoplanændringstk. 8Henvisning til kontoplanændringstk. 9, nr. 1.
   • 104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse
    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er en forudsætning, at udlændingen fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, Henvisning til kontoplanændringstk. 8Henvisning til kontoplanændringstk. 9, nr. 2.
   • 105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse
    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst seks måneder, jf. integrationslovens § 45, Henvisning til kontoplanændringstk. 8Henvisning til kontoplanændringstk. 9, nr. 1.
  • 2 Statsrefusion
   • 001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011
    Her registreres statsrefusion af udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer eller introduktionsprogram.
   • 002 Refusion af afløbsudgifter på driftsgrp. 103
    Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk.
   • 003 Refusion af udgifter på driftsgrp. 018-019
    Her registreres statsrefusion af udgifter til aktive tilbud som led i introduktionsforløbet.
    Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløbet samt for øvrige, jf. grp. 012 og 013, er ikke omfattet af statsrefusion efter 2017.
   • 004 Berigtigelser
   • 005 Refusion af afløbsudgifter på driftsgrp. 012-013 vedr. 2017 og tidligere år
    På grupperingen registreres refusion af afløbsudgifter vedrørende 2017 og tidligere for ordinær danskuddannelse i introduktionsforløbet og for øvrige kursister ifølge danskuddannelsesloven. Bemærk at udgifterne vedrørende 2018 og senere ikke er refusionsberettigede.
   • 006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020
    Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den pågældendes deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven, jf. integrationslovens § 23 f, eller forløb efter integrationslovens § 24 a, stk. 2.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
  På funktionen registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse både til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. Endvidere registreres løntilskud til personer, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet.
  Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.
  Integrationsprogram er pr. 1. juli 2019 blevet erstattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
  Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.
  • 1 Drift
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016
    Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.
    Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a til ovennævnte persongruppe, der udbetales, indtil en person får udbetalt kontanthjælp.
    Ordningen er ophørt pr. 1. juli 2016 som følge af udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse, jf. lov nr. 300 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love.
   • 002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
    Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik.
    Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik, der udbetales, indtil en person, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
    Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe efter § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte. Endvidere registreres udgifter til forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse efter § 12, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.
    Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse registreres på grp. 009 Særlig støtte under funktion 5.57.73.
   • 003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre
    Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik.
    Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, jf. §§ 22 og 27 a i lov om aktiv socialpolitik, samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til revalidender og forrevalidender, jf. §§ 22 og 71, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik registreres ligeledes her.
    Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik, der udbetales, indtil en person, der ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
    Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe efter § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte. Endvidere registreres udgifter til forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse efter § 12, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.
    Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse registreres på grp. 009 Særlig støtte under funktion 5.57.73.
   • 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge
    Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel 6.
   • 011 Løntilskud efter integrationsloven
    Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden efter 1. januar 2016.
    Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 registreres på funktion 5.46.60, grp. 003, 007 og 018.
    Det bemærkes, at lønudgifter til kommunale løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c skal konteres på funktion 5.68.95, grp. 004.
   • 090 Tilbagebetaling af introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. refusion
    Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet fra 1. januar 2012.
   • 091 Tilbagebetaling af introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion
    Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet fra 1. januar 2012.
   • 093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion
   • 094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1/1-2016
  • 2 Statsrefusion
   • 003 Berigtigelser
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 004 Refusion med 50 pct. af afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge
    For regnskab 2015 anvendes grupperingen til statsrefusion af udgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion, mens den fra budget 2016 skal anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion.
   • 006 Refusion med 80 pct. af afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016
    Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de første fire uger med ydelser.
   • 007 Refusion med 40 pct. af afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016
    Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.
   • 008 Refusion med 30 pct. af afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016
    Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.
   • 009 Refusion med 20 pct. af afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016
    Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.
   • 010 Refusion med 50 pct. af afløb af udgifter til integrationsydelse i 2015
    For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion, men den fra budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion.
   • 011 Refusion med 30 pct. af afløb af udgifter til integrationsydelse i 2015
    For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion, men den fra budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion.
   • 012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
    Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de første fire uger med ydelser (driftsgruppering 002).
   • 013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
    Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser (driftsgruppering 002).
   • 014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
    Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser (driftsgruppering 002).
   • 015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
    Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser (driftsgruppering 002).
   • 016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre
    Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion i de første fire uger med ydelser (driftsgruppering 003).
   • 017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre
    Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser (driftsgruppering 003).
   • 018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre
    Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser (driftsgruppering 003).
   • 019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre
    Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser (driftsgruppering 003).
   • 020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud
    Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion (driftsgruppering 011).
   • 021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud
    Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion (driftsgruppering 011).
   • 022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud
    Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion (driftsgruppering 011).
   • 023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud
    Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion (driftsgruppering 011).
   • 024 Refusion med 75 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 090 vedr. introduktionsydelse før 2012
   • 025 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091 vedr. introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse
   • 027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093 vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v.
   • 028 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 094 vedr. integrationsydelse ydet før 1/1-2016
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.
  • 1 Drift
   • 001 Hjælp til repatriering
    Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. repatrieringslovens §§ 7 og 8, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9.
   • 002 Resultattilskud vedr. repatriering af udlændinge efter 1/7-2017
    Her registreres kommunens indtægter fra det statslige resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.
  • 2 Statsrefusion
   • 001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering
   • 003 Berigtigelser
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension.
  Desuden registreres udgifter til seniorpension og førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. pensionsloven (førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003) og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).
  På funktion 5.48.65 Seniorpension registreres udgifterne til seniorpension. Funktion 5.48.65 omfatter således alle kommunale udgifter til seniorpensionister.
  På funktion 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere registreres udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Funktion 5.48.66 omfatter således alle kommunale udgifter til førtidspensionister, som omfattes af refusionsomlægningen. Udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger m.v. af den kommunale medfinansiering af førtidspension, som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Disse udgifter og indtægter skal derfor registreres under funktion 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 under de relevante grupperinger 005 og 006, alt afhængig af omfanget af den kommunale medfinansiering.
  På funktion 5.48.67 registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg.
  På funktion 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 registreres alle kommunale udgifter til førtidspensionister, som ikke omfattes af refusionsomlægningen. Funktionen omfatter også eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion samt tilbagebetalinger m.v. af den kommunale medfinansiering af førtidspension, som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015.
  Her registreres udgifterne til seniorpension. Funktion 5.48.65 omfatter således alle kommunale udgifter til seniorpensionister. Eventuelle tilbagebetalinger af kommunal medfinansiering af seniorpension til denne gruppe af borgere registreres under de relevante grupperinger på 001, 002, 003 og 004.
  • 1 Drift
   • 001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunens udgifter til seniorpension, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 20 pct.
   • 002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunens udgifter til seniorpension, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 60 pct.
   • 003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunens udgifter til seniorpension, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 70 pct.
   • 004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunens udgifter til seniorpension, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 80 pct.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Eventuelle tilbagebetalinger af kommunal medfinansiering af førtidspension til denne gruppe af borgere registreres under de relevante grupperinger på 001, 002, 003 og 004.
  Såfremt en udgift eller indtægt, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, skal denne imidlertid registreres på funktion 5.48.68 under den relevante gruppering.
  • 1 Drift
   • 001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 20 pct.
   • 002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 60 pct.
   • 003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 70 pct.
   • 004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 80 pct.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg.
  Som følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til henholdsvis folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til pensionslovens §§ 14 og 14 a gældende for folkepensionister samt pensionslovens §§ 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003.
  Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i daværende lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, registreres på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg.
  Bemærk, at de anførte driftsgrupperinger er udtømmende.
  • 1 Drift (udtømmende)
   • 001 Personlige tillæg vedr. briller
    Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende briller til pensionister efter pensionslovens § 14, stk. 1, og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 002 Personlige tillæg vedr. medicin
    Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til pensionister efter pensionslovens § 14, stk. 1, og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling
    Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter pensionslovens § 14, stk. 1, og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling
    Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter pensionslovens § 14, stk. 1, og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension
    Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter pensionslovens § 14, stk. 1, og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 006 Andre personlige tillæg
    Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter pensionslovens § 14, stk. 1, og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003), der ikke er omfattet af grp. 001-005.
   • 007 Helbredstillæg vedr. briller
    Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensionister efter pensionslovens §§ 14 a og 18 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 008 Helbredstillæg vedr. medicin
    Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensionister efter pensionslovens §§ 14 a og 18 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling
    Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter pensionslovens § 14 a og § 18, stk. 1 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 010 Helbredstillæg vedr. tandproteser
    Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til pensionister efter pensionslovens § 14 a, stk. 4, og § 18, stk. 4 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling
    Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter pensionslovens §§ 14 a og 18 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling
    Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling ydet til pensionister efter pensionslovens §§ 14 a og 18 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter pensionslovens § 14, stk. 2, og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen 2003), samt udgifter til tillæg til petroleumsudgifter efter pensionslovens § 14, stk. 3, og § 17, stk. 3 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 014 Helbredstillæg vedr. høreapparater
    Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til pensionister efter pensionslovens §§ 14 a og 18 (førtidspensionsreformen 2003).
   • 093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1/1-1998
    Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintilskud, ydet efter pensionslovens § 17, stk. 1 og 3, med 75 pct. refusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. januar 1998.
    Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres ikke her, men på grp. 013.
   • 094 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 1/1-1998 til 28/2-2001
    Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintilskud, ydet efter pensionslovens § 17, stk. 1 og 3, med 50 pct. refusion i perioden fra 1. januar 1998 til 28. februar 2001, og hvor tilbagebetalingen sker fra 1. marts 2001.
    Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg efter § 17, stk. 2, ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på de relevante grupperinger 001-002, 004-012.
  • 2 Statsrefusion
   • 003 Berigtigelser
   • 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise kommunernes finansieringsbidrag på området.
  Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der ifølge § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion.
  På funktionen registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (dog for 60-66-årige efter 12. juni 1997) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. statslig refusion.
  Endvidere registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 pct. statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler der var gældende indtil 1. januar 2003, samt alle kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. juli 2014.
  På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion samt tilbagebetalinger af kommunernes medfinansiering af førtidspension, som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015.
  Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale medfinansiering af førtidspension for denne periode, skal derfor registreres på grp. 005 og 006, afhængig af andelen af den kommunale medfinansiering.
  Bemærk, at de anførte driftsgrupperinger er udtømmende.
  • 1 Drift (udtømmende)
   • 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003
    Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene eller af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.
    På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering.
    Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensioner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering.
    Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgifterne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her.
   • 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003
    Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.
    Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering.
   • 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003
    Her registreres kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. Endvidere registreres her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999.
    Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres udgifterne til forhøjelsen også her.
   • 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003
    Her registreres kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter 1. januar 1999.
   • 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003
    Her registreres kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler.
    Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, konteres ligeledes her.
    Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne og indtægterne vedrører førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering.
   • 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003
    Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003.
    Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne og indtægterne vedrører førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering.
    Tilbagebetaling af førtidspension med refusion samt kommunal medfinansiering af førtidspension registreres på de relevante grupperinger.
  • 2 Statsrefusion
   • 003 Berigtigelser
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontante ydelser (sygedagpenge, særlige kontante ydelser efter serviceloven, kontant- og uddannelseshjælp m.v.).
  Bemærk, at med omtale af ’daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats’ under denne hovedfunktion menes daværende lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer.
  På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. sygedagpengeloven.
  Det bemærkes, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion af sygedagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på de relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågældende registreres.
  Driftsudgifter og indtægter ved aktivering efter kapitel 14 og mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra budget 2020 registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98.
  Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for sygedagpenge og løntilskud vedrørende sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.
  Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til sygedagpengemodtagere ansat med løntilskud under kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. registreres fra budget 2020 på funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres.
  Henvisning til kontoplanændring
  Bemærk, at de anførte driftsgrupperinger er udtømmende.
  • 1 Drift Henvisning til kontoplanændring(udtømmende)
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 001 Afløb af udgifter til sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
    Her registreres afløbsudgifter vedrørende perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. sygedagpengelovens § 62, stk. 6, jf. daværende lovbekendtgørelse nr. 938 af 12. august 2015 om sygedagpenge.
    Det bemærkes, at sygedagpenge vedrørende perioden fra og med 28. december 2015 registreres på grp. 013.
   • 003 Afløb af udgifter til sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion
    Her registreres afløbsudgifter vedrørende perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. sygedagpengelovens § 62, stk. 2, jf. daværende lovbekendtgørelse nr. 938 af 12. august 2015 om sygedagpenge.
    Det bemærkes, at sygedagpenge vedrørende perioden fra og med 28. december 2015 registreres på grp. 013.
   • 005 Afløb af udgifter til sygedagpenge i forb. med delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion
    Her registreres afløbsudgifter vedrørende perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. sygedagpengelovens § 62, stk. 4, 5 og 8, jf. daværende lovbekendtgørelse nr. 938 af 12. august 2015 om sygedagpenge.
    Det bemærkes, at sygedagpenge vedrørende perioden fra og med 28. december 2015 registreres på grp. 013.
   • 006 Afløb af udgifter til sygedagpenge før 28/12-2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere
    Her registreres afløbsudgifter vedrørende perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere og til personer i aktivering i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud, jf. sygedagpengelovens § 62, stk. 3, og § 32, stk. 1, nr. 2, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
    Det bemærkes, at sygedagpenge vedrørende perioden fra og med 28. december 2015 registreres på grp. 013.
   • 013 Sygedagpenge
    Her registreres udgifter til sygedagpenge efter sygedagpengeloven.
    Henvisning til kontoplanændring
    Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedrørende perioden før 28. december 2015, dvs. før refusionsomlægningen, registreres som afløb på de relevante grupperinger under denne funktion.
   • 090 Sygedagpengeregres
    Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge, jf. sygedagpengelovens § 78, uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller om staten har ydet refusion. Halvdelen af de regresindtægter, som kommunen får ind ved regreskrav tilfalder staten, jf. § 12 i vejledning om regres for sygedagpenge.
  • 2 Statsrefusion
   • 002 Refusion med 50 pct. Henvisning til kontoplanændringvedr. driftsgrp. 003, 005 og 090 om regresindtægter og afløb af sygedagpengeHenvisning til kontoplanændringaf regresindtægter på driftsgrp. 090
    Henvisning til kontoplanændringHer registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion. Her registreres Henvisning til kontoplanændringligeledes refusion med 50 pct. af regresindtægter vedrørende sygedagpenge.
   • 003 Berigtigelser
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 009 Refusion med 30 pct. af udgifter på driftsgrp. 006 vedr. afløb af sygedagpenge
    Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion.
   • 010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge
    Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 80 pct. refusion i de første fire uger med ydelser.
   • 011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge
    Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.
   • 012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge
    Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.
   • 013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge
    Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik.
  Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter Henvisning til kontoplanændringbarnets lov og serviceloven. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres under hovedart 1 Lønninger.
  Her registreres desuden opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, og stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark. Det gælder tab for alle ydelser og tilskud, som administreres af Udbetaling Danmark, og hvor kommunerne dækker tab efter § 26, stk. 4, eller stk. 5, 1. og 2. pkt., uanset om kommunerne i øvrigt medfinansierer ydelsen eller tilskuddet.
  Alle udgifter til tab, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, og stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark, registreres på denne funktion uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører.
  På funktionen registreres herudover en række særlige udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede voksenlærlinge.
  Henvisning til kontoplanændring
  Indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. servicelovens § 176, vedrørende grp. 009, 010, 015 og 016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
  Godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres under art 5.2 Overførsler til personer.
  Registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån følger konteringsreglerne for funktion 8.32.25.
  • 1 Drift
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 002 Huslejetilskud i udslusningsboliger
    Her registreres udgifter efter servicelovens § 163 a til huslejetilskud i udslusningsboliger.
   • 004 Samværsret m.v. med børn
    Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret m.v. med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik.
    Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik.
   • 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.
    Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Henvisning til kontoplanændringUdgifterHenvisning til kontoplanændringDet bemærkes, at udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelseHenvisning til kontoplanændring, registreres på funktionenHenvisning til kontoplanændringefter integrationslovens kapitel 6, afholdes på funktion 5.46.61 under grp. 005.
   • 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
    Her registreres udgifter forbundet med § 82 a i lov om aktiv socialpolitik. Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.
    Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.
   • 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning
    Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Henvisning til kontoplanændringUdgifterHenvisning til kontoplanændringDet bemærkes, at udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelseHenvisning til kontoplanændring, registreres på funktionenHenvisning til kontoplanændringefter integrationslovens kapitel 6, afholdes på funktion 5.46.61 under grp. 005.
   • 009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
    Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter servicelovens § 41 Henvisning til kontoplanændringeller § 86 i barnets lov. Det bemærkes, at hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på grp. 015.
   • 010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne
    Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 100.
   • 011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne
    Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark, dvs. tab i forbindelse med fejlagtig udbetaling af ydelser og tilskud, som skyldes urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kommunen.
   • 012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne
    Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark. Det vedrører således tab, som alene skyldes fejlagtig administration i Udbetaling Danmark, herunder som følge af manglende ret til betaling fra staten eller manglende dokumentation, på sagsområder, der er overført fra kommunerne.
   • 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
    Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 42 Henvisning til kontoplanændringeller § 87 i barnets lov.
    Det bemærkes, at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på grp. 009. Udbetalinger af særlig ledighedsydelse efter servicelovens § 43 Henvisning til kontoplanændringeller § 88 i barnets lov registreres direkte på funktionen, dvs. på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089.
    Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte relateret til pleje af det anbragte barn efter servicelovens § 66 a, stk. 2, Henvisning til kontoplanændringeller § 57 i barnets lov skal konteres på funktion 5.28.22, grp. 008.
   • 016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning
    Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning efter servicelovens § 32 a, stk. 6, Henvisning til kontoplanændringeller § 85 i barnets lov.
   • 017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres afløb af udgifter til kommunal medfinansiering på 50 pct. af efterlevelseshjælp ekskl. efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.
    I de tilfælde hvor den udbetalte hjælp ydes som et aconto-beløb, og hvor der efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. § 91 i lov om aktiv socialpolitik, registreres ligeledes på denne gruppering.
    Fra 1. maj 2015 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Der vil imidlertid være åbent for registrering af udgifter og indtægter vedrørende perioden frem til 1. maj 2015 med henblik på afregning af refusioner i 2016. Herefter skal kontoen vise kommunernes finansieringsbidrag til efterlevelseshjælp.
    Fra 1. januar 2020 afskaffes den kommunale medfinansiering til udgifter til efterlevelseshjælp. Herefter finansieres udgifterne til efterlevelseshjælp 100 pct. af staten.
   • 018 Hjælp til udsatte lejere
    Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a i lov om aktiv socialpolitik.
    Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen.
   • 019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
    Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov om aktiv socialpolitik.
   • 020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere
    Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til udsatte lejere efter § 81 a i lov om aktiv socialpolitik.
   • 090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion
    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
    Grupperingen vedrører voksenlærlingeforløb for ledige personer.
   • 091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion
    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
    Grupperingen vedrører voksenlærlingeforløb for beskæftigede personer.
   • 092 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
    Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 62, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
    Udgiften til godtgørelsen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. § 194 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres under art 5.2 Overførsler til personer.
   • 093 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger (varslingspuljen)
    Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedrørende større virksomhedslukninger (varslingspuljen).
    Det vedrører udgifter til opkvalificering, jf. kapitel 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og stationering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til.
    Endvidere registreres tilskud modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende ovenstående aktiviteter.
    Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedr. jobcentre.
   • 094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter
    Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til arbejdssøgende i forbindelse med jobsøgning og lignende, til informationsaktiviteter og andre særlige aktiviteter, som medvirker til, at arbejdssøgende finder job og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft efter § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
    Udgifterne finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 194 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
   • 095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behovHenvisning til kontoplanændring givet somHenvisning til kontoplanændring, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
    Her registreres udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Henvisning til kontoplanændringhvor uddannelsen er givet somHenvisning til kontoplanændringnår udgifterne vedrører tilbud efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Henvisning til kontoplanændring, som er givet som led i den individuelle STU-uddannelse. Der ydes ikke statslig refusion af udgifterne til uddannelse, jf. § 5 b i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
    Det bemærkes, at udgifter Henvisning til kontoplanændringi øvrigt til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
   • Henvisning til kontoplanændring
   • 096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier
    Her registreres kommunens udgifter og indtægter til inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier efter § 1 i lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Kommunen skal udbetale inflationshjælp i to rater i løbet af juni 2023 og i august 2023.
    Inflationshjælpen gives til børnefamilier, hvor én eller begge forældre i januar 2023 har modtaget ydelser i kontanthjælpssystemet eller modtaget ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.
    Staten yder 100 pct. tilskud efter kommunens ansøgning.
  • 2 Statsrefusion
   • 002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019
   • 003 Berigtigelser
   • 004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler
  • Henvisning til kontoplanændring
  • 3 Anlæg
   • 001 Anlægstilskud
   • 010 Køb og salg af jord
   • 015 Køb og salg af bygninger
  På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.
  Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.
  Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.
  Driftsudgifter og indtægter ved aktivering efter kapitel 14 og mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra budget 2020 registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98.
  Afløbsudgifter til løntilskud samt efterbetalinger og tilbagebetalinger vedrørende forsørgelse under aktivering, som vedrører perioden før 1. januar 2016, registreres på funktion 5.57.75.
  Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og selvforsørgende ansat med løntilskud under kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. registreres fra budget 2020 på funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres.
  Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik er samlet på grp. 017.
  Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere integrationsydelse) registreres på funktion 5.46.61.
  • 1 Drift
   • 007 Kontanthjælp
    Her registreres kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg.
    Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales, indtil en person får udbetalt kontanthjælp, samt engangshjælp efter § 25 a til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension.
    Her registreres desuden udgifter til kontanthjælp efter § 12, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.
    Det bemærkes, at kontanthjælp under forrevalidering registreres på grp. 011.
    Det bemærkes, at kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74.
   • 008 Uddannelseshjælp
    Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg efter § 24.
    Her registreres desuden udgifter til uddannelseshjælp efter § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte. Endvidere registreres udgifter til forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse efter § 12, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.
    Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales, indtil en person får udbetalt uddannelseshjælp.
    Det bemærkes, at uddannelseshjælp under forrevalidering registreres på grp. 011.
   • 009 Særlig støtte i perioden 1/1-2016 til 30/9-2016
    Her registreres udgifter til særlig støtte vedrørende perioden 1. januar-30. september 2016 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter vedrørende særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedrørende perioden 1. januar-30. september 2016 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering.
    Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedrørende perioden 1. januar-30. september 2016 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering.
    Det bemærkes, at udgifter til kommunal medfinansiering af særlig støtte vedrørende perioden fra 1. oktober 2016 og frem registreres på grp. 100-103.
   • 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering
    Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 og 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 144, og som bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag.
    Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
    Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering registreres på grp. 009 i perioden 1. januar til og med 29. september 2016 og den kommunale medfinansiering efter 30. september 2016 på grp. 100-103.
   • 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
    Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 a, i lov om aktiv socialpolitik.
    Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til den nævnte persongruppe registreres ligeledes her.
   • 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion
    Her registreres udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik.
    Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne.
   • 019 Kontanthjælp Henvisning til kontoplanændringmed 30 pct. refusion til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension Henvisning til kontoplanændringmed 30 pct. refusion og hjælpHenvisning til kontoplanændring, og til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland
    Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik.
    Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, registreres ligeledes her.
    Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland, jf. § 27 b i lov om aktiv socialpolitik.
    Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne.
    Det bemærkes, at kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på grp. 012.
    Det bemærkes endvidere at udgifter til engangshjælp efter § 25 a til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på grp. 007.
   • 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion
    Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusion, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser m.v., jf. §§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt servicelovens § 164.
   • 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion
    Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefusion før 1. juli 2006, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser m.v., jf. §§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt servicelovens § 164.
   • 093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion
    Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i lov om aktiv socialpolitik.
    Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser m.v., jf. bistandslovens § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2.
   • 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion
    Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte, som er blevet udbetalt før 1. juli 2006, efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i lov om aktiv socialpolitik.
    Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser m.v., jf. bistandslovens § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2.
   • 095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion
    Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrupper efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik med 35 pct. refusion.
   • 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion
    Her registreres tilbagebetalinger af hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin forsørgelsespligt) registreres her.
    Endvidere registreres her tilbagebetalinger af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper, jf. §§ 27 og 29 i lov om aktiv socialpolitik, med 30 pct. statsrefusion.
    Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. Det gælder dog ikke tilbagebetaling af hjælp efter §§ 27 og 29.
   • 100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, i de første fire uger med ydelser.
    Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering.
    Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering.
    Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedrørende perioden 1. januar-30. september 2016, registreres på grp. 009.
   • 101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 5. til den 26. uge med ydelser.
    Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering.
    Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering.
    Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedrørende perioden 1. januar-30. september 2016, registreres på grp. 009.
   • 102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering
    Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den